Victor Correia <victorelbiecorreia@gmail.com> updated Afrikaans translation using Weblate @ translate-h5p.tk.

Translate-URL: https://translate-h5p.tk/weblate/projects/h5p/h5p-question-set/af/

Co-authored-by: Victor Correia <victorelbiecorreia@gmail.com>
Co-authored-by: Weblate <noreply@weblate.org>
pull/69/head
Weblate 2021-04-15 19:49:55 +00:00
parent 2a6250ab3a
commit c0e6ee34d5
1 changed files with 107 additions and 107 deletions

View File

@ -1,168 +1,168 @@
{
"semantics": [
{
"label": "Quiz introduction",
"label": "Vasvra inleiding",
"fields": [
{
"label": "Vertoon inleiding"
},
{
"label": "Title",
"description": "This title will be displayed above the introduction text."
"label": "Titel",
"description": "Hierdie titel sal bo die inleidende teks vertoon word."
},
{
"label": "Introduction text",
"description": "This text will be displayed before the quiz starts."
"label": "Inleidende teks",
"description": "Hierdie teks sal vertoon word voor die vasvra begin."
},
{
"label": "Start button text",
"default": "Start Quiz"
"label": "Beginknoppie teks",
"default": "Begin vasvra"
},
{
"label": "Background image",
"description": "An optional background image for the introduction."
"label": "Agtergrondprent",
"description": "'n Opsionele agtergrondprent vir die inleiding."
}
]
},
{
"label": "Background image",
"description": "An optional background image for the Question set."
"label": "Agtergrondprent",
"description": "'n Vrywillige agtergrondprent vir die vraagstel."
},
{
"label": "Progress indicator",
"description": "Question set progress indicator style.",
"label": "Vorderingaanwyser",
"description": "Vraagstel vorderingaanwyser styl.",
"options": [
{
"label": "Textual"
"label": "Tekstueel"
},
{
"label": "Dots"
"label": "Kolletjies"
}
]
},
{
"label": "Pass percentage",
"description": "Percentage of Total score required for passing the quiz."
"label": "Slaag persentasie",
"description": "Persentasie van totale telling wat vereis word om vasvra te slaag."
},
{
"label": "Questions",
"label": "Vrae",
"widgets": [
{
"label": "Default"
"label": "Verstek"
},
{
"label": "Textual"
"label": "Tekstueel"
}
],
"entity": "question",
"entity": "vraag",
"field": {
"label": "Question type",
"description": "Library for this question."
"label": "Vraagtipe",
"description": "Biblioteek vir hierdie vraag."
}
},
{
"label": "Interface texts in quiz",
"label": "Koppelvlaktekste in vasvra",
"fields": [
{
"label": "Back button",
"default": "Previous question"
"label": "Terug knoppie",
"default": "Vorige vraag"
},
{
"label": "Next button",
"default": "Next question"
"label": "Volgende knoppie",
"default": "Volgende vraag"
},
{
"label": "Finish button",
"default": "Finish"
"label": "Klaar knoppie",
"default": "Klaar"
},
{
"label": "Progress text",
"description": "Text used if textual progress is selected.",
"default": "Question: @current of @total questions"
"label": "Vordering teks",
"description": "Teks gebruik indien tektuele vordering gekies is.",
"default": "Vraag: @current van @total vrae"
},
{
"label": "Label for jumping to a certain question",
"description": "You must use the placeholder '%d' instead of the question number, and %total instead of total amount of questions.",
"default": "Question %d of %total"
"label": "Etiket om te spring tot 'n bepaalde vraag",
"description": "Jy moet die plekhouer '%d' in stede van die vraagnommer, en %total in stede van die totale aantal vrae gebruik.",
"default": "Vraag %d van %total"
},
{
"label": "Copyright dialog question label",
"default": "Question"
"label": "Kopiereg dialoog vraagetiket",
"default": "Vraag"
},
{
"label": "Readspeaker progress",
"description": "May use @current and @total question variables",
"default": "Question @current of @total"
"label": "Spreekleser vordering",
"description": "Mag @current en @total vraagveranderlikes gebruik",
"default": "Vraag @current uit @total"
},
{
"label": "Unanswered question text",
"default": "Unanswered"
"label": "Onbeantwoorde vraagteks",
"default": "Onbeantwoord"
},
{
"label": "Answered question text",
"default": "Answered"
"label": "Beantwoorde vraagteks",
"default": "Beantwoord"
},
{
"label": "Current question text",
"default": "Current question"
"label": "Huidige vraagteks",
"default": "Huidige vraag"
}
]
},
{
"label": "Disable backwards navigation",
"description": "This option will only allow you to move forward in Question Set"
"label": "Verbied agteruitnavigasie",
"description": "Hierdie keuse laat jou slegs toe om vorentoe te beweeg met die vraagstel"
},
{
"label": "Randomize questions",
"description": "Enable to randomize the order of questions on display."
"label": "Skommel vrae",
"description": "Aktiveer ewekansige orde van vrae op vooraansig."
},
{
"label": "Number of questions to be shown:",
"description": "Create a randomized batch of questions from the total."
"label": "Aantal vrae om te wys:",
"description": "Skep 'n ewekansige bondel vrae uit die somtotaal."
},
{
"label": "Quiz finished",
"label": "Vasvra klaar",
"fields": [
{
"label": "Display results"
"label": "Vertoon uitslae"
},
{
"label": "Display solution button"
"label": "Vertoon oplossing knoppie"
},
{
"label": "Display retry button"
"label": "Vertoon probeer weer knoppie"
},
{
"label": "No results message",
"description": "Text displayed on end page when \"Display results\" is disabled",
"default": "Finished"
"label": "Geen uitslae boodskap",
"description": "Teks word op die eindblad vertoon wanneer 'Vertoonresultate' gedeaktiveer is",
"default": "Klaar"
},
{
"label": "Feedback heading",
"default": "Your result:",
"description": "This heading will be displayed at the end of the quiz when the user has answered all questions."
"label": "Terugvoer opskrif",
"default": "Jou uitslae:",
"description": "Hierdie opskrif sal aan die einde van die vasvra vertoon wanneer die gebruiker al die vrae beantwoord het."
},
{
"label": "Overall Feedback",
"label": "Algehele terugvoer",
"fields": [
{
"widgets": [
{
"label": "Default"
"label": "Verstek"
}
],
"label": "Define custom feedback for any score range",
"description": "Example: 0-20% Bad score, 21-91% Average Score, 91-100% Great Score!",
"entity": "range",
"label": "Bepaal verstekterugvoer vir enige reeks tellings",
"description": "Voorbeeld: 0-20% Swak telling, 21-91% Gemiddelde telling, 91-100% Uitstekende telling!",
"entity": "reeks",
"field": {
"fields": [
{
"label": "Score Range"
"label": "Telreeks"
},
{},
{
"label": "Feedback for defined score range",
"placeholder": "Fill in the feedback"
"label": "Terugvoer vir gedefinieerde telreeks",
"placeholder": "Vul die terugvoer in"
}
]
}
@ -170,88 +170,88 @@
]
},
{
"label": "Old Feedback",
"label": "Ou terugvoer",
"fields": [
{
"label": "Quiz passed greeting",
"description": "This text will be displayed above the score if the user has successfully passed the quiz."
"label": "Vasvra geslaag begroeting",
"description": "Hierdie teks sal bo die telling vertoon word sodra die gebruiker die vasvra suksesvol geslaag het."
},
{
"label": "Passed comment",
"description": "This comment will be displayed after the score if the user has successfully passed the quiz."
"label": "Geslaag kommentaar",
"description": "Hierdie opmerking sal na die telling vertoon word as die gebruiker die vasvra suksesvol geslaag het."
},
{
"label": "Quiz failed title",
"description": "This text will be displayed above the score if the user has failed the quiz."
"label": "Vasvra misluk titel",
"description": "Hierdie teks sal bo die telling vertoon word as die gebruiker nie die vasvra het nie."
},
{
"label": "Failed comment",
"description": "This comment will be displayed after the score if the user has failed the quiz."
"label": "Gedruip kommentaar",
"description": "Hierdie opmerking sal na die telling vertoon word as die gebruiker die vasvra gedruip het."
}
]
},
{
"label": "Solution button label",
"default": "Show solution",
"description": "Text for the solution button."
"label": "Antwoord knoppie-etiket",
"default": "Wys antwoord",
"description": "Teks vir die antwoord knoppie."
},
{
"label": "Retry button label",
"default": "Retry",
"description": "Text for the retry button."
"label": "Probeer weer knoppie etiket",
"default": "Probeer weer",
"description": "Teks vir die probeer weer knoppie."
},
{
"label": "Finish button text",
"default": "Finish"
"label": "Klaar knoppieteks",
"default": "Klaar"
},
{
"label": "Display video before quiz results"
"label": "Vertoon video voor vasvra uitslae"
},
{
"label": "Enable skip video button"
"label": "Aktiveer slaan video oor knoppie"
},
{
"label": "Skip video button label",
"default": "Skip video"
"label": "Slaan video oor etiket",
"default": "Slaan video oor"
},
{
"label": "Passed video",
"description": "This video will be played if the user successfully passed the quiz."
"label": "Video geslaag",
"description": "Hierdie video sal gespeel word indien die gebruiker die vasvra geslaag het."
},
{
"label": "Fail video",
"description": "This video will be played if the user fails the quiz."
"label": "Druip video",
"description": "Hierdie video sal gespeel word indien die gebruiker die vasvra gedruip het."
}
]
},
{
"label": "Settings for \"Show solution\" and \"Retry\" buttons",
"label": "Instellings vir die \"Wys antwoord\" en \"Probeer weer\" knoppies",
"fields": [
{
"label": "Show \"Check\" buttons",
"description": "This option determines if the \"Check\" button will be shown for all questions."
"label": "Wys \"Toets\" knoppies",
"description": "Hierdie opsie bepaal of die \"Toets\" knoppie vir alle vrae gewys sal word."
},
{
"label": "Override \"Show Solution\" button",
"description": "This option determines if the \"Show Solution\" button will be shown for all questions, disabled for all or configured for each question individually.",
"label": "Oorskry \"Wys oplossing\" knoppie",
"description": "Hierdie opsie bepaal of die \"Wys antwoord\" -knoppie vir alle vrae getoon word, vir almal uitgeskakel of afsonderlik vir elke vraag ingestel word.",
"options": [
{
"label": "Enabled"
"label": "Aktiveer"
},
{
"label": "Disabled"
"label": "Deaktiveer"
}
]
},
{
"label": "Override \"Retry\" button",
"description": "This option determines if the \"Retry\" button will be shown for all questions, disabled for all or configured for each question individually.",
"label": "Oorskry \"Probeer weer\" knoppie",
"description": "Hierdie opsie bepaal of die \"Probeer weer\" -knoppie vir alle vrae getoon word, vir almal uitgeskakel of afsonderlik vir elke vraag ingestel word.",
"options": [
{
"label": "Enabled"
"label": "Aktiveer"
},
{
"label": "Disabled"
"label": "Deaktiveer"
}
]
}