Diputació de Barcelona <sistemas@snackson.com> updated Catalan translation using Weblate @ translate-h5p.tk.

Translate-URL: https://translate-h5p.tk/weblate/projects/h5p/h5p-question-set/ca/

Co-authored-by: Diputació de Barcelona <sistemas@snackson.com>
pull/69/head
Weblate 2021-04-15 19:49:55 +00:00
parent c0e6ee34d5
commit bcb91461b9
1 changed files with 1 additions and 1 deletions

View File

@ -152,7 +152,7 @@
}
],
"label": "Defineix una valoració per cada rang de puntuació",
"description": "Exemple: 0-20% per a puntuació baixa, 21-91% per a puntuació mitjana, 91-100% per a puntuació excel·lent.",
"description": "Exemple: 0-20% per a puntuació baixa, 21-91% per a puntuació mitjana, 91-100% per a puntuació excel·lent",
"entity": "rang",
"field": {
"fields": [