Merge pull request #65 from sdif-diba/master

Added Catalan translation: ca.json
pull/67/head
Pål Jørgensen 2020-12-17 11:35:56 +01:00 committed by GitHub
commit 4e3417bc0f
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
1 changed files with 104 additions and 104 deletions

View File

@ -1,168 +1,168 @@
{
"semantics": [
{
"label": "Quiz introduction",
"label": "Introducció al qüestionari",
"fields": [
{
"label": "Display introduction"
"label": "Mostra la introdució"
},
{
"label": "Title",
"description": "This title will be displayed above the introduction text."
"label": "Títol",
"description": "Aquest títol es mostrarà a sobre del text dintroducció."
},
{
"label": "Text d'introducció",
"description": "This text will be displayed before the quiz starts."
"label": "Text dintroducció",
"description": "Aquest text es mostrarà abans de començar el qüestionari."
},
{
"label": "Start button text",
"default": "Start Quiz"
"label": "Text del botó \"Inicia\"",
"default": "Inicia el qüestionari"
},
{
"label": "Imatge de fons",
"description": "An optional background image for the introduction."
"description": "Una imatge de fons opcional per a la introducció."
}
]
},
{
"label": "Imatge de fons",
"description": "An optional background image for the Question set."
"description": "Imatge de fons opcional per al conjunt de preguntes."
},
{
"label": "Progress indicator",
"description": "Question set progress indicator style.",
"label": "Indicador de progrés",
"description": "Estil de lindicador de progrés del conjunt de preguntes.",
"options": [
{
"label": "Textual"
},
{
"label": "Dots"
"label": "Punts"
}
]
},
{
"label": "Percentatge per passar",
"description": "Percentage of Total score required for passing the quiz."
"label": "Percentatge per aprovar el qüestionari",
"description": "Percentatge de la puntuació total requerida per aprovar el qüestionari."
},
{
"label": "Questions",
"label": "Preguntes",
"widgets": [
{
"label": "Per defecte"
"label": "Opció predeterminada"
},
{
"label": "Textual"
}
],
"entity": "question",
"entity": "pregunta",
"field": {
"label": "Question type",
"description": "Library for this question."
"label": "Tipus de pregunta",
"description": "Biblioteca per a aquesta pregunta."
}
},
{
"label": "Interface texts in quiz",
"label": "Textos de la interfície al qüestionari",
"fields": [
{
"label": "Back button",
"default": "Previous question"
"label": "Botó \"Enrere\"",
"default": "Pregunta anterior"
},
{
"label": "Next button",
"default": "Next question"
"label": "Botó següent",
"default": "Pregunta següent"
},
{
"label": "Finish button",
"default": "Acabar"
"label": "Botó \"Finalitza\"",
"default": "Finalitza"
},
{
"label": "Progress text",
"description": "Text used if textual progress is selected.",
"default": "Question: @current of @total questions"
"label": "Text del progrés",
"description": "Text que sutilitza si se selecciona el progrés textual.",
"default": "Pregunta: @current de @total"
},
{
"label": "Label for jumping to a certain question",
"description": "You must use the placeholder '%d' instead of the question number, and %total instead of total amount of questions.",
"default": "Question %d of %total"
"label": "Etiqueta per saltar a una pregunta concreta",
"description": "Heu dutilitzar lespai reservat \"%d\" en lloc del número de pregunta i %total en lloc del nombre de preguntes total.",
"default": "Pregunta %d del %total"
},
{
"label": "Copyright dialog question label",
"label": "Etiqueta de la pregunta del quadre de diàleg de drets dautor",
"default": "Pregunta"
},
{
"label": "Readspeaker progress",
"description": "May use @current and @total question variables",
"default": "Question @current of @total"
"label": "Progrés de laltaveu de lectura",
"description": "Pot utilitzar variables de pregunta @current i @total",
"default": "Pregunta @current de @total"
},
{
"label": "Unanswered question text",
"default": "Unanswered"
"label": "Text de la pregunta sense respondre",
"default": "No sha respost"
},
{
"label": "Answered question text",
"default": "Answered"
"label": "Text de la pregunta resposta",
"default": "Respost"
},
{
"label": "Current question text",
"default": "Current question"
"label": "Text de la pregunta actual",
"default": "Pregunta actual"
}
]
},
{
"label": "Disable backwards navigation",
"description": "This option will only allow you to move forward in Question Set"
"label": "Desactiva la possibilitat de navegar enrere",
"description": "Aquesta opció només us permetrà avançar pel conjunt de preguntes"
},
{
"label": "Randomize questions",
"description": "Enable to randomize the order of questions on display."
"label": "Distribueix les preguntes aleatòriament",
"description": "Permeteu que les preguntes es distribueixin aleatòriament a la pantalla."
},
{
"label": "Number of questions to be shown:",
"description": "Create a randomized batch of questions from the total."
"label": "Nombre de preguntes a mostrar:",
"description": "Creeu un conjunt aleatori de preguntes extret del total de preguntes."
},
{
"label": "Quiz finished",
"label": "El qüestionari ha finalitzat",
"fields": [
{
"label": "Display results"
"label": "Mostra els resultats"
},
{
"label": "Display solution button"
"label": "Mostra el botó \"Solució\""
},
{
"label": "Display retry button"
"label": "Mostra el botó per tornar-ho a provar"
},
{
"label": "No results message",
"description": "Text displayed on end page when \"Display results\" is disabled",
"default": "Finished"
"label": "Missatge \"Sense resultats\"",
"description": "Text que es mostra a lúltima pàgina quan lopció \"Mostra els resultats\" està desactivada",
"default": "Finalitzat"
},
{
"label": "Feedback heading",
"default": "Your result:",
"description": "This heading will be displayed at the end of the quiz when the user has answered all questions."
"label": "Encapçalament de la retroacció",
"default": "El seu resultat:",
"description": "Aquest títol es mostrarà al final del qüestionari quan lusuari hagi respost a totes les preguntes."
},
{
"label": "Overall Feedback",
"label": "Suggeriment general",
"fields": [
{
"widgets": [
{
"label": "Default"
"label": "Opció predeterminada"
}
],
"label": "Define custom feedback for any score range",
"description": "Example: 0-20% Bad score, 21-91% Average Score, 91-100% Great Score!",
"entity": "range",
"label": "Defineix una valoració per cada rang de puntuació",
"description": "Exemple: 0-20% per a puntuació baixa, 21-91% per a puntuació mitjana, 91-100% per a puntuació excel·lent.",
"entity": "rang",
"field": {
"fields": [
{
"label": "Score Range"
"label": "Rang de puntuació"
},
{},
{
"label": "Feedback for defined score range",
"placeholder": "Fill in the feedback"
"label": "Suggeriment per al rang de puntuació definit",
"placeholder": "Introduïu el suggeriment"
}
]
}
@ -170,92 +170,92 @@
]
},
{
"label": "Old Feedback",
"label": "Suggeriments antics",
"fields": [
{
"label": "Quiz passed greeting",
"description": "This text will be displayed above the score if the user has successfully passed the quiz."
"label": "Lenhorabona per a qüestionari superat",
"description": "Aquest text es mostrarà a sobre de la puntuació, si lusuari ha superat el qüestionari."
},
{
"label": "Passed comment",
"description": "This comment will be displayed after the score if the user has successfully passed the quiz."
"label": "Comentari per a qüestionari superat",
"description": "Aquest comentari es mostrarà després de la puntuació si lusuari ha superat el qüestionari correctament."
},
{
"label": "Quiz failed title",
"description": "This text will be displayed above the score if the user has failed the quiz."
"label": "Títol de qüestionari no superat",
"description": "Aquest text es mostrarà a sobre de la puntuació, si lusuari no ha superat el qüestionari."
},
{
"label": "Failed comment",
"description": "This comment will be displayed after the score if the user has failed the quiz."
"label": "Ha fallat el comentari",
"description": "Aquest comentari es mostrarà després de la puntuació, si lusuari no ha superat el qüestionari."
}
]
},
{
"label": "Solution button label",
"default": "Mostrar solució",
"description": "Text for the solution button."
"label": "Etiqueta del botó \"Solució\"",
"default": "Mostra la solució",
"description": "Text per al botó de solució."
},
{
"label": "Etiqueta del botó \"Tornar-ho a provar\"",
"default": "Tornar-ho a provar",
"description": "Text for the retry button."
"label": "Etiqueta del botó \"Torna-ho a provar\"",
"default": "Torna-ho a provar",
"description": "Text del botó \"Torna-ho a provar\"."
},
{
"label": "Finish button text",
"default": "Acabar"
"label": "Text del botó \"Finalitza\"",
"default": "Finalitza"
},
{
"label": "Display video before quiz results"
"label": "Mostra el vídeo abans dels resultats del qüestionari"
},
{
"label": "Enable skip video button"
"label": "Activa el botó de saltar el vídeo"
},
{
"label": "Skip video button label",
"default": "Skip video"
"label": "Etiqueta del botó \"Omet el vídeo\"",
"default": "Omet el vídeo"
},
{
"label": "Passed video",
"description": "This video will be played if the user successfully passed the quiz."
"label": "Vídeo per a qüestionari superat",
"description": "Aquest vídeo es reproduirà si lusuari supera el qüestionari."
},
{
"label": "Fail video",
"description": "This video will be played if the user fails the quiz."
"label": "Vídeo fallit",
"description": "Aquest vídeo es reproduirà si lusuari falla el qüestionari."
}
]
},
{
"label": "Settings for \"Show solution\" and \"Retry\" buttons",
"label": "Configuració dels botons \"Mostra la solució\" i \"Torna-ho a provar\"",
"fields": [
{
"label": "Show \"Check\" buttons",
"description": "This option determines if the \"Check\" button will be shown for all questions."
"label": "Mostra els botons \"Comprova\"",
"description": "Aquesta opció determina si es mostrarà el botó \"Comprovar\" per a totes les preguntes."
},
{
"label": "Override \"Show Solution\" button",
"description": "This option determines if the \"Show Solution\" button will be shown for all questions, disabled for all or configured for each question individually.",
"label": "Substitueix el botó \"Mostra la solució\"",
"description": "Aquesta opció determina si el botó \"Mostra la solució\" es mostrarà per a totes les preguntes, es desactivarà per a totes o es configurarà per a cada pregunta individualment.",
"options": [
{
"label": "Enabled"
"label": "Activat"
},
{
"label": "Disabled"
"label": "Desactivat"
}
]
},
{
"label": "Override \"Retry\" button",
"description": "This option determines if the \"Retry\" button will be shown for all questions, disabled for all or configured for each question individually.",
"label": "Substitueix el botó \"Torna-ho a provar\"",
"description": "Aquesta opció determina si es mostrarà el botó \"Torna-ho a provar\" per a totes les preguntes, es desactivarà per a totes o es configurarà per a cada pregunta individualment.",
"options": [
{
"label": "Enabled"
"label": "Activat"
},
{
"label": "Disabled"
"label": "Desactivat"
}
]
}
]
}
]
}
}