Merge pull request #36 from xtractorab/patch-1

Update sv.json
pull/37/head
Pål Jørgensen 2019-02-19 08:40:33 +01:00 committed by GitHub
commit 3f46e03178
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
1 changed files with 108 additions and 108 deletions

View File

@ -1,165 +1,165 @@
{
"semantics": [
{
"label": "Quiz introduction",
"label": "Quiz introduktion",
"fields": [
{
"label": "Display introduction"
"label": "Visa introduktion"
},
{
"label": "Title",
"description": "This title will be displayed above the introduction text."
"label": "Titel",
"description": "Denna titel kommer att visas ovanför introduktionstexten."
},
{
"label": "Introduction text",
"description": "This text will be displayed before the quiz starts."
"label": "Introduktionstext",
"description": "Denna text kommer att visas före testet startar."
},
{
"label": "Start button text",
"default": "Start Quiz"
"label": "Text på startknapp",
"default": "Starta quiz"
},
{
"label": "Background image",
"description": "An optional background image for the introduction."
"label": "Bakgrundsbild",
"description": "En valfri bakgrundsbild för introduktionen."
}
]
},
{
"label": "Background image",
"description": "An optional background image for the Question set."
"label": "Bakgrundsbild",
"description": "En valfri bakgrundsbild för uppsättningen av frågor."
},
{
"label": "Progress indicator",
"description": "Question set progress indicator style.",
"label": "Framstegsindikator",
"description": "Stil på framstegsindikator för fråge-uppsättningen.",
"options": [
{
"label": "Textual"
"label": "Textuell"
},
{
"label": "Dots"
"label": "Prickar"
}
]
},
{
"label": "Pass percentage",
"description": "Percentage of Total score required for passing the quiz."
"label": "Procent för godkänt",
"description": "Procent av total poäng som krävs för att få godkänt på denna quiz."
},
{
"label": "Questions",
"label": "Frågor",
"widgets": [
{
"label": "Default"
"label": "Standard"
},
{
"label": "Textual"
"label": "Textuell"
}
],
"entity": "question",
"entity": "fråga",
"field": {
"label": "Question type",
"description": "Library for this question."
"label": "Frågetyp",
"description": "Välj frågetyp för denna fråga."
}
},
{
"label": "Interface texts in quiz",
"label": "Ledtexter i quiz",
"fields": [
{
"label": "Back button",
"default": "Previous question"
"label": "Tillbaka-knapp",
"default": "Föregående fråga"
},
{
"label": "Next button",
"default": "Next question"
"label": "Nästa-knapp",
"default": "Nästa fråga"
},
{
"label": "Finish button",
"default": "Finish"
"label": "Avsluta-knapp",
"default": "Avsluta"
},
{
"label": "Progress text",
"description": "Text used if textual progress is selected.",
"default": "Question: @current of @total questions"
"label": "Text för framsteg",
"description": "Text som används om textuella framsteg är valt.",
"default": "Fråga: @current av @total frågor"
},
{
"label": "Label for jumping to a certain question",
"description": "You must use the placeholder '%d' instead of the question number, and %total instead of total amount of questions.",
"default": "Question %d of %total"
"label": "Etikett för att hoppa till en viss fråga",
"description": "Du måste använda variabel '%d' istället för frågenummer, och %total istället för totalt antal frågor.",
"default": "Fråga %d av %total"
},
{
"label": "Copyright dialog question label",
"default": "Question"
"label": "Upphovsrätt fråge-etikett",
"default": "Fråga"
},
{
"label": "Readspeaker progress",
"description": "May use @current and @total question variables",
"default": "Question @current of @total"
"label": "Skärmläsarframsteg",
"description": "Kan använda @current och @total frågevariabler",
"default": "Fråga @current av @total"
},
{
"label": "Unanswered question text",
"default": "Unanswered"
"label": "Text för obesvarad fråga",
"default": "Obesvarad"
},
{
"label": "Answered question text",
"default": "Answered"
"label": "Text för besvarad fråga",
"default": "Besvarad"
},
{
"label": "Current question text",
"default": "Current question"
"label": "Text för nuvarande fråga",
"default": "Nuvarande fråga"
}
]
},
{
"label": "Disable backwards navigation",
"description": "This option will only allow you to move forward in Question Set"
"label": "Inaktivera navigation bakåt",
"description": "Denna inställning tillåter endast navigation framåt i uppsättningen av frågor"
},
{
"label": "Randomize questions",
"description": "Enable to randomize the order of questions on display."
"label": "Slumpa frågor",
"description": "Aktivera för att slumpa ordningsföljden på frågorna som visas."
},
{
"label": "Number of questions to be shown:",
"description": "Create a randomized batch of questions from the total."
"label": "Antal frågor som ska visas:",
"description": "Skapa ett slumpmässig urval av frågor."
},
{
"label": "Quiz finished",
"label": "Quiz avslutat",
"fields": [
{
"label": "Display results"
"label": "Visa resultat"
},
{
"label": "Display solution button"
"label": "Visa rätt svar-knapp"
},
{
"label": "No results message",
"description": "Text displayed on end page when \"Display results\" is disabled",
"default": "Finished"
"label": "Meddelande vid inget resultat",
"description": "Text som visas på slutsida när \"Visa resultat\" är inaktiverat",
"default": "Avslutat"
},
{
"label": "Feedback heading",
"default": "Your result:",
"description": "This heading will be displayed at the end of the quiz when the user has answered all questions."
"label": "Rubrik för feedback",
"default": "Ditt resultat:",
"description": "Denna rubrik visas på slutet av denna quiz när användaren har svarat på alla frågor."
},
{
"label": "Overall Feedback",
"label": "Samlad feedback",
"fields": [
{
"widgets": [
{
"label": "Default"
"label": "Standard"
}
],
"label": "Define custom feedback for any score range",
"description": "Example: 0-20% Bad score, 21-91% Average Score, 91-100% Great Score!",
"entity": "range",
"label": "Definiera anpassad feedback för valfria poängintervall",
"description": "Exempel: 0-20% Inte så bra, 21-91% Medel, 91-100% Jättebra!",
"entity": "intervall",
"field": {
"fields": [
{
"label": "Score Range"
"label": "Poängintervall"
},
{},
{
"label": "Feedback for defined score range",
"placeholder": "Fill in the feedback"
"label": "Feedback för definierat poängintervall",
"placeholder": "Fyll i feedback"
}
]
}
@ -167,92 +167,92 @@
]
},
{
"label": "Old Feedback",
"label": "Gammal Feedback",
"fields": [
{
"label": "Quiz passed greeting",
"description": "This text will be displayed above the score if the user has successfully passed the quiz."
"label": "Titel vid godkänd quiz",
"description": "Denna text kommer att visas ovanför poängen om användaren har lyckats få godkänt."
},
{
"label": "Passed comment",
"description": "This comment will be displayed after the score if the user has successfully passed the quiz."
"label": "Kommentar vid godkänt",
"description": "Denna kommentar kommer att visas efter poängen om användaren har lyckats få godkänt."
},
{
"label": "Quiz failed title",
"description": "This text will be displayed above the score if the user has failed the quiz."
"label": "Titel vid ej godkänd quiz",
"description": "Denna text kommer att visas ovanför poängen om användaren har missyckats med att nå godkänt."
},
{
"label": "Failed comment",
"description": "This comment will be displayed after the score if the user has failed the quiz."
"label": "Kommentar vid ej godkänt",
"description": "Denna kommentar kommer att visas efter poängen om användaren har misslyckats med att nå godkänt."
}
]
},
{
"label": "Solution button label",
"default": "Show solution",
"description": "Text for the solution button."
"label": "Etikett för Visa rätt svar",
"default": "Visa rätt svar",
"description": "Text för knappen Visa rätt svar."
},
{
"label": "Retry button label",
"default": "Försök på nytt",
"description": "Text for the retry button."
"label": "Etikett för knappen Försök igen",
"default": "Försök igen",
"description": "Text för knappen Försök igen."
},
{
"label": "Finish button text",
"default": "Finish"
"label": "Text för knappen Avsluta",
"default": "Avsluta"
},
{
"label": "Display video before quiz results"
"label": "Visa video före resultat från denna quiz"
},
{
"label": "Enable skip video button"
"label": "Aktivera knapp för Hoppa över video"
},
{
"label": "Skip video button label",
"default": "Skip video"
"label": "Etikett för knapp Hoppa över video",
"default": "Hoppa över video"
},
{
"label": "Passed video",
"description": "This video will be played if the user successfully passed the quiz."
"label": "Godkänt-video",
"description": "Denna video kommer att visas om användaren har lyckats få godkänt på denna quiz."
},
{
"label": "Fail video",
"description": "This video will be played if the user failes the quiz."
"label": "Ej godkänt-video",
"description": "Denna video kommer att visas om användaren har misslyckats med att nå godkänt på denna quiz."
}
]
},
{
"label": "Settings for \"Show solution\" and \"Retry\" buttons",
"label": "Inställningar för knapparna \"Visa rätt svar\" och \"Försök igen\"",
"fields": [
{
"label": "Show \"Check\" buttons",
"description": "This option determines if the \"Check\" button will be shown for all questions."
"label": "Visa \"Rätta\" knappar",
"description": "Denna inställning avgör om knappen \"Rätta\" ska visas på alla frågor."
},
{
"label": "Override \"Show Solution\" button",
"description": "This option determines if the \"Show Solution\" button will be shown for all questions, disabled for all or configured for each question individually.",
"label": "Ignorera knapp \"Visa rätt svar\"",
"description": "Denna inställning avgör om knappen \"Visa rätt svar\" ska visas på alla frågor, vara inaktiverad för alla frågor, eller konfigureras individuellt per fråga.",
"options": [
{
"label": "Enabled"
"label": "Aktiverad"
},
{
"label": "Disabled"
"label": "Inaktiverad"
}
]
},
{
"label": "Override \"Retry\" button",
"description": "This option determines if the \"Retry\" button will be shown for all questions, disabled for all or configured for each question individually.",
"label": "Ignorera knapp \"Försök igen\" ",
"description": "Denna inställning avgör om knappen \"Försök igen\" ska visas på alla frågor, vara inaktiverad för alla frågor, eller konfigureras individuellt per fråga",
"options": [
{
"label": "Enabled"
"label": "Aktiverad"
},
{
"label": "Disabled"
"label": "Inaktiverad"
}
]
}
]
}
]
}
}