Merge pull request #54 from bhavel/patch-1

Update cs.json
pull/55/head
Pål Jørgensen 2020-02-24 09:09:12 +01:00 committed by GitHub
commit 051e241217
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
1 changed files with 109 additions and 109 deletions

View File

@ -1,168 +1,168 @@
{
"semantics": [
{
"label": "Quiz introduction",
"label": "Úvod do testu",
"fields": [
{
"label": "Display introduction"
"label": "Zobrazit úvod"
},
{
"label": "Title",
"description": "This title will be displayed above the introduction text."
"label": "Nadpis",
"description": "Tento nadpis se zobrazí nad úvodním textem."
},
{
"label": "Introduction text",
"description": "This text will be displayed before the quiz starts."
"label": "Úvodní text",
"description": "Tento text se zobrazí před spuštěním testu."
},
{
"label": "Start button text",
"default": "Start Quiz"
"label": "Text tlačítka Start",
"default": "Start testu"
},
{
"label": "Background image",
"description": "An optional background image for the introduction."
"label": "Obrázek na pozadí",
"description": "Volitelný obrázek na pozadí pro úvod."
}
]
},
{
"label": "Background image",
"description": "An optional background image for the Question set."
"label": "Obrázek na pozadí",
"description": "Volitelný obrázek na pozadí pro sadu otázek."
},
{
"label": "Progress indicator",
"description": "Question set progress indicator style.",
"label": "Ukazatel průběhu",
"description": "Styl ukazatele průběhu testu.",
"options": [
{
"label": "Textual"
"label": "Textový"
},
{
"label": "Dots"
"label": "Tečky"
}
]
},
{
"label": "Pass percentage",
"description": "Percentage of Total score required for passing the quiz."
"label": "Procento úspěšnosti",
"description": "Procento z celkového skóre požadovaného pro absolvování testu."
},
{
"label": "Questions",
"label": "Otázky",
"widgets": [
{
"label": "Default"
"label": "Výchozí"
},
{
"label": "Textual"
"label": "Textové"
}
],
"entity": "question",
"entity": "otázka",
"field": {
"label": "Question type",
"description": "Library for this question."
"label": "Typ otázky",
"description": "Knihovna pro tuto otázku."
}
},
{
"label": "Interface texts in quiz",
"label": "Rozhraní v testu",
"fields": [
{
"label": "Back button",
"default": "Previous question"
"label": "Tlačítko Zpět",
"default": "Předchozí otázka"
},
{
"label": "Next button",
"default": "Next question"
"label": "Tlačítko Další",
"default": "Další otázka"
},
{
"label": "Finish button",
"default": "Finish"
"label": "Tlačítko Dokončit",
"default": "Dokončit"
},
{
"label": "Progress text",
"description": "Text used if textual progress is selected.",
"default": "Question: @current of @total questions"
"label": "Text průběhu",
"description": "Text použitý, pokud je vybrán textový průběh.",
"default": "Otázka: @current z @total otázek"
},
{
"label": "Label for jumping to a certain question",
"description": "You must use the placeholder '%d' instead of the question number, and %total instead of total amount of questions.",
"default": "Question %d of %total"
"label": "Popisek pro skok na určitou otázku",
"description": "Musíte použít zástupný symbo '%d' namísto čísla otázky, a %total namísto celkového počtu otázek.",
"default": "Otázka %d z %total"
},
{
"label": "Copyright dialog question label",
"default": "Question"
"label": "Popisek s otázkou dialogového okna autorských práv",
"default": "Otázka"
},
{
"label": "Readspeaker progress",
"description": "May use @current and @total question variables",
"default": "Question @current of @total"
"label": "Průběh čtení čtečky",
"description": "Mohou používat proměnné otázek @current a @total",
"default": "Otázka @current z @total"
},
{
"label": "Unanswered question text",
"default": "Unanswered"
"label": "Text nezodpovězené otázky",
"default": "Nezodpovězeno"
},
{
"label": "Answered question text",
"default": "Answered"
"label": "Text odpovězené otázky",
"default": "Odpovězeno"
},
{
"label": "Current question text",
"default": "Current question"
"label": "Text aktuální otázky",
"default": "Aktuální otázka"
}
]
},
{
"label": "Disable backwards navigation",
"description": "This option will only allow you to move forward in Question Set"
"label": "Zakázat navigaci zpět",
"description": "Tato možnost vám umožní postupovat v sadě otázek pouze vpřed"
},
{
"label": "Randomize questions",
"description": "Enable to randomize the order of questions on display."
"label": "Náhodné otázky",
"description": "Povolit náhodný výběr pořadí zobrazovaných otázek."
},
{
"label": "Number of questions to be shown:",
"description": "Create a randomized batch of questions from the total."
"label": "Počet otázek, které se mají zobrazit:",
"description": "Vytvořte náhodnou dávku otázek z celkového počtu."
},
{
"label": "Quiz finished",
"label": "Test skončil",
"fields": [
{
"label": "Display results"
"label": "Zobrazit výsledky"
},
{
"label": "Display solution button"
"label": "Zobrazit tlačítko řešení"
},
{
"label": "Display retry button"
"label": "Zobrazit tlačítko opakování"
},
{
"label": "No results message",
"description": "Text displayed on end page when \"Display results\" is disabled",
"default": "Finished"
"label": "Žádná zpráva o výsledcích",
"description": "Text zobrazený na konci stránky, když je zakázáno \"Display results\" ",
"default": "Dokončeno"
},
{
"label": "Feedback heading",
"default": "Your result:",
"description": "This heading will be displayed at the end of the quiz when the user has answered all questions."
"label": "Zpětná vazba",
"default": "Váš výsledek:",
"description": "Tento nadpis se zobrazí na konci testu, když uživatel odpoví na všechny otázky."
},
{
"label": "Overall Feedback",
"label": "Celková zpětná vazba",
"fields": [
{
"widgets": [
{
"label": "Default"
"label": "Výchozí"
}
],
"label": "Define custom feedback for any score range",
"description": "Example: 0-20% Bad score, 21-91% Average Score, 91-100% Great Score!",
"entity": "range",
"label": "Definujte vlastní zpětnou vazbu pro libovolný rozsah skóre",
"description": "Příklad: 0-20% špatné skóre, 21-91% průměrné skóre, 91-100% výborné skóre!",
"entity": "rozsah",
"field": {
"fields": [
{
"label": "Score Range"
"label": "Rozsah skóra"
},
{},
{
"label": "Feedback for defined score range",
"placeholder": "Fill in the feedback"
"label": "Zpětná vazba pro definovaný rozsah skóre",
"placeholder": "Vyplňte zpětnou vazbu"
}
]
}
@ -170,92 +170,92 @@
]
},
{
"label": "Old Feedback",
"label": "Stará zpětná vazba",
"fields": [
{
"label": "Quiz passed greeting",
"description": "This text will be displayed above the score if the user has successfully passed the quiz."
"label": "Pozdrav úspěšného testu",
"description": "Tento text se zobrazí nad skóre, pokud uživatel úspěšně prošel testem."
},
{
"label": "Passed comment",
"description": "This comment will be displayed after the score if the user has successfully passed the quiz."
"label": "Úspěšný komentář",
"description": "Tento komentář se zobrazí po skóre, pokud uživatel úspěšně prošel testem."
},
{
"label": "Quiz failed title",
"description": "This text will be displayed above the score if the user has failed the quiz."
"label": "Test se nezdařil",
"description": "Tento text se zobrazí nad skóre, pokud uživatel byl v testu neúspěšný."
},
{
"label": "Failed comment",
"description": "This comment will be displayed after the score if the user has failed the quiz."
"label": "Komentář při neúspěchu",
"description": "Tento komentář se zobrazí po skóre, pokud uživatel byl v testu neúspěšný."
}
]
},
{
"label": "Solution button label",
"default": "Show solution",
"description": "Text for the solution button."
"label": "Popisek tlačítka řešení",
"default": "Zobrazit řešení",
"description": "Text tlačítka řešení."
},
{
"label": "Retry button label",
"default": "Retry",
"description": "Text for the retry button."
"label": "Popisek tlačítka opakovat",
"default": "Opakovat",
"description": "Text tlačítka opakovat."
},
{
"label": "Finish button text",
"default": "Finish"
"label": "Popisek tlačítka dokončit",
"default": "Dokončit"
},
{
"label": "Display video before quiz results"
"label": "Zobrazit video před výsledky testu"
},
{
"label": "Enable skip video button"
"label": "Povolit tlačítko přeskočit video"
},
{
"label": "Skip video button label",
"default": "Skip video"
"label": "Popisek tlačítka Přeskočit video",
"default": "Přeskočit video"
},
{
"label": "Passed video",
"description": "This video will be played if the user successfully passed the quiz."
"label": "Přehrát video",
"description": "Toto video se přehraje, pokud uživatel úspěšně prošel testem."
},
{
"label": "Fail video",
"description": "This video will be played if the user fails the quiz."
"label": "Video při neúspěchu",
"description": "Toto video se přehraje, pokud uživatel byl v testu neúspěšný."
}
]
},
{
"label": "Settings for \"Show solution\" and \"Retry\" buttons",
"label": "Nastavení tlačítek \"Show solution\" a \"Retry\" ",
"fields": [
{
"label": "Show \"Check\" buttons",
"description": "This option determines if the \"Check\" button will be shown for all questions."
"label": "Zobrazit tlačítko \"Check\" ",
"description": "Tato volba určuje, zda se u všech otázek zobrazí tlačítko \"Check\" ."
},
{
"label": "Override \"Show Solution\" button",
"description": "This option determines if the \"Show Solution\" button will be shown for all questions, disabled for all or configured for each question individually.",
"label": "Přepsat tlačítko \"Show Solution\" ",
"description": "Tato volba určuje, zda se u všech otázek zobrazí tlačítko \"Show Solution\" , nebo bude zakázané pro všechny nebo nakonfigurované pro každou otázku samostatně.",
"options": [
{
"label": "Enabled"
"label": "Povoleno"
},
{
"label": "Disabled"
"label": "Zakázáno"
}
]
},
{
"label": "Override \"Retry\" button",
"description": "This option determines if the \"Retry\" button will be shown for all questions, disabled for all or configured for each question individually.",
"label": "Přepsat tlačítko \"Retry\" ",
"description": "Tato volba určuje, zda se u všech otázek zobrazí tlačítko \"Retry\" , nebo bude zakázané pro všechny nebo nakonfigurované pro každou otázku samostatně.",
"options": [
{
"label": "Enabled"
"label": "Povoleno"
},
{
"label": "Disabled"
"label": "Zakázáno"
}
]
}
]
}
]
}
}