Merge pull request #64 from translate-h5p/weblate-h5p-h5p-question-set

Translations update from Weblate
pull/65/head
Pål Jørgensen 2020-11-24 11:27:39 +01:00 committed by GitHub
commit 56535b321e
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
1 changed files with 2 additions and 2 deletions

View File

@ -130,7 +130,7 @@
"label": "Przycisk wyświetlania wyników"
},
{
"label": "Display retry button"
"label": "Wyświetl przycisk powtórzenia"
},
{
"label": "Informacja dla braku wyników",
@ -258,4 +258,4 @@
]
}
]
}
}