Fix invalid language file

pull/55/head
Paal Joergensen 2020-02-24 09:46:03 +01:00
parent 051e241217
commit 7ada8795b6
1 changed files with 4 additions and 1 deletions

View File

@ -129,6 +129,9 @@
{
"label": "Бутон Покажи решение"
},
{
"label": "Display retry button"
},
{
"label": "Няма съобщение за резултати",
"description": "Текст, който ще се показва на последната страница, когато \"Покажи резултати\" не е активирано",
@ -255,4 +258,4 @@
]
}
]
}
}