Merge pull request #37 from apienk/patch-1

Add Polish translation
pull/38/head
Pål Jørgensen 2019-03-13 10:41:43 +01:00 committed by GitHub
commit 99bc8ed3bf
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
1 changed files with 108 additions and 108 deletions

View File

@ -1,165 +1,165 @@
{
"semantics": [
{
"label": "Quiz introduction",
"label": "Plansza wprowadzająca",
"fields": [
{
"label": "Display introduction"
"label": "Wyświetl planszę"
},
{
"label": "Title",
"description": "This title will be displayed above the introduction text."
"label": "Tytuł",
"description": "Ten tytuł zostanie wyświetlony nad treścią planszy."
},
{
"label": "Introduction text",
"description": "This text will be displayed before the quiz starts."
"label": "Treść planszy",
"description": "Ten tekst zostanie wyświetlony przed rozpoczęciem quizu."
},
{
"label": "Start button text",
"default": "Start Quiz"
"label": "Napis na przycisku Start",
"default": "Rozpocznij quiz"
},
{
"label": "Background image",
"description": "An optional background image for the introduction."
"label": "Tło planszy",
"description": "Tło planszy wprowadzającej (opcjonalne)."
}
]
},
{
"label": "Background image",
"description": "An optional background image for the Question set."
"label": "Tło quizu",
"description": "Tło dla wszystkich pytań w quizie (opcjonalne)."
},
{
"label": "Progress indicator",
"description": "Question set progress indicator style.",
"label": "Wskaźnik postępu",
"description": "W jaki sposób ma być pokazywany postęp.",
"options": [
{
"label": "Textual"
"label": "Tekstowo"
},
{
"label": "Dots"
"label": "Kropkami"
}
]
},
{
"label": "Pass percentage",
"description": "Percentage of Total score required for passing the quiz."
"label": "Procent zaliczający",
"description": "Procent poprawnych odpowiedzi wymagany do zaliczenia quizu."
},
{
"label": "Questions",
"label": "Pytania",
"widgets": [
{
"label": "Default"
"label": "Tryb domyślny"
},
{
"label": "Textual"
"label": "Tryb tekstowy"
}
],
"entity": "question",
"entity": "pytanie",
"field": {
"label": "Question type",
"description": "Library for this question."
"label": "Typ pytania",
"description": "Wybierz bibliotekę z listy."
}
},
{
"label": "Interface texts in quiz",
"label": "Opisy interfejsu w quizie",
"fields": [
{
"label": "Back button",
"default": "Previous question"
"label": "Przycisk cofania",
"default": "Poprzednie pytanie"
},
{
"label": "Next button",
"default": "Next question"
"label": "Przycisk dalej",
"default": "Kolejne pytanie"
},
{
"label": "Finish button",
"default": "Finish"
"label": "Przycisk zakończenia",
"default": "Zakończ"
},
{
"label": "Progress text",
"description": "Text used if textual progress is selected.",
"default": "Question: @current of @total questions"
"label": "Tekst postępu",
"description": "Ten tekst zostanie wyświetlony, jeśli wybrana zostanie opcja wyświetlania postępu tekstowo.",
"default": "Pytanie @current z @total"
},
{
"label": "Label for jumping to a certain question",
"description": "You must use the placeholder '%d' instead of the question number, and %total instead of total amount of questions.",
"default": "Question %d of %total"
"label": "Etykieta przeskoku do konkretnego pytania",
"description": "Wstaw '%d' w miejsce numeru pytania oraz %total w miejscu liczby wszystkich pytań.",
"default": "Pytanie %d z %total"
},
{
"label": "Copyright dialog question label",
"default": "Question"
"label": "Etykieta informacji o prawach autorskich",
"default": "Pytanie"
},
{
"label": "Readspeaker progress",
"description": "May use @current and @total question variables",
"default": "Question @current of @total"
"label": "Postęp dla czytnika ekranu",
"description": "Można użyć zmiennych @current (numer bieżącego pytania) i @total (liczba wszystkich pytań)",
"default": "Pytanie @current z @total"
},
{
"label": "Unanswered question text",
"default": "Unanswered"
"label": "Etykieta pytania bez odpowiedzi",
"default": "Brak odpowiedzi"
},
{
"label": "Answered question text",
"default": "Answered"
"label": "Etykieta pytania z odpowiedzią",
"default": "Z odpowiedzią"
},
{
"label": "Current question text",
"default": "Current question"
"label": "Etykieta bieżącego pytania",
"default": "Bieżące pytanie"
}
]
},
{
"label": "Disable backwards navigation",
"description": "This option will only allow you to move forward in Question Set"
"label": "Wyłącz cofanie do poprzedniego pytania",
"description": "Po włączeniu tej opcji będzie możliwe tylko przechodzenie do kolejnego pytania quizu"
},
{
"label": "Randomize questions",
"description": "Enable to randomize the order of questions on display."
"label": "Losuj pytania",
"description": "Włącz tę opcję, aby pytania pojawiały się w losowej kolejności."
},
{
"label": "Number of questions to be shown:",
"description": "Create a randomized batch of questions from the total."
"label": "Ile pytań pokazać:",
"description": "Wylosuj i pokaż określoną liczbę pytań spośród wszystkich dostępnych."
},
{
"label": "Quiz finished",
"label": "Quiz zakończony",
"fields": [
{
"label": "Display results"
"label": "Pokaż wyniki"
},
{
"label": "Display solution button"
"label": "Przycisk wyświetlania wyników"
},
{
"label": "No results message",
"description": "Text displayed on end page when \"Display results\" is disabled",
"default": "Finished"
"label": "Informacja dla braku wyników",
"description": "Tekst wyświetlany na ekranie końcowym, gdy wyłączona jest opcja \"Pokaż wyniki\",
"default": "Koniec"
},
{
"label": "Feedback heading",
"default": "Your result:",
"description": "This heading will be displayed at the end of the quiz when the user has answered all questions."
"label": "Nagłówek sekcji informacji zwrotnej",
"default": "Twój wynik:",
"description": "Ten nagłówek zostanie wyświetlony na ekranie końcowym po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania."
},
{
"label": "Overall Feedback",
"label": "Podsumowanie odpowiedzi",
"fields": [
{
"widgets": [
{
"label": "Default"
"label": "Domyślne"
}
],
"label": "Define custom feedback for any score range",
"description": "Example: 0-20% Bad score, 21-91% Average Score, 91-100% Great Score!",
"entity": "range",
"label": "Określ własne kryteria oceny dla wybranych zakresów poprawnych odpowiedzi",
"description": "Przykład: 0-20% Słaby wynik, 21-91% Przeciętny wynik, 91-100% Bardzo dobry wynik!",
"entity": "Zakres",
"field": {
"fields": [
{
"label": "Score Range"
"label": "Zakres"
},
{},
{
"label": "Feedback for defined score range",
"placeholder": "Fill in the feedback"
"label": "Komunikat dla danego zakresu",
"placeholder": "Wprowadź komunikat"
}
]
}
@ -167,92 +167,92 @@
]
},
{
"label": "Old Feedback",
"label": "Starsza wersja podsumowania",
"fields": [
{
"label": "Quiz passed greeting",
"description": "This text will be displayed above the score if the user has successfully passed the quiz."
"label": "Informacja o zaliczeniu quizu",
"description": "Ten tekst zostanie wyświetlony nad wynikiem użytkownika, który zaliczył quiz."
},
{
"label": "Passed comment",
"description": "This comment will be displayed after the score if the user has successfully passed the quiz."
"label": "Komentarz do zaliczenia quizu",
"description": "Ten komentarz zostanie wyświetlony pod wynikiem użytkownika, który zaliczył quiz."
},
{
"label": "Quiz failed title",
"description": "This text will be displayed above the score if the user has failed the quiz."
"label": "Informacja o niezaliczeniu quizu",
"description": "Ten tekst zostanie wyświetlony nad wynikiem użytkownika, który nie zaliczył quizu."
},
{
"label": "Failed comment",
"description": "This comment will be displayed after the score if the user has failed the quiz."
"label": "Komentarz do niezaliczenia quizu",
"description": "Ten komentarz zostanie wyświetlony pod wynikiem użytkownika, który nie zaliczył quizu."
}
]
},
{
"label": "Solution button label",
"default": "Show solution",
"description": "Text for the solution button."
"label": "Etykieta przycisku pokazywania poprawnej odpowiedzi",
"default": "Pokaż odpowiedź",
"description": "Opis przycisku pokazywania poprawnej odpowiedzi."
},
{
"label": "Retry button label",
"default": "Retry",
"description": "Text for the retry button."
"label": "Etykieta przycisku ponowienia próby odpowiedzi",
"default": "Powtórz",
"description": "Opis przycisku ponowienia."
},
{
"label": "Finish button text",
"default": "Finish"
"label": "Etykieta przycisku zakończenia",
"default": "Zakończ"
},
{
"label": "Display video before quiz results"
"label": "Odtwórz wideo przed ekranem wyników"
},
{
"label": "Enable skip video button"
"label": "Pozwól na pominięcie wideo"
},
{
"label": "Skip video button label",
"default": "Skip video"
"label": "Opis przycisku pominięcia",
"default": "Pomiń wideo"
},
{
"label": "Passed video",
"description": "This video will be played if the user successfully passed the quiz."
"label": "Wideo po zaliczeniu",
"description": "To wideo zostanie odtworzone użytkownikowi, który zaliczył quiz."
},
{
"label": "Fail video",
"description": "This video will be played if the user failes the quiz."
"label": "Wideo po niezaliczeniu",
"description": "To wideo zostanie odtworzone użytkownikowi, który nie zaliczył quizu."
}
]
},
{
"label": "Settings for \"Show solution\" and \"Retry\" buttons",
"label": "Ustawienia przycisków pokazywania odpowiedzi i ponownej próby",
"fields": [
{
"label": "Show \"Check\" buttons",
"description": "This option determines if the \"Check\" button will be shown for all questions."
"label": "Pokaż przycisk \"Sprawdź\"",
"description": "Włącz tę opcję, jeśli przycisk \"Sprawdź\" ma być wyświetlany pod każdym pytaniem."
},
{
"label": "Override \"Show Solution\" button",
"description": "This option determines if the \"Show Solution\" button will be shown for all questions, disabled for all or configured for each question individually.",
"label": "Globalne ustawienie dla przycisku \"Pokaż odpowiedź\"",
"description": "Ta opcja określa, czy przycisk \"Pokaż odpowiedź\" ma być wyświetlany pod każdym pytaniem, niewyświetlany pod żadnym, czy jego wyświetlanie ma być ustalane indywidualnie.",
"options": [
{
"label": "Enabled"
"label": "Włączone"
},
{
"label": "Disabled"
"label": "Wyłączone"
}
]
},
{
"label": "Override \"Retry\" button",
"description": "This option determines if the \"Retry\" button will be shown for all questions, disabled for all or configured for each question individually.",
"label": "Globalne ustawienie dla przycisku \"Powtórz\"",
"description": "Ta opcja określa, czy przycisk \"Powtórz\" ma być wyświetlany pod każdym pytaniem, niewyświetlany pod żadnym, czy jego wyświetlanie ma być ustalane indywidualnie.",
"options": [
{
"label": "Enabled"
"label": "Włączone"
},
{
"label": "Disabled"
"label": "Wyłączone"
}
]
}
]
}
]
}
}