Merge branch 'master' into retry-button-optional

pull/39/head
Oliver Tacke 2019-04-16 17:32:31 +02:00 committed by GitHub
commit 9b3810879f
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
2 changed files with 208 additions and 208 deletions

View File

@ -1,168 +1,168 @@
{
"semantics": [
{
"label": "Quiz introduction",
"label": "Viktoriini tutvustus",
"fields": [
{
"label": "Display introduction"
"label": "Kuva tutvustus"
},
{
"label": "Title",
"description": "This title will be displayed above the introduction text."
"label": "Pealkiri",
"description": "Seda pealkirja näidatakse tutvustusteksti kohal."
},
{
"label": "Introduction text",
"description": "This text will be displayed before the quiz starts."
"label": "Tutvustustekst",
"description": "Seda teksti näidatakse enne viktoriini algust."
},
{
"label": "Start button text",
"default": "Start Quiz"
"label": "Alusta nupu tekst",
"default": "Alusta viktoriini"
},
{
"label": "Background image",
"description": "An optional background image for the introduction."
"label": "Taustapilt",
"description": "Valikuline taustapilt tutvustusele."
}
]
},
{
"label": "Background image",
"description": "An optional background image for the Question set."
"label": "Taustapilt",
"description": "Valikuline taustapilt küsimustikule."
},
{
"label": "Progress indicator",
"description": "Question set progress indicator style.",
"label": "Edenemise osuti",
"description": "Küsimustiku edenemisosuti stiil.",
"options": [
{
"label": "Textual"
"label": "Tekstiline"
},
{
"label": "Dots"
"label": "Punktid"
}
]
},
{
"label": "Pass percentage",
"description": "Percentage of Total score required for passing the quiz."
"label": "Läbimise protsent",
"description": "Protsent viktoriini läbimiseks vajalikust punktisummast."
},
{
"label": "Questions",
"label": "Küsimused",
"widgets": [
{
"label": "Default"
"label": "Vaikimisi"
},
{
"label": "Textual"
"label": "Tekstiline"
}
],
"entity": "question",
"entity": "küsimus",
"field": {
"label": "Question type",
"description": "Library for this question."
"label": "Küsimuse liik",
"description": "Selle küsimuse teek."
}
},
{
"label": "Interface texts in quiz",
"label": "Viktoriini kasutajaliidese tekstid",
"fields": [
{
"label": "Back button",
"default": "Previous question"
"label": "Tagasi nupp",
"default": "Eelmine küsimus"
},
{
"label": "Next button",
"default": "Next question"
"label": "Edasi nupp",
"default": "Järgmine küsimus"
},
{
"label": "Finish button",
"default": "Finish"
"label": "Lõpeta nupp",
"default": "Valmis"
},
{
"label": "Progress text",
"description": "Text used if textual progress is selected.",
"default": "Question: @current of @total questions"
"label": "Edenemise tekst",
"description": "Test, mida kasutatakse, kui valitud on tekstiline edenemisosuti.",
"default": "Küsimus: @current kokku @total küsimusest"
},
{
"label": "Label for jumping to a certain question",
"description": "You must use the placeholder '%d' instead of the question number, and %total instead of total amount of questions.",
"default": "Question %d of %total"
"label": "Silt kindlale küsimusele hüppamiseks",
"description": "Pead kasutama küsimuse numbri asemel kohatäitjat '%d', ja küsimuste koguarvu asemel kohatäitjat %total.",
"default": "Küsimus %d kokku %total küsimusest"
},
{
"label": "Copyright dialog question label",
"label": "Autoriõiguse dialoogi küsimuse silt",
"default": "Küsimus"
},
{
"label": "Readspeaker progress",
"description": "May use @current and @total question variables",
"default": "Question @current of @total"
"label": "Tekstilugeri edenemine",
"description": "Võib kasutada @current ja @total küsimuse muutujaid",
"default": "Küsimus @current kokku @total küsimusest"
},
{
"label": "Unanswered question text",
"default": "Unanswered"
"label": "Vastamata küsimuse tekst",
"default": "Vastamata"
},
{
"label": "Answered question text",
"default": "Answered"
"label": "Vastatud küsimuse tekst",
"default": "Vastatud"
},
{
"label": "Current question text",
"default": "Current question"
"label": "Jooksva küsimuse tekst",
"default": "Jooksev küsimus"
}
]
},
{
"label": "Disable backwards navigation",
"description": "This option will only allow you to move forward in Question Set"
"label": "Keela tagasi liikumine",
"description": "Selle valikuga saab kasutaja küsimustikus vaid edasi liikuda"
},
{
"label": "Randomize questions",
"description": "Enable to randomize the order of questions on display."
"label": "Järjesta küsimused juhuslikult",
"description": "Luba näidatavate küsimuste juhuslik järjekord."
},
{
"label": "Number of questions to be shown:",
"description": "Create a randomized batch of questions from the total."
"label": "Näidatavate küsimuste arv:",
"description": "Loo kõigist küsimustest kogum juhuslikult järjestatud küsimusi."
},
{
"label": "Quiz finished",
"label": "Viktoriin on lõppenud",
"fields": [
{
"label": "Display results"
"label": "Näita tulemusi"
},
{
"label": "Display solution button"
"label": "Näita lahendust nupp"
},
{
"label": "Display retry button"
},
{
"label": "No results message",
"description": "Text displayed on end page when \"Display results\" is disabled",
"default": "Finished"
"label": "Tulemusi ei ole sõnum",
"description": "Tekst, mida näidatakse lehe lõpus, kui \"Näita tulemusi\" on keelatud",
"default": "Lõppenud"
},
{
"label": "Feedback heading",
"default": "Your result:",
"description": "This heading will be displayed at the end of the quiz when the user has answered all questions."
"label": "Tagasiside pealkiri",
"default": "Sinu tulemus:",
"description": "Seda pealkirja näidatakse viktoriini lõpus, kui kasutaja on kõik küsimused vastanud."
},
{
"label": "Overall Feedback",
"label": "Üldine tagasiside",
"fields": [
{
"widgets": [
{
"label": "Default"
"label": "Vaikimisi"
}
],
"label": "Define custom feedback for any score range",
"description": "Example: 0-20% Bad score, 21-91% Average Score, 91-100% Great Score!",
"entity": "range",
"label": "Määratle kohandatud tagasiside iga punktisumma vahemiku jaoks",
"description": "Näiteks: 0-20% halb tulemus, 21-91% keskmine tulemus, 91-100% suurepärane tulemus!",
"entity": "vahemik",
"field": {
"fields": [
{
"label": "Score Range"
"label": "Punktisumma vahemik"
},
{},
{
"label": "Feedback for defined score range",
"placeholder": "Fill in the feedback"
"label": "Määratletud punktisummavahemiku tagasiside",
"placeholder": "Sisesta tagasiside"
}
]
}
@ -170,88 +170,88 @@
]
},
{
"label": "Old Feedback",
"label": "Vana tagasiside",
"fields": [
{
"label": "Quiz passed greeting",
"description": "This text will be displayed above the score if the user has successfully passed the quiz."
"label": "Viktoriin läbitud sõnum",
"description": "Seda teksti näidatakse punktisumma kohal, kui kasutaja on edukalt viktoriini läbinud."
},
{
"label": "Passed comment",
"description": "This comment will be displayed after the score if the user has successfully passed the quiz."
"label": "Läbitud kommentaar",
"description": "Seda kommentaari näidatakse punktisumma järel peale seda, kui kasutaja on viktoriini edukalt läbinud."
},
{
"label": "Quiz failed title",
"description": "This text will be displayed above the score if the user has failed the quiz."
"label": "Viktoriin ebaõnnestus pealkiri",
"description": "Seda teksti näidatakse punktisumma kohal, kui kasutajal ebaõnnestus viktoriini täitmine."
},
{
"label": "Failed comment",
"description": "This comment will be displayed after the score if the user has failed the quiz."
"label": "Ebaõnnestus kommentaar",
"description": "Seda kommentaari näidatakse punktisumma järel siis, kui kasutajal ebaõnnestus viktoriini täitmine."
}
]
},
{
"label": "Solution button label",
"label": "Lahendus nupu silt",
"default": "Õige vastus",
"description": "Text for the solution button."
"description": "Lahendus nupu tekst."
},
{
"label": "Proovi uuesti nupu silt",
"default": "Proovi uuesti",
"description": "Text for the retry button."
"description": "Tekst Proovi uuesti nupule."
},
{
"label": "Finish button text",
"default": "Finish"
"label": "Valmis nupu tekst",
"default": "Valmis"
},
{
"label": "Display video before quiz results"
"label": "Kuva videot enne viktoriini tulemusi"
},
{
"label": "Enable skip video button"
"label": "Luba video vahelejätmise nupp"
},
{
"label": "Skip video button label",
"default": "Skip video"
"label": "Jäta video vahele nupu silt",
"default": "Jäta video vahele"
},
{
"label": "Passed video",
"description": "This video will be played if the user successfully passed the quiz."
"label": "Läbitud video",
"description": "Seda videot mängitakse, kui kasutaja on viktoriini edukalt läbinud."
},
{
"label": "Fail video",
"description": "This video will be played if the user failes the quiz."
"label": "Ebaõnnestunud video",
"description": "Seda videot näidatakse, kui kasutajal ebaõnnestus viktoriini täitmine."
}
]
},
{
"label": "Settings for \"Show solution\" and \"Retry\" buttons",
"label": "\"Näita lahendust\" ja \"Proovi uuesti\" nuppude seadistused",
"fields": [
{
"label": "Show \"Check\" buttons",
"description": "This option determines if the \"Check\" button will be shown for all questions."
"label": "Näita \"Kontrolli\" nuppu",
"description": "See valik määrab, kas \"Kontrolli\" nuppu näidatakse kõigi küsimuste juures."
},
{
"label": "Override \"Show Solution\" button",
"description": "This option determines if the \"Show Solution\" button will be shown for all questions, disabled for all or configured for each question individually.",
"label": "\"Näita lahendust\" nupu käitumine",
"description": "See valik määrab, kas \"Show Solution\" nuppu näidatakse kõigi küsimuste juures, on kõigil küsimustel keelatud või häälestatakse igal küsimusel eraldi.",
"options": [
{
"label": "Enabled"
"label": "Lubatud"
},
{
"label": "Disabled"
"label": "Keelatud"
}
]
},
{
"label": "Override \"Retry\" button",
"description": "This option determines if the \"Retry\" button will be shown for all questions, disabled for all or configured for each question individually.",
"label": "\"Proovi uuesti\" nupu käitumine",
"description": "See valik määrab, kas \"Proovi uuesti\" nuppu näidatakse kõigi küsimuste juures, on kõigil küsimustel keelatud või häälestatakse igal küsimusel eraldi.",
"options": [
{
"label": "Enabled"
"label": "Lubatud"
},
{
"label": "Disabled"
"label": "Keelatud"
}
]
}

View File

@ -1,168 +1,168 @@
{
"semantics": [
{
"label": "Quiz introduction",
"label": "Введение в тест",
"fields": [
{
"label": "Display introduction"
"label": "Показать введение"
},
{
"label": "Title",
"description": "This title will be displayed above the introduction text."
"label": "Заголовок",
"description": "Этот заголовок будет отображаться над вводным текстом."
},
{
"label": "Introduction text",
"description": "This text will be displayed before the quiz starts."
"label": "Вводный текст",
"description": "Этот текст будет показан перед началом теста."
},
{
"label": "Start button text",
"default": "Start Quiz"
"label": "Текст кнопки начала",
"default": "Начать тест"
},
{
"label": "Background image",
"description": "An optional background image for the introduction."
"label": "Фоновое изображение",
"description": "Дополнительное фоновое изображение для введения."
}
]
},
{
"label": "Background image",
"description": "An optional background image for the Question set."
"label": "Фоновое изображение",
"description": "Необязательное фоновое изображение для набора вопросов."
},
{
"label": "Progress indicator",
"description": "Question set progress indicator style.",
"label": "Индикатор прогресса",
"description": "Установите стиль индикатора прогресса для набора вопросов.",
"options": [
{
"label": "Textual"
"label": "Текстовый"
},
{
"label": "Dots"
"label": "Точечный"
}
]
},
{
"label": "Pass percentage",
"description": "Percentage of Total score required for passing the quiz."
"label": "Проходной процент",
"description": "Процент от общего количества баллов, необходимых для прохождения теста."
},
{
"label": "Questions",
"label": "Вопросы",
"widgets": [
{
"label": "Default"
"label": "По умолчанию"
},
{
"label": "Textual"
"label": "Текстовый"
}
],
"entity": "question",
"field": {
"label": "Question type",
"description": "Library for this question."
"label": "Тип вопроса",
"description": "Библиотека для этого вопроса."
}
},
{
"label": "Interface texts in quiz",
"label": "Интерфейс текстов в тесте",
"fields": [
{
"label": "Back button",
"default": "Previous question"
"label": "Кнопка Назад",
"default": "Предыдущий вопрос"
},
{
"label": "Next button",
"default": "Next question"
"label": "Кнопка Далее",
"default": "Следующий вопрос"
},
{
"label": "Finish button",
"default": "Finish"
"label": "Кнопка Завершить",
"default": "Завершить"
},
{
"label": "Progress text",
"description": "Text used if textual progress is selected.",
"default": "Question: @current of @total questions"
"label": "Текст прогресса",
"description": "Текст, используемый, если выбран текстовый прогресс.",
"default": "Вопрос: @current из @total вопросов"
},
{
"label": "Label for jumping to a certain question",
"description": "You must use the placeholder '%d' instead of the question number, and %total instead of total amount of questions.",
"default": "Question %d of %total"
"label": "Надпись для перехода к определенному вопросу",
"description": "Вы должны использовать заполнитель '%d' вместо номера вопроса, и %total вместо общего количества вопросов.",
"default": "Вопрос %d из %total"
},
{
"label": "Copyright dialog question label",
"default": "Question"
"label": "Надпись диалогового окна об авторском праве вопроса",
"default": "Вопрос"
},
{
"label": "Readspeaker progress",
"description": "May use @current and @total question variables",
"default": "Question @current of @total"
"label": "Воспроизведение прогресса",
"description": "Можно использовать @current и @total вопрос(ов) переменные",
"default": "Вопрос @current из @total"
},
{
"label": "Unanswered question text",
"default": "Unanswered"
"label": "Текст неотвеченных вопросов",
"default": "Неотвечено"
},
{
"label": "Answered question text",
"default": "Answered"
"label": "Текст отвеченных вопросов",
"default": "Отвечено"
},
{
"label": "Current question text",
"default": "Current question"
"label": "Текст текущего вопроса",
"default": "Текущий вопрос"
}
]
},
{
"label": "Disable backwards navigation",
"description": "This option will only allow you to move forward in Question Set"
"label": "Отключить обратную навигацию",
"description": "Эта опция позволит вам только двигаться вперед в наборе вопросов"
},
{
"label": "Randomize questions",
"description": "Enable to randomize the order of questions on display."
"label": "Случайные вопросы",
"description": "Включить случайный порядок вопросов для отображения."
},
{
"label": "Number of questions to be shown:",
"description": "Create a randomized batch of questions from the total."
"label": "Количество вопросов, которые будут показаны:",
"description": "Создать группу случайных вопросов из общего количества."
},
{
"label": "Quiz finished",
"label": "Тест завершен",
"fields": [
{
"label": "Display results"
"label": "Показать результаты"
},
{
"label": "Display solution button"
"label": "Кнопка показа ответов"
},
{
"label": "Display retry button"
},
{
"label": "No results message",
"description": "Text displayed on end page when \"Display results\" is disabled",
"default": "Finished"
"label": "Сообщение об отсутствии результатов",
"description": "Текст, отображаемый на конечной странице, когда \"Показать результаты\" отключено",
"default": "Завершен"
},
{
"label": "Feedback heading",
"default": "Your result:",
"description": "This heading will be displayed at the end of the quiz when the user has answered all questions."
"label": "Заголовок обратной связи",
"default": "Ваш результат:",
"description": "Этот заголовок будет отображаться в конце теста, когда пользователь ответит на все вопросы."
},
{
"label": "Overall Feedback",
"label": "Общий отзыв",
"fields": [
{
"widgets": [
{
"label": "Default"
"label": "По умолчанию"
}
],
"label": "Define custom feedback for any score range",
"description": "Example: 0-20% Bad score, 21-91% Average Score, 91-100% Great Score!",
"label": "Определение произвольных отзывов для каждого диапазона оценок",
"description": "Например: 0-20% Плохая оценка, 21-91% Средняя оценка, 91-100% Отличная оценка!",
"entity": "range",
"field": {
"fields": [
{
"label": "Score Range"
"label": "Диапазон баллов"
},
{},
{
"label": "Feedback for defined score range",
"placeholder": "Fill in the feedback"
"label": "Обратная связь для определенного диапазона оценок",
"placeholder": "Заполните отзыв"
}
]
}
@ -170,92 +170,92 @@
]
},
{
"label": "Old Feedback",
"label": "Старый отзыв",
"fields": [
{
"label": "Quiz passed greeting",
"description": "This text will be displayed above the score if the user has successfully passed the quiz."
"label": "Приветствие прошедшего теста",
"description": "Этот текст будет отображаться над оценкой, если пользователь успешно прошел тест."
},
{
"label": "Passed comment",
"description": "This comment will be displayed after the score if the user has successfully passed the quiz."
"label": "Комментарий для пройденного теста",
"description": "Этот комментарий будет отображаться после оценки, если пользователь успешно прошел тест."
},
{
"label": "Quiz failed title",
"description": "This text will be displayed above the score if the user has failed the quiz."
"label": "Заголовок не пройденного теста",
"description": "Этот текст будет отображаться над оценкой, если пользователь не прошел тест."
},
{
"label": "Failed comment",
"description": "This comment will be displayed after the score if the user has failed the quiz."
"label": "Комментарий не пройденного теста",
"description": "Этот комментарий будет отображаться после оценки, если пользователь не прошел тест."
}
]
},
{
"label": "Solution button label",
"label": "Надпись кнопки показа ответов",
"default": "Show solution",
"description": "Text for the solution button."
"description": "Текст для кнопки показа ответов."
},
{
"label": "Retry button label",
"default": "Retry",
"description": "Text for the retry button."
"label": "Надпись кнопки повтора",
"default": "Повторить",
"description": "Текст для кнопки повтора."
},
{
"label": "Finish button text",
"default": "Finish"
"label": "Текст кнопки завершения",
"default": "Завершить"
},
{
"label": "Display video before quiz results"
"label": "Показать видео до результатов теста"
},
{
"label": "Enable skip video button"
"label": "Включить кнопку пропуска видео"
},
{
"label": "Skip video button label",
"default": "Skip video"
"label": "Надпись кнопки пропуска видео",
"default": "Пропустить видео"
},
{
"label": "Passed video",
"description": "This video will be played if the user successfully passed the quiz."
"label": "Видео пройденного теста",
"description": "Это видео будет воспроизведено, если пользователь успешно прошел тест."
},
{
"label": "Fail video",
"description": "This video will be played if the user failes the quiz."
"label": "Видео не пройденного теста",
"description": "Это видео будет воспроизведено, если пользователь не прошел тест."
}
]
},
{
"label": "Settings for \"Show solution\" and \"Retry\" buttons",
"label": "Настройки для кнопок \"Показать ответ\" и \"Повторить\"",
"fields": [
{
"label": "Show \"Check\" buttons",
"description": "This option determines if the \"Check\" button will be shown for all questions."
"label": "Показать кнопку \"Проверить\"",
"description": "Эта опция определяет, будет ли кнопка \"Проверить\" отображаться для всех вопросов."
},
{
"label": "Override \"Show Solution\" button",
"description": "This option determines if the \"Show Solution\" button will be shown for all questions, disabled for all or configured for each question individually.",
"label": "Переопределение кнопки \"Показать ответ\"",
"description": "Этот параметр определяет, будет ли кнопка \"Показать ответ\" отображаться для всех вопросов, отключена для всех или настроена для каждого вопроса отдельно.",
"options": [
{
"label": "Enabled"
"label": "Включена"
},
{
"label": "Disabled"
"label": "Отключена"
}
]
},
{
"label": "Override \"Retry\" button",
"description": "This option determines if the \"Retry\" button will be shown for all questions, disabled for all or configured for each question individually.",
"label": "Переопредление кнопки \"Повторить\"",
"description": "Этот параметр определяет, будет ли кнопка \"Повторить\" отображаться для всех вопросов, отключена для всех или настроена для каждого вопроса отдельно.",
"options": [
{
"label": "Enabled"
"label": "Включена"
},
{
"label": "Disabled"
"label": "Отключена"
}
]
}
]
}
]
}
}