[tx-robot] updated from transifex

Signed-off-by: Nextcloud bot <bot@nextcloud.com>
pull/229/head
Nextcloud bot 2022-12-04 03:20:17 +00:00
parent 77d7b6da73
commit 8c9b84d85d
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 130DAB86D3FB356C
2 changed files with 32 additions and 32 deletions

View File

@ -24,10 +24,10 @@ OC.L10N.register(
"API URL" : "URL de l'API",
"API secret" : "Secret de l'API",
"Save" : "Desa",
"Show room manager in app navigation instead of settings page." : "Mostra el gestor de sales a la navegació per aplicacions en lloc de la pàgina de configuració.",
"Show room manager in app navigation instead of settings page." : "Mostra el gestor de sales a la navegació per aplicacions en lloc de la pàgina de paràmetres.",
"Use Nextcloud theme in BigBlueButton." : "Utilitzeu el tema Nextcloud a BigBlueButton.",
"Default Room Settings" : "Configuració de la sala per defecte",
"Below you can change some default values, which are used to create a new room." : "A continuació podeu canviar alguns valors predeterminats, que s'utilitzen per crear una sala nova.",
"Default Room Settings" : "Paràmetres de la sala per defecte",
"Below you can change some default values, which are used to create a new room." : "A continuació podeu canviar alguns valors per defecte, que s'utilitzen per crear una sala nova.",
"Perform media check before usage" : "Feu una comprovació de mitjans abans d'utilitzar-los",
"Community" : "Comunitat",
"Are you enjoying this app? Give something back to the open source community." : "Estàs gaudint d'aquesta aplicació? Dona alguna cosa a la comunitat de codi obert.",
@ -64,21 +64,21 @@ OC.L10N.register(
"You are not permitted to create a room." : "No podeu crear una sala.",
"You exceeded the maximum number of rooms." : "Heu superat el nombre màxim de sales.",
"Room quota:" : "Quota de sales:",
"Edit" : "Edita",
"Edit" : "Edició",
"Descriptive name of this room." : "Nom descriptiu d'aquesta sala.",
"This message is shown to all users in the chat area after they joined." : "Aquest missatge es mostra a tots els usuaris de l'àrea de xat després d'unir-se.",
"Sets a limit on the number of participants for this room. Zero means there is no limit." : "Estableix un límit en el nombre de participants d'aquesta sala. Zero vol dir que no hi ha límit.",
"If enabled, the moderator is able to start the recording." : "Si està habilitat, el moderador pot iniciar l'enregistrament.",
"Public: Everyone knowing the link is able to join. Password: Guests have to provide a password. Waiting room: A moderator has to accept every guest before they can join. Internal: Only Nextcloud users can join." : "Públic: Tothom que sàpiga l'enllaç pot unir-se. Contrasenya: els hostes han de proporcionar una contrasenya. Sala d'espera: un moderador ha d'acceptar tots els convidats abans de poder unir-se. Intern: Només els usuaris de Nextcloud es poden unir.",
"A moderator is able to manage all participants in a meeting including kicking, muting or selecting a presenter. Users with the role moderator are also able to close a meeting or change the default settings." : "Un moderador és capaç de gestionar tots els participants en una reunió, incloent fer fora, silenciar o seleccionar un presentador. Els usuaris amb el rol moderador també poden tancar una reunió o canviar la configuració per defecte.",
"A moderator is able to manage all participants in a meeting including kicking, muting or selecting a presenter. Users with the role moderator are also able to close a meeting or change the default settings." : "Un moderador és capaç d'administrar tots els participants en una reunió, incloent fer fora, silenciar o seleccionar un presentador. Els usuaris amb el rol moderador també poden tancar una reunió o canviar els paràmetres per defecte.",
"If enabled, normal users have to wait until a moderator is in the room." : "Si està habilitat, els usuaris normals han d'esperar fins que un moderador estigui a la sala.",
"If enabled, a moderator URL is generated which allows access with moderator permission." : "Si està activat, es genera un URL de moderador que permet l'accés amb permís de moderador.",
"If enabled, a moderator URL is generated which allows access with moderator permission." : "Si està habilitat, es genera un URL de moderador que permet l'accés amb permís de moderador.",
"Only selected users and groups are allowed to access the room." : "Només els usuaris i grups seleccionats poden accedir a la sala.",
"If disabled, a microphone is needed to join the conference." : "Si està desactivat, cal un micròfon per unir-se a la conferència.",
"If enabled, the user has not to perform an echo call and webcam preview on the first join (available since BBB server 2.3)." : "Si està activat, l'usuari no ha de realitzar una trucada d'eco ni una vista prèvia de la càmera web a la primera participació (disponible des del servidor BBB 2.3).",
"If disabled, a microphone is needed to join the conference." : "Si està inhabilitat, cal un micròfon per unir-se a la conferència.",
"If enabled, the user has not to perform an echo call and webcam preview on the first join (available since BBB server 2.3)." : "Si està habilitat, l'usuari no ha de realitzar una trucada d'eco ni una vista prèvia de la càmera web a la primera participació (disponible des del servidor BBB 2.3).",
"If enabled, the user list, chat area and presentation are hidden by default." : "Si està activat, la llista d'usuaris, l'àrea de xat i la presentació s'amaguen per defecte.",
"If enabled, all users will join the meeting muted." : "Si està activat, tots els usuaris s'uniran a la reunió silenciats.",
"Edit \"{room}\"" : "Edita \"{room}\"",
"Edit \"{room}\"" : "Edició \"{room}\"",
"Room URL" : "URL de la sala",
"Welcome" : "Benvingut",
"Participant limit" : "Límit de participants",
@ -97,7 +97,7 @@ OC.L10N.register(
"Copy to clipboard" : "Copia-ho al porta-papers",
"Save as file" : "Desa com a fitxer",
"_%n participant_::_%n participants_" : ["%n participant","%n participants"],
"Delete" : "Eliminar",
"Delete" : "Suprimeix",
"Are you sure you want to delete \"{name}\"? This operation cannot be undone." : "Esteu segur que voleu suprimir \"{name}\"? Aquesta operació no es pot desfer.",
"Delete \"{name}\"?" : "Voleu suprimir \"{name}\"?",
"Select target folder" : "Heu de seleccionar una carpeta de destí",
@ -108,11 +108,11 @@ OC.L10N.register(
"URL to presentation was stored in \"{path}\" as \"{filename}\"." : "L'adreça URL a la presentació s'ha emmagatzemat a \"{path}\" com a \"{filename}\".",
"URL to presentation could not be stored." : "No s'ha pogut emmagatzemar l'adreça URL a la presentació.",
"Are you sure you want to delete the recording from \"{startDate}\"? This operation cannot be undone." : "Esteu segur que voleu suprimir la gravació de \"{startDate}\"? Aquesta operació no es pot desfer.",
"Delete?" : "Eliminar?",
"Could not delete record" : "No s' ha pogut esborrar el registre",
"Delete?" : "Suprimeix?",
"Could not delete record" : "No s' ha pogut suprimir el registre",
"Server error" : "Error del servidor",
"moderator" : "moderador",
"admin" : "administracio",
"admin" : "administrador",
"Share" : "Compartir",
"Loading" : "Carregant",
"You are not allowed to change this option, because this room is shared with you." : "No podeu canviar aquesta opció perquè aquesta sala es comparteix amb vostè.",
@ -127,8 +127,8 @@ OC.L10N.register(
"API URL is invalid" : "URL de l'API no és vàlid",
"API secret is invalid" : "El secret de l'API no és vàlid",
"URL has to start with HTTPS" : "La URL ha de començar amb HTTPS",
"URL has to contain the {token} placeholder" : "L'URL ha de contenir el contenidor {token}",
"URL has to start with https:// and contain {token}. Additionally the {user} placeholder can be used." : "L'URL ha de començar per https:// i contenir {token}. A més, es pot utilitzar el contenidor {user}.",
"URL has to contain the {token} placeholder" : "L'URL ha de contenir el marcador de posició {token}",
"URL has to start with https:// and contain {token}. Additionally the {user} placeholder can be used." : "L'URL ha de començar per https:// i contenir {token}. A més, es pot utilitzar el marcador de posició de {user}.",
"The file \"{filename}\" was uploaded to your room." : "El fitxer \"{filename}\" s'ha penjat a la vostra sala.",
"The file \"{filename}\" could not be uploaded to your room." : "El fitxer \"{filename}\" no s'ha pogut penjar a la vostra sala.",
"The file \"{filename}\" could not be uploaded to your room. Maybe your BigBlueButton server does not support this action." : "El fitxer \"{filename}\" no s'ha pogut penjar a la vostra sala. Potser el vostre servidor BigBlueButton no admet aquesta acció.",
@ -138,6 +138,6 @@ OC.L10N.register(
"Please select the room in which you like to use the file \"{filename}\"." : "Seleccioneu la sala en què voleu utilitzar el fitxer \"{filename}\".",
"No rooms available!" : "No hi ha sales disponibles!",
"Send to BBB" : "Envia a BBB",
"_This room is not open yet. We will try it again in %n second. Please wait._::_This room is not open yet. We will try it again in %n seconds. Please wait._" : ["Aquesta sala encara no està oberta. Ho tornarem a provar en {sec} segon. Si us plau esperi.","Aquestes sales encara no estan obertes. Ho tornarem a provar en {sec} segons. Si us plau esperi."]
"_This room is not open yet. We will try it again in %n second. Please wait._::_This room is not open yet. We will try it again in %n seconds. Please wait._" : ["Aquesta sala encara no està oberta. Ho tornarem a provar d'aquí a 1%n segon. Si us plau, espereu.","Aquesta sala encara no està oberta. Ho tornarem a provar d'aquí a 1%n segons. Si us plau, espereu."]
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");

View File

@ -22,10 +22,10 @@
"API URL" : "URL de l'API",
"API secret" : "Secret de l'API",
"Save" : "Desa",
"Show room manager in app navigation instead of settings page." : "Mostra el gestor de sales a la navegació per aplicacions en lloc de la pàgina de configuració.",
"Show room manager in app navigation instead of settings page." : "Mostra el gestor de sales a la navegació per aplicacions en lloc de la pàgina de paràmetres.",
"Use Nextcloud theme in BigBlueButton." : "Utilitzeu el tema Nextcloud a BigBlueButton.",
"Default Room Settings" : "Configuració de la sala per defecte",
"Below you can change some default values, which are used to create a new room." : "A continuació podeu canviar alguns valors predeterminats, que s'utilitzen per crear una sala nova.",
"Default Room Settings" : "Paràmetres de la sala per defecte",
"Below you can change some default values, which are used to create a new room." : "A continuació podeu canviar alguns valors per defecte, que s'utilitzen per crear una sala nova.",
"Perform media check before usage" : "Feu una comprovació de mitjans abans d'utilitzar-los",
"Community" : "Comunitat",
"Are you enjoying this app? Give something back to the open source community." : "Estàs gaudint d'aquesta aplicació? Dona alguna cosa a la comunitat de codi obert.",
@ -62,21 +62,21 @@
"You are not permitted to create a room." : "No podeu crear una sala.",
"You exceeded the maximum number of rooms." : "Heu superat el nombre màxim de sales.",
"Room quota:" : "Quota de sales:",
"Edit" : "Edita",
"Edit" : "Edició",
"Descriptive name of this room." : "Nom descriptiu d'aquesta sala.",
"This message is shown to all users in the chat area after they joined." : "Aquest missatge es mostra a tots els usuaris de l'àrea de xat després d'unir-se.",
"Sets a limit on the number of participants for this room. Zero means there is no limit." : "Estableix un límit en el nombre de participants d'aquesta sala. Zero vol dir que no hi ha límit.",
"If enabled, the moderator is able to start the recording." : "Si està habilitat, el moderador pot iniciar l'enregistrament.",
"Public: Everyone knowing the link is able to join. Password: Guests have to provide a password. Waiting room: A moderator has to accept every guest before they can join. Internal: Only Nextcloud users can join." : "Públic: Tothom que sàpiga l'enllaç pot unir-se. Contrasenya: els hostes han de proporcionar una contrasenya. Sala d'espera: un moderador ha d'acceptar tots els convidats abans de poder unir-se. Intern: Només els usuaris de Nextcloud es poden unir.",
"A moderator is able to manage all participants in a meeting including kicking, muting or selecting a presenter. Users with the role moderator are also able to close a meeting or change the default settings." : "Un moderador és capaç de gestionar tots els participants en una reunió, incloent fer fora, silenciar o seleccionar un presentador. Els usuaris amb el rol moderador també poden tancar una reunió o canviar la configuració per defecte.",
"A moderator is able to manage all participants in a meeting including kicking, muting or selecting a presenter. Users with the role moderator are also able to close a meeting or change the default settings." : "Un moderador és capaç d'administrar tots els participants en una reunió, incloent fer fora, silenciar o seleccionar un presentador. Els usuaris amb el rol moderador també poden tancar una reunió o canviar els paràmetres per defecte.",
"If enabled, normal users have to wait until a moderator is in the room." : "Si està habilitat, els usuaris normals han d'esperar fins que un moderador estigui a la sala.",
"If enabled, a moderator URL is generated which allows access with moderator permission." : "Si està activat, es genera un URL de moderador que permet l'accés amb permís de moderador.",
"If enabled, a moderator URL is generated which allows access with moderator permission." : "Si està habilitat, es genera un URL de moderador que permet l'accés amb permís de moderador.",
"Only selected users and groups are allowed to access the room." : "Només els usuaris i grups seleccionats poden accedir a la sala.",
"If disabled, a microphone is needed to join the conference." : "Si està desactivat, cal un micròfon per unir-se a la conferència.",
"If enabled, the user has not to perform an echo call and webcam preview on the first join (available since BBB server 2.3)." : "Si està activat, l'usuari no ha de realitzar una trucada d'eco ni una vista prèvia de la càmera web a la primera participació (disponible des del servidor BBB 2.3).",
"If disabled, a microphone is needed to join the conference." : "Si està inhabilitat, cal un micròfon per unir-se a la conferència.",
"If enabled, the user has not to perform an echo call and webcam preview on the first join (available since BBB server 2.3)." : "Si està habilitat, l'usuari no ha de realitzar una trucada d'eco ni una vista prèvia de la càmera web a la primera participació (disponible des del servidor BBB 2.3).",
"If enabled, the user list, chat area and presentation are hidden by default." : "Si està activat, la llista d'usuaris, l'àrea de xat i la presentació s'amaguen per defecte.",
"If enabled, all users will join the meeting muted." : "Si està activat, tots els usuaris s'uniran a la reunió silenciats.",
"Edit \"{room}\"" : "Edita \"{room}\"",
"Edit \"{room}\"" : "Edició \"{room}\"",
"Room URL" : "URL de la sala",
"Welcome" : "Benvingut",
"Participant limit" : "Límit de participants",
@ -95,7 +95,7 @@
"Copy to clipboard" : "Copia-ho al porta-papers",
"Save as file" : "Desa com a fitxer",
"_%n participant_::_%n participants_" : ["%n participant","%n participants"],
"Delete" : "Eliminar",
"Delete" : "Suprimeix",
"Are you sure you want to delete \"{name}\"? This operation cannot be undone." : "Esteu segur que voleu suprimir \"{name}\"? Aquesta operació no es pot desfer.",
"Delete \"{name}\"?" : "Voleu suprimir \"{name}\"?",
"Select target folder" : "Heu de seleccionar una carpeta de destí",
@ -106,11 +106,11 @@
"URL to presentation was stored in \"{path}\" as \"{filename}\"." : "L'adreça URL a la presentació s'ha emmagatzemat a \"{path}\" com a \"{filename}\".",
"URL to presentation could not be stored." : "No s'ha pogut emmagatzemar l'adreça URL a la presentació.",
"Are you sure you want to delete the recording from \"{startDate}\"? This operation cannot be undone." : "Esteu segur que voleu suprimir la gravació de \"{startDate}\"? Aquesta operació no es pot desfer.",
"Delete?" : "Eliminar?",
"Could not delete record" : "No s' ha pogut esborrar el registre",
"Delete?" : "Suprimeix?",
"Could not delete record" : "No s' ha pogut suprimir el registre",
"Server error" : "Error del servidor",
"moderator" : "moderador",
"admin" : "administracio",
"admin" : "administrador",
"Share" : "Compartir",
"Loading" : "Carregant",
"You are not allowed to change this option, because this room is shared with you." : "No podeu canviar aquesta opció perquè aquesta sala es comparteix amb vostè.",
@ -125,8 +125,8 @@
"API URL is invalid" : "URL de l'API no és vàlid",
"API secret is invalid" : "El secret de l'API no és vàlid",
"URL has to start with HTTPS" : "La URL ha de començar amb HTTPS",
"URL has to contain the {token} placeholder" : "L'URL ha de contenir el contenidor {token}",
"URL has to start with https:// and contain {token}. Additionally the {user} placeholder can be used." : "L'URL ha de començar per https:// i contenir {token}. A més, es pot utilitzar el contenidor {user}.",
"URL has to contain the {token} placeholder" : "L'URL ha de contenir el marcador de posició {token}",
"URL has to start with https:// and contain {token}. Additionally the {user} placeholder can be used." : "L'URL ha de començar per https:// i contenir {token}. A més, es pot utilitzar el marcador de posició de {user}.",
"The file \"{filename}\" was uploaded to your room." : "El fitxer \"{filename}\" s'ha penjat a la vostra sala.",
"The file \"{filename}\" could not be uploaded to your room." : "El fitxer \"{filename}\" no s'ha pogut penjar a la vostra sala.",
"The file \"{filename}\" could not be uploaded to your room. Maybe your BigBlueButton server does not support this action." : "El fitxer \"{filename}\" no s'ha pogut penjar a la vostra sala. Potser el vostre servidor BigBlueButton no admet aquesta acció.",
@ -136,6 +136,6 @@
"Please select the room in which you like to use the file \"{filename}\"." : "Seleccioneu la sala en què voleu utilitzar el fitxer \"{filename}\".",
"No rooms available!" : "No hi ha sales disponibles!",
"Send to BBB" : "Envia a BBB",
"_This room is not open yet. We will try it again in %n second. Please wait._::_This room is not open yet. We will try it again in %n seconds. Please wait._" : ["Aquesta sala encara no està oberta. Ho tornarem a provar en {sec} segon. Si us plau esperi.","Aquestes sales encara no estan obertes. Ho tornarem a provar en {sec} segons. Si us plau esperi."]
"_This room is not open yet. We will try it again in %n second. Please wait._::_This room is not open yet. We will try it again in %n seconds. Please wait._" : ["Aquesta sala encara no està oberta. Ho tornarem a provar d'aquí a 1%n segon. Si us plau, espereu.","Aquesta sala encara no està oberta. Ho tornarem a provar d'aquí a 1%n segons. Si us plau, espereu."]
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}