Fix invalid language files

pull/38/head
Paal Joergensen 2019-03-13 11:22:01 +01:00
parent 99bc8ed3bf
commit 841b43d725
1 changed files with 1 additions and 1 deletions

View File

@ -131,7 +131,7 @@
},
{
"label": "Informacja dla braku wyników",
"description": "Tekst wyświetlany na ekranie końcowym, gdy wyłączona jest opcja \"Pokaż wyniki\",
"description": "Tekst wyświetlany na ekranie końcowym, gdy wyłączona jest opcja \"Pokaż wyniki\"",
"default": "Koniec"
},
{