Merge pull request #84 from translate-h5p/weblate-h5p-h5p-question-set

Translations update from Weblate
pull/86/head
Pål Jørgensen 2021-10-31 05:28:27 +01:00 committed by GitHub
commit dc0d39f12f
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
2 changed files with 3 additions and 3 deletions

View File

@ -110,7 +110,7 @@
},
{
"label": "Rückwärts-Navigation deaktivieren",
"description": "Wenn aktiviert, kann der Nutzer nur vorwärts durch den Fragensatz navigieren."
"description": "Wenn aktiviert, kann der Nutzer nur vorwärts durch den Fragensatz navigieren"
},
{
"label": "Fragen zufällig anordnen",

View File

@ -228,8 +228,8 @@
"label": "Inställningar för knapparna \"Visa lösning\" och \"Försök igen\"",
"fields": [
{
"label": "Visa \"Rätta\"-knappar",
"description": "Denna inställning avgör om knappen \"Rätta\" ska visas på alla frågor."
"label": "Visa \"Svara\"-knappar",
"description": "Denna inställning avgör om knappen \"Svara\" (som visar om svaret var korrekt eller ej) ska visas på alla frågor."
},
{
"label": "Ignorera knapp \"Visa rätt svar\"",