Merge pull request #69 from translate-h5p/weblate-h5p-h5p-question-set

Translations update from Weblate
pull/74/head
Pål Jørgensen 2021-04-16 09:41:32 +02:00 committed by GitHub
commit 2bafed5574
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
6 changed files with 257 additions and 257 deletions

View File

@ -1,168 +1,168 @@
{
"semantics": [
{
"label": "Quiz introduction",
"label": "Vasvra inleiding",
"fields": [
{
"label": "Vertoon inleiding"
},
{
"label": "Title",
"description": "This title will be displayed above the introduction text."
"label": "Titel",
"description": "Hierdie titel sal bo die inleidende teks vertoon word."
},
{
"label": "Introduction text",
"description": "This text will be displayed before the quiz starts."
"label": "Inleidende teks",
"description": "Hierdie teks sal vertoon word voor die vasvra begin."
},
{
"label": "Start button text",
"default": "Start Quiz"
"label": "Beginknoppie teks",
"default": "Begin vasvra"
},
{
"label": "Background image",
"description": "An optional background image for the introduction."
"label": "Agtergrondprent",
"description": "'n Opsionele agtergrondprent vir die inleiding."
}
]
},
{
"label": "Background image",
"description": "An optional background image for the Question set."
"label": "Agtergrondprent",
"description": "'n Vrywillige agtergrondprent vir die vraagstel."
},
{
"label": "Progress indicator",
"description": "Question set progress indicator style.",
"label": "Vorderingaanwyser",
"description": "Vraagstel vorderingaanwyser styl.",
"options": [
{
"label": "Textual"
"label": "Tekstueel"
},
{
"label": "Dots"
"label": "Kolletjies"
}
]
},
{
"label": "Pass percentage",
"description": "Percentage of Total score required for passing the quiz."
"label": "Slaag persentasie",
"description": "Persentasie van totale telling wat vereis word om vasvra te slaag."
},
{
"label": "Questions",
"label": "Vrae",
"widgets": [
{
"label": "Default"
"label": "Verstek"
},
{
"label": "Textual"
"label": "Tekstueel"
}
],
"entity": "question",
"entity": "vraag",
"field": {
"label": "Question type",
"description": "Library for this question."
"label": "Vraagtipe",
"description": "Biblioteek vir hierdie vraag."
}
},
{
"label": "Interface texts in quiz",
"label": "Koppelvlaktekste in vasvra",
"fields": [
{
"label": "Back button",
"default": "Previous question"
"label": "Terug knoppie",
"default": "Vorige vraag"
},
{
"label": "Next button",
"default": "Next question"
"label": "Volgende knoppie",
"default": "Volgende vraag"
},
{
"label": "Finish button",
"default": "Finish"
"label": "Klaar knoppie",
"default": "Klaar"
},
{
"label": "Progress text",
"description": "Text used if textual progress is selected.",
"default": "Question: @current of @total questions"
"label": "Vordering teks",
"description": "Teks gebruik indien tektuele vordering gekies is.",
"default": "Vraag: @current van @total vrae"
},
{
"label": "Label for jumping to a certain question",
"description": "You must use the placeholder '%d' instead of the question number, and %total instead of total amount of questions.",
"default": "Question %d of %total"
"label": "Etiket om te spring tot 'n bepaalde vraag",
"description": "Jy moet die plekhouer '%d' in stede van die vraagnommer, en %total in stede van die totale aantal vrae gebruik.",
"default": "Vraag %d van %total"
},
{
"label": "Copyright dialog question label",
"default": "Question"
"label": "Kopiereg dialoog vraagetiket",
"default": "Vraag"
},
{
"label": "Readspeaker progress",
"description": "May use @current and @total question variables",
"default": "Question @current of @total"
"label": "Spreekleser vordering",
"description": "Mag @current en @total vraagveranderlikes gebruik",
"default": "Vraag @current uit @total"
},
{
"label": "Unanswered question text",
"default": "Unanswered"
"label": "Onbeantwoorde vraagteks",
"default": "Onbeantwoord"
},
{
"label": "Answered question text",
"default": "Answered"
"label": "Beantwoorde vraagteks",
"default": "Beantwoord"
},
{
"label": "Current question text",
"default": "Current question"
"label": "Huidige vraagteks",
"default": "Huidige vraag"
}
]
},
{
"label": "Disable backwards navigation",
"description": "This option will only allow you to move forward in Question Set"
"label": "Verbied agteruitnavigasie",
"description": "Hierdie keuse laat jou slegs toe om vorentoe te beweeg met die vraagstel"
},
{
"label": "Randomize questions",
"description": "Enable to randomize the order of questions on display."
"label": "Skommel vrae",
"description": "Aktiveer ewekansige orde van vrae op vooraansig."
},
{
"label": "Number of questions to be shown:",
"description": "Create a randomized batch of questions from the total."
"label": "Aantal vrae om te wys:",
"description": "Skep 'n ewekansige bondel vrae uit die somtotaal."
},
{
"label": "Quiz finished",
"label": "Vasvra klaar",
"fields": [
{
"label": "Display results"
"label": "Vertoon uitslae"
},
{
"label": "Display solution button"
"label": "Vertoon oplossing knoppie"
},
{
"label": "Display retry button"
"label": "Vertoon probeer weer knoppie"
},
{
"label": "No results message",
"description": "Text displayed on end page when \"Display results\" is disabled",
"default": "Finished"
"label": "Geen uitslae boodskap",
"description": "Teks word op die eindblad vertoon wanneer 'Vertoonresultate' gedeaktiveer is",
"default": "Klaar"
},
{
"label": "Feedback heading",
"default": "Your result:",
"description": "This heading will be displayed at the end of the quiz when the user has answered all questions."
"label": "Terugvoer opskrif",
"default": "Jou uitslae:",
"description": "Hierdie opskrif sal aan die einde van die vasvra vertoon wanneer die gebruiker al die vrae beantwoord het."
},
{
"label": "Overall Feedback",
"label": "Algehele terugvoer",
"fields": [
{
"widgets": [
{
"label": "Default"
"label": "Verstek"
}
],
"label": "Define custom feedback for any score range",
"description": "Example: 0-20% Bad score, 21-91% Average Score, 91-100% Great Score!",
"entity": "range",
"label": "Bepaal verstekterugvoer vir enige reeks tellings",
"description": "Voorbeeld: 0-20% Swak telling, 21-91% Gemiddelde telling, 91-100% Uitstekende telling!",
"entity": "reeks",
"field": {
"fields": [
{
"label": "Score Range"
"label": "Telreeks"
},
{},
{
"label": "Feedback for defined score range",
"placeholder": "Fill in the feedback"
"label": "Terugvoer vir gedefinieerde telreeks",
"placeholder": "Vul die terugvoer in"
}
]
}
@ -170,88 +170,88 @@
]
},
{
"label": "Old Feedback",
"label": "Ou terugvoer",
"fields": [
{
"label": "Quiz passed greeting",
"description": "This text will be displayed above the score if the user has successfully passed the quiz."
"label": "Vasvra geslaag begroeting",
"description": "Hierdie teks sal bo die telling vertoon word sodra die gebruiker die vasvra suksesvol geslaag het."
},
{
"label": "Passed comment",
"description": "This comment will be displayed after the score if the user has successfully passed the quiz."
"label": "Geslaag kommentaar",
"description": "Hierdie opmerking sal na die telling vertoon word as die gebruiker die vasvra suksesvol geslaag het."
},
{
"label": "Quiz failed title",
"description": "This text will be displayed above the score if the user has failed the quiz."
"label": "Vasvra misluk titel",
"description": "Hierdie teks sal bo die telling vertoon word as die gebruiker nie die vasvra het nie."
},
{
"label": "Failed comment",
"description": "This comment will be displayed after the score if the user has failed the quiz."
"label": "Gedruip kommentaar",
"description": "Hierdie opmerking sal na die telling vertoon word as die gebruiker die vasvra gedruip het."
}
]
},
{
"label": "Solution button label",
"default": "Show solution",
"description": "Text for the solution button."
"label": "Antwoord knoppie-etiket",
"default": "Wys antwoord",
"description": "Teks vir die antwoord knoppie."
},
{
"label": "Retry button label",
"default": "Retry",
"description": "Text for the retry button."
"label": "Probeer weer knoppie etiket",
"default": "Probeer weer",
"description": "Teks vir die probeer weer knoppie."
},
{
"label": "Finish button text",
"default": "Finish"
"label": "Klaar knoppieteks",
"default": "Klaar"
},
{
"label": "Display video before quiz results"
"label": "Vertoon video voor vasvra uitslae"
},
{
"label": "Enable skip video button"
"label": "Aktiveer slaan video oor knoppie"
},
{
"label": "Skip video button label",
"default": "Skip video"
"label": "Slaan video oor etiket",
"default": "Slaan video oor"
},
{
"label": "Passed video",
"description": "This video will be played if the user successfully passed the quiz."
"label": "Video geslaag",
"description": "Hierdie video sal gespeel word indien die gebruiker die vasvra geslaag het."
},
{
"label": "Fail video",
"description": "This video will be played if the user fails the quiz."
"label": "Druip video",
"description": "Hierdie video sal gespeel word indien die gebruiker die vasvra gedruip het."
}
]
},
{
"label": "Settings for \"Show solution\" and \"Retry\" buttons",
"label": "Instellings vir die \"Wys antwoord\" en \"Probeer weer\" knoppies",
"fields": [
{
"label": "Show \"Check\" buttons",
"description": "This option determines if the \"Check\" button will be shown for all questions."
"label": "Wys \"Toets\" knoppies",
"description": "Hierdie opsie bepaal of die \"Toets\" knoppie vir alle vrae gewys sal word."
},
{
"label": "Override \"Show Solution\" button",
"description": "This option determines if the \"Show Solution\" button will be shown for all questions, disabled for all or configured for each question individually.",
"label": "Oorskry \"Wys oplossing\" knoppie",
"description": "Hierdie opsie bepaal of die \"Wys antwoord\" -knoppie vir alle vrae getoon word, vir almal uitgeskakel of afsonderlik vir elke vraag ingestel word.",
"options": [
{
"label": "Enabled"
"label": "Aktiveer"
},
{
"label": "Disabled"
"label": "Deaktiveer"
}
]
},
{
"label": "Override \"Retry\" button",
"description": "This option determines if the \"Retry\" button will be shown for all questions, disabled for all or configured for each question individually.",
"label": "Oorskry \"Probeer weer\" knoppie",
"description": "Hierdie opsie bepaal of die \"Probeer weer\" -knoppie vir alle vrae getoon word, vir almal uitgeskakel of afsonderlik vir elke vraag ingestel word.",
"options": [
{
"label": "Enabled"
"label": "Aktiveer"
},
{
"label": "Disabled"
"label": "Deaktiveer"
}
]
}

View File

@ -152,7 +152,7 @@
}
],
"label": "Defineix una valoració per cada rang de puntuació",
"description": "Exemple: 0-20% per a puntuació baixa, 21-91% per a puntuació mitjana, 91-100% per a puntuació excel·lent.",
"description": "Exemple: 0-20% per a puntuació baixa, 21-91% per a puntuació mitjana, 91-100% per a puntuació excel·lent",
"entity": "rang",
"field": {
"fields": [

View File

@ -26,11 +26,11 @@
},
{
"label": "Imagen de fondo",
"description": "Una imagen de fondo opcional para el Conjunto de pregunta."
"description": "Una imagen de fondo opcional para el Conjunto de preguntas."
},
{
"label": "Indicador del Progreso",
"description": "Estilo del indicador del progreso de Conjunto de pregunta.",
"description": "Estilo del indicador del progreso de Conjunto de preguntas.",
"options": [
{
"label": "Textual"
@ -42,7 +42,7 @@
},
{
"label": "Porcentaje aprobatorio",
"description": "Percentaje del puntaje total requerido para pasar el examen."
"description": "Porcentaje del puntaje total requerido para pasar el examen."
},
{
"label": "Preguntas",
@ -61,22 +61,22 @@
}
},
{
"label": "Textos de interfase en examen",
"label": "Textos de interfaz en examen",
"fields": [
{
"label": "Botón de retroceso",
"label": "Botón de Retroceso",
"default": "Pregunta anterior"
},
{
"label": "Botón siguiente",
"label": "Botón Siguiente",
"default": "Pregunta siguiente"
},
{
"label": "Botón terminar",
"label": "Botón Terminar",
"default": "Terminar"
},
{
"label": "Texto del progreso",
"label": "Texto del Progreso",
"description": "Texto usado si progreso textual es seleccionado.",
"default": "Pregunta: @current de @total preguntas"
},
@ -90,7 +90,7 @@
"default": "Pregunta"
},
{
"label": "Progreso para Lector de voz",
"label": "Progreso para Lector de texto en voz alta",
"description": "Puede usar @current y @total como variables de preguntas",
"default": "Pregunta @current de @total"
},
@ -110,11 +110,11 @@
},
{
"label": "Deshabilitar navegación hacia atrás",
"description": "Esta opción solamente le permitirá mover hacia adelante en Conjunto de pregunta"
"description": "Esta opción solamente le permitirá mover hacia adelante en Conjunto de Preguntas"
},
{
"label": "Barajear preguntas",
"description": "Habilitar aleatorizar el orden de preguntas mostradas."
"description": "Habilitar para aleatorizar el orden de preguntas mostradas."
},
{
"label": "Número de preguntas a mostrar:",
@ -134,7 +134,7 @@
},
{
"label": "Mensaje para Sin resultados",
"description": "Texto mostrado en página final cuando está deshabilitado el \"Mostrar resultados\" ",
"description": "Texto mostrado en página final cuando está deshabilitado el \"Mostrar resultados\"",
"default": "Terminado"
},
{
@ -162,7 +162,7 @@
{},
{
"label": "Retroalimentación para rango definido de puntaje",
"placeholder": "Escriba la retroalimentación"
"placeholder": "Complete la retroalimentación"
}
]
}
@ -170,15 +170,15 @@
]
},
{
"label": "Retroalimentación antigua",
"label": "Retroalimentación Antigua",
"fields": [
{
"label": "Felicitación examen pasado",
"description": "Este texto será mostrado arriba del puntaje si el usuario ha pasado exitosamente el examen."
"label": "Felicitación examen aprobado",
"description": "Este texto será mostrado arriba del puntaje si el usuario ha aprobado exitosamente el examen."
},
{
"label": "Comentario para Pasado",
"description": "Este comentario será mostrado después del puntaje si el usuario ha pasado exitosamente el examen."
"label": "Comentario para Aprobado",
"description": "Este comentario será mostrado después del puntaje si el usuario ha aprobado exitosamente el examen."
},
{
"label": "Título para examen reprobado",
@ -215,25 +215,25 @@
"default": "Saltar video"
},
{
"label": "Video pasado",
"description": "Este video será reproducido si el usuario ha pasado exitosamente el examen."
"label": "Video para aprobado",
"description": "Este video será reproducido si el usuario ha aprobado exitosamente el examen."
},
{
"label": "Video reprobado",
"label": "Video para reprobado",
"description": "Este video será reproducido si el usuario reprueba el examen."
}
]
},
{
"label": "Configuraciones para botones \"Mostrar solución\" y \"Reintentar\" ",
"label": "Configuraciones para botones \"Mostrar solución\" y \"Reintentar\"",
"fields": [
{
"label": "Botones Mostrar \"Revisar\" ",
"description": "Esta opción determina si el botón para \"Revisar\" será mostrado para todas las preguntas."
"label": "Botones Mostrar \"Comprobar\"",
"description": "Esta opción determina si el botón para \"Comprobar\" será mostrado para todas las preguntas."
},
{
"label": "Ocultar el botón \"Mostrar solución\"",
"description": "Esta opción determina si el botón \"Mostrar solución\" se muestra en todas las preguntas, se desactiva para todas, o se configura para cada pregunta individualmente.",
"label": "Anular el botón \"Mostrar Solución\"",
"description": "Esta opción determina si el botón \"Mostrar Solución\" será mostrado en todas las preguntas, desactivado para todas, o configurado para cada pregunta individualmente.",
"options": [
{
"label": "Habilitado"
@ -244,8 +244,8 @@
]
},
{
"label": "Ocultar el botón de \"Reintentar\"",
"description": "Esta opción determina si el botón \"Reintentar\" se muestra en todas las preguntas, se desactiva para todas, o se configura para cada pregunta individualmente.",
"label": "Anular el botón de \"Reintentar\"",
"description": "Esta opción determina si el botón \"Reintentar\" será mostrado para todas las preguntas, deshabilitado para todas, o configurado para cada pregunta individualmente.",
"options": [
{
"label": "Habilitado"

View File

@ -42,7 +42,7 @@
},
{
"label": "Porcentaje aprobatorio",
"description": "Percentaje del puntaje total requerido para pasar el examen."
"description": "Porcentaje del puntaje total requerido para pasar el examen."
},
{
"label": "Preguntas",
@ -61,18 +61,18 @@
}
},
{
"label": "Textos de interfase en examen",
"label": "Textos de interfaz en examen",
"fields": [
{
"label": "Botón de retroceso",
"default": "Pregunta anterior"
},
{
"label": "Botón siguiente",
"label": "Botón Siguiente",
"default": "Pregunta siguiente"
},
{
"label": "Botón terminar",
"label": "Botón Terminar",
"default": "Terminar"
},
{
@ -90,7 +90,7 @@
"default": "Pregunta"
},
{
"label": "Progreso para Lector de voz",
"label": "Progreso para Lector de texto en voz alta",
"description": "Puede usar @current y @total como variables de preguntas",
"default": "Pregunta @current de @total"
},
@ -114,7 +114,7 @@
},
{
"label": "Barajear preguntas",
"description": "Habilitar aleatorizar el orden de preguntas mostradas."
"description": "Habilitar para aleatorizar el orden de preguntas mostradas."
},
{
"label": "Número de preguntas a mostrar:",
@ -134,16 +134,16 @@
},
{
"label": "Mensaje para Sin resultados",
"description": "Texto mostrado en página final cuando está deshabilitado el \"Mostrar resultados\" ",
"description": "Texto mostrado en página final cuando está deshabilitado el \"Mostrar resultados\"",
"default": "Terminado"
},
{
"label": "Encabezado de Realimentación",
"label": "Encabezado de Retroalimentación",
"default": "Su resultado:",
"description": "Este encabezado será mostrado al final del examen cuando el usuario haya contestado todas las preguntas."
},
{
"label": "Realimentación Global",
"label": "Retroalimentación Global",
"fields": [
{
"widgets": [
@ -151,7 +151,7 @@
"label": "Predeterminado"
}
],
"label": "Definir realimentación personalizada para cualquier rango de puntaje",
"label": "Definir retroalimentación personalizada para cualquier rango de puntaje",
"description": "Ejemplo: 0-20% Mal Puntaje, 21-91% Puntaje Promedio, 91-100% ¡Magnífico Puntaje!",
"entity": "rango",
"field": {
@ -161,8 +161,8 @@
},
{},
{
"label": "Realimentación para rango definido de puntaje",
"placeholder": "Escriba la realimentación"
"label": "Retroalimentación para rango definido de puntaje",
"placeholder": "Complete la retroalimentación"
}
]
}
@ -170,15 +170,15 @@
]
},
{
"label": "Realimentación antigua",
"label": "Retroalimentación Antigua",
"fields": [
{
"label": "Felicitación examen pasado",
"description": "Este texto será mostrado arriba del puntaje si el usuario ha pasado exitosamente el examen."
"description": "Este texto será mostrado arriba del puntaje si el usuario ha aprobado exitosamente el examen."
},
{
"label": "Comentario para Pasado",
"description": "Este comentario será mostrado después del puntaje si el usuario ha pasado exitosamente el examen."
"label": "Comentario para Aprobado",
"description": "Este comentario será mostrado después del puntaje si el usuario ha aprobado exitosamente el examen."
},
{
"label": "Título para examen reprobado",
@ -215,25 +215,25 @@
"default": "Saltar video"
},
{
"label": "Video pasado",
"description": "Este video será reproducido si el usuario ha pasado exitosamente el examen."
"label": "Video para aprobado",
"description": "Este video será reproducido si el usuario ha aprobado exitosamente el examen."
},
{
"label": "Video reprobado",
"label": "Video para reprobado",
"description": "Este video será reproducido si el usuario reprueba el examen."
}
]
},
{
"label": "Configuraciones para botones \"Mostrar solución\" y \"Reintentar\" ",
"label": "Configuraciones para botones \"Mostrar solución\" y \"Reintentar\"",
"fields": [
{
"label": "Botones Mostrar \"Revisar\" ",
"description": "Esta opción determina si el botón para \"Revisar\" será mostrado para todas las preguntas."
"label": "Botones Mostrar \"Comprobar\"",
"description": "Esta opción determina si el botón para \"Comprobar\" será mostrado para todas las preguntas."
},
{
"label": "Ocultar el botón \"Mostrar solución\"",
"description": "Esta opción determina si el botón \"Mostrar solución\" se muestra en todas las preguntas, se desactiva para todas, o se configura para cada pregunta individualmente.",
"label": "Anular el botón \"Mostrar Solución\"",
"description": "Esta opción determina si el botón \"Mostrar Solución\" será mostrado en todas las preguntas, desactivado para todas, o configurado para cada pregunta individualmente.",
"options": [
{
"label": "Habilitado"
@ -244,8 +244,8 @@
]
},
{
"label": "Ocultar el botón de \"Reintentar\"",
"description": "Esta opción determina si el botón \"Reintentar\" se muestra en todas las preguntas, se desactiva para todas, o se configura para cada pregunta individualmente.",
"label": "Anular el botón de \"Reintentar\"",
"description": "Esta opción determina si el botón \"Reintentar\" será mostrado para todas las preguntas, deshabilitado para todas o configurado para cada pregunta individualmente.",
"options": [
{
"label": "Habilitado"

View File

@ -1,168 +1,168 @@
{
"semantics": [
{
"label": "راهنمای سوال",
"label": "مقدمه آزمون",
"fields": [
{
"label": "نمایش راهنما"
"label": "نمایش مقدمه"
},
{
"label": "عنوان",
"description": "این عنوان در بالای خلاصه نمایش داده میشود."
"description": "این عنوان در بالای متن مقدمه نمایش داده خواهد شد."
},
{
"label": "خلاصه متن",
"description": "این متن قبل از شروع آزمون نمایش داده میشود"
"label": "متن مقدمه",
"description": "این متن قبل از شروع آزمون نمایش داده خواهد شد."
},
{
"label": "متن دکمه شروع",
"default": "شروع آزمون"
},
{
"label": "تصویر پس زمینه",
"description": "یک تصویر انتخابی برای قرارگرفتن در پس زمینه خلاصه"
"label": "تصویر پسزمینه",
"description": "یک تصویر انتخابی برای قرارگرفتن در پس‌زمینه مقدمه."
}
]
},
{
"label": "تصویر پس زمینه",
"description": "یک تصویر انتخابی برای قرار گرفتن در پس زمینه گروه سوالات"
"label": "تصویر پسزمینه",
"description": "یک تصویر انتخابی برای قرار گرفتن در پس‌زمینه مجموعه سوالات."
},
{
"label": "جداکننده فرآیند",
"description": "حالت نمایش جداکننده سوالات",
"label": "شاخص پیشرفت",
"description": "حالت نمایش شاخص پیشرفت مجموعه سؤالات.",
"options": [
{
"label": "متنی"
},
{
"label": "نقطه ای"
"label": "نقطهای"
}
]
},
{
"label": "درصد پاس شدن",
"description": "درصدی که برای پاس شدن این آزمون مورد نیاز است"
"label": "درصد قبولی",
"description": "درصد از نمره کل که برای قبولی در این آزمون مورد نیاز است."
},
{
"label": والات",
"label": ؤالات",
"widgets": [
{
"label": "Default"
"label": "پیش‌فرض"
},
{
"label": "متنی"
}
],
"entity": "question",
"entity": "سؤال",
"field": {
"label": "نوع سوال",
"description": "کتابخانه برای این سوال"
"description": "کتابخانه برای این سؤال."
}
},
{
"label": "متن نمایشی برای این آزمون",
"label": "متون نمایشی برای آزمون",
"fields": [
{
"label": "دکمه بازگشت",
"default": "Previous question"
"label": "دکمه برگشت",
"default": "سؤال قبل"
},
{
"label": "دکمه بعدی",
"default": "Next question"
"default": "سؤال بعدی"
},
{
"label": "دکمه پایان",
"default": "Finish"
"default": "پایان"
},
{
"label": "متن پیشرفت",
"description": "متن مورد استفاده در صورتی که پیشرفت متنی انتخاب شده باشد",
"default": "Question: @current of @total questions"
"description": "متن مورد استفاده در صورتی که پیشرفت متنی انتخاب شده باشد.",
"default": "سؤال: @current از @total سؤال"
},
{
"label": "متن برای پریدن به یک سوال خاص",
"description": "You must use the placeholder '%d' instead of the question number, and %total instead of total amount of questions.",
"default": "Question %d of %total"
"description": "شما باید به جای شماره سؤال، از جانگه‌دار '%d' استفاده کنید، و به جای تعداد کل سؤالات از %total استفاده کنید.",
"default": "سؤال %d از %total"
},
{
"label": "Copyright dialog question label",
"default": "Question"
"label": "برچسب سؤال دیالوگ حق نشر",
"default": "سؤال"
},
{
"label": "Readspeaker progress",
"description": "May use @current and @total question variables",
"default": "Question @current of @total"
"label": "پیشرفت تبدیل متن به گفتار",
"description": "می‌توان از متغیرهای سؤال @current و @total استفاده کرد",
"default": "سؤال @current از @total"
},
{
"label": "متن سوالات پاسخ داده نشده",
"label": "متن سؤال پاسخ داده نشده",
"default": "بدون پاسخ"
},
{
"label": "متن سوالات پاسخ داده شده",
"label": "متن سؤال پاسخ داده شده",
"default": "پاسخ داده شده"
},
{
"label": "متن سوال فعلی",
"default": "Current question"
"label": "متن سؤال فعلی",
"default": "سؤال کنونی"
}
]
},
{
"label": "غیرفعال کردن دکمه بازگشت",
"description": "این گزینه به شما اجازه میدهد که در فقط در سوالات به جلو بروید"
"label": "غیرفعال کردن پیمایش به عقب",
"description": "این گزینه به شما اجازه می‌دهد که در مجموعه سؤالات به جلو بروید"
},
{
"label": "سوالات تصادفی",
"description": "با انتخاب این گزینه سوالات به صورت تصادفی نمایش داده میشود"
"label": "تصادفی کردن سؤالات",
"description": "با انتخاب این گزینه سؤالات به صورت تصادفی نمایش داده میشوند."
},
{
"label": "تعداد سوالاتی که باید نمایش داده شود:",
"description": "تعدادی از سوالات بالا را به صورت تصادفی در آزمون نمایش میدهد"
"label": "تعداد سؤالاتی که باید نمایش داده شوند:",
"description": "دسته‌ای از سؤالات را به صورت تصادفی در آزمون نمایش میدهد."
},
{
"label": "آزمون به پایان رسیده",
"label": "آزمون به پایان رسید",
"fields": [
{
"label": "نمایش نتایج"
},
{
"label": "دکمه نمایش راه حل"
"label": "نمایش دکمه پاسخ صحیح"
},
{
"label": "Display retry button"
"label": "نمایش دکمه تلاش مجدد"
},
{
"label": "پیام عدم وجود نتایج",
"description": "Text displayed on end page when \"Display results\" is disabled",
"default": "Finished"
"description": "متن نمایش داده شده در صفحه آخر، وقتی «نمایش نتایج» غیرفعال است",
"default": "به پایان رسید"
},
{
"label": "Feedback heading",
"default": "Your result:",
"description": "This heading will be displayed at the end of the quiz when the user has answered all questions."
"label": "سرصفحه بازخورد",
"default": "نتیجه شما:",
"description": "این سرصفحه در انتهای آزمون، وقتی کاربر به همه سؤالات پاسخ داد، نمایش داده خواهد شد."
},
{
"label": "Overall Feedback",
"label": "بازخورد سراسری",
"fields": [
{
"widgets": [
{
"label": "Default"
"label": "پیش‌فرض"
}
],
"label": "Define custom feedback for any score range",
"description": "Example: 0-20% Bad score, 21-91% Average Score, 91-100% Great Score!",
"entity": "range",
"label": "برای هر بازه نمره، بازخورد سفارشی تعریف کن",
"description": "مثال: ۰ - ۲۰ ٪ نمره بد، ۲۱ - ۹۱٪ نمره متوسط، ۹۱ - ۱۰۰ ٪ نمره عالی!",
"entity": "بازه",
"field": {
"fields": [
{
"label": "Score Range"
"label": "بازه نمره"
},
{},
{
"label": "Feedback for defined score range",
"placeholder": "Fill in the feedback"
"label": "بازخورد برای بازه نمره تعریف شده",
"placeholder": "بازخورد را پر کنید"
}
]
}
@ -170,88 +170,88 @@
]
},
{
"label": "Old Feedback",
"label": "بازخورد پیشین",
"fields": [
{
"label": "Quiz passed greeting",
"description": "This text will be displayed above the score if the user has successfully passed the quiz."
"label": "تبریک قبولی در آزمون",
"description": "اگر کاربر با موفقیت در آزمون قبول شده باشد، این متن در بالای نمره نمایش خواهد شد."
},
{
"label": "Passed comment",
"description": "This comment will be displayed after the score if the user has successfully passed the quiz."
"label": "یادداشت قبولی",
"description": "اگر کاربر با موفقیت در آزمون قبول شده باشد، این یادداشت بعد از نمره نمایش داده خواهد شد."
},
{
"label": "Quiz failed title",
"description": "This text will be displayed above the score if the user has failed the quiz."
"label": "عنوان مردودی در آزمون",
"description": "اگر کاربر در آزمون مردود شود، این متن بالای نمره نمایش داده خواهد شد."
},
{
"label": "Failed comment",
"description": "This comment will be displayed after the score if the user has failed the quiz."
"label": "یادداشت مردودی",
"description": "اگر کاربر در آزمون مردود شده باشد، این یادداشت بعد از نمره نمایش داده خواهد شد."
}
]
},
{
"label": "Solution button label",
"default": "Show solution",
"description": "Text for the solution button."
"label": "برچسب دکمه پاسخ صحیح",
"default": "پاسخ صحیح را نشان بده",
"description": "متن برای دکمه پاسخ صحیح."
},
{
"label": "Retry button label",
"default": "Retry",
"description": "Text for the retry button."
"label": "برچسب دکمه تلاش مجدد",
"default": "تلاش مجدد",
"description": "متن برای دکمه تلاش مجدد."
},
{
"label": "Finish button text",
"default": "Finish"
"label": "متن دکمه پایان",
"default": "پایان"
},
{
"label": "Display video before quiz results"
"label": "ویدئو را پیش از نتایج آزمون نمایش بده"
},
{
"label": "Enable skip video button"
"label": "دکمه پرش از ویدئو را فعال کن"
},
{
"label": "Skip video button label",
"default": "Skip video"
"label": "برچسب دکمه پرش از ویدئو",
"default": "پرش از ویدئو"
},
{
"label": "Passed video",
"description": "This video will be played if the user successfully passed the quiz."
"label": "ویدئو قبولی",
"description": "اگر کاربر با موفقیت در آزمون قبول شود، این ویدئو پخش خواهد شد."
},
{
"label": "Fail video",
"description": "This video will be played if the user fails the quiz."
"label": "ویدئو مردودی",
"description": "اگر کاربر در آزمون مردود شود، این ویدئو پخش خواهد شد."
}
]
},
{
"label": "Settings for \"Show solution\" and \"Retry\" buttons",
"label": "تنظیمات برای «نمایش پاسخ صحیح» و «تلاش مجدد»",
"fields": [
{
"label": "Show \"Check\" buttons",
"description": "This option determines if the \"Check\" button will be shown for all questions."
"label": "نمایش دکمه «بررسی»",
"description": "این گزینه تعیین می‌کند که آیا دکمه «بررسی» برای همه سؤال‌ها نمایش داده خواهد شد."
},
{
"label": "Override \"Show Solution\" button",
"description": "This option determines if the \"Show Solution\" button will be shown for all questions, disabled for all or configured for each question individually.",
"label": "حذف دکمه «نمایش پاسخ صحیح»",
"description": "این گزینه تعیین می‌کند که آیا دکمه «نمایش پاسخ صحیح» برای همه سؤال‌ها نشان داده خواهد شد، برای همه غیرفعال خواهد شد یا برای هر سؤال تنظیم خواهد شد.",
"options": [
{
"label": "Enabled"
"label": "فعال"
},
{
"label": "Disabled"
"label": "غیرفعال"
}
]
},
{
"label": "Override \"Retry\" button",
"description": "This option determines if the \"Retry\" button will be shown for all questions, disabled for all or configured for each question individually.",
"label": "حذف دکمه «تلاش مجدد»",
"description": "این گزینه تعیین می‌کند که آیا دکمه «تلاش مجدد» برای همه سؤال‌ها نشان داده خواهد شد، برای همه غیرفعال خواهد شد یا برای هر سؤال تنظیم خواهد شد.",
"options": [
{
"label": "Enabled"
"label": "فعال"
},
{
"label": "Disabled"
"label": "غیرفعال"
}
]
}

View File

@ -220,7 +220,7 @@
},
{
"label": "Ej godkänt-video",
"description": "Denna video kommer att spelas upp om användaren misslyckas med denna quiz."
"description": "Denna video kommer att visas om användaren har misslyckas med denna quiz."
}
]
},