Merge branch 'master' into release

pull/70/head
Paal Joergensen 2021-01-20 09:59:02 +01:00
commit 9aa3d89d0a
6 changed files with 249 additions and 249 deletions

View File

@ -4,7 +4,7 @@
"label": "Quiz introduction",
"fields": [
{
"label": "Display introduction"
"label": "Vertoon inleiding"
},
{
"label": "Title",
@ -258,4 +258,4 @@
]
}
]
}
}

View File

@ -1,168 +1,168 @@
{
"semantics": [
{
"label": "Quiz introduction",
"label": "Introducció al qüestionari",
"fields": [
{
"label": "Display introduction"
"label": "Mostra la introdució"
},
{
"label": "Title",
"description": "This title will be displayed above the introduction text."
"label": "Títol",
"description": "Aquest títol es mostrarà a sobre del text dintroducció."
},
{
"label": "Text d'introducció",
"description": "This text will be displayed before the quiz starts."
"label": "Text dintroducció",
"description": "Aquest text es mostrarà abans de començar el qüestionari."
},
{
"label": "Start button text",
"default": "Start Quiz"
"label": "Text del botó \"Inicia\"",
"default": "Inicia el qüestionari"
},
{
"label": "Imatge de fons",
"description": "An optional background image for the introduction."
"description": "Una imatge de fons opcional per a la introducció."
}
]
},
{
"label": "Imatge de fons",
"description": "An optional background image for the Question set."
"description": "Imatge de fons opcional per al conjunt de preguntes."
},
{
"label": "Progress indicator",
"description": "Question set progress indicator style.",
"label": "Indicador de progrés",
"description": "Estil de lindicador de progrés del conjunt de preguntes.",
"options": [
{
"label": "Textual"
},
{
"label": "Dots"
"label": "Punts"
}
]
},
{
"label": "Percentatge per passar",
"description": "Percentage of Total score required for passing the quiz."
"label": "Percentatge per aprovar el qüestionari",
"description": "Percentatge de la puntuació total requerida per aprovar el qüestionari."
},
{
"label": "Questions",
"label": "Preguntes",
"widgets": [
{
"label": "Per defecte"
"label": "Opció predeterminada"
},
{
"label": "Textual"
}
],
"entity": "question",
"entity": "pregunta",
"field": {
"label": "Question type",
"description": "Library for this question."
"label": "Tipus de pregunta",
"description": "Biblioteca per a aquesta pregunta."
}
},
{
"label": "Interface texts in quiz",
"label": "Textos de la interfície al qüestionari",
"fields": [
{
"label": "Back button",
"default": "Previous question"
"label": "Botó \"Enrere\"",
"default": "Pregunta anterior"
},
{
"label": "Next button",
"default": "Next question"
"label": "Botó següent",
"default": "Pregunta següent"
},
{
"label": "Finish button",
"default": "Acabar"
"label": "Botó \"Finalitza\"",
"default": "Finalitza"
},
{
"label": "Progress text",
"description": "Text used if textual progress is selected.",
"default": "Question: @current of @total questions"
"label": "Text del progrés",
"description": "Text que sutilitza si se selecciona el progrés textual.",
"default": "Pregunta: @current de @total"
},
{
"label": "Label for jumping to a certain question",
"description": "You must use the placeholder '%d' instead of the question number, and %total instead of total amount of questions.",
"default": "Question %d of %total"
"label": "Etiqueta per saltar a una pregunta concreta",
"description": "Heu dutilitzar lespai reservat \"%d\" en lloc del número de pregunta i %total en lloc del nombre de preguntes total.",
"default": "Pregunta %d del %total"
},
{
"label": "Copyright dialog question label",
"label": "Etiqueta de la pregunta del quadre de diàleg de drets dautor",
"default": "Pregunta"
},
{
"label": "Readspeaker progress",
"description": "May use @current and @total question variables",
"default": "Question @current of @total"
"label": "Progrés de laltaveu de lectura",
"description": "Pot utilitzar variables de pregunta @current i @total",
"default": "Pregunta @current de @total"
},
{
"label": "Unanswered question text",
"default": "Unanswered"
"label": "Text de la pregunta sense respondre",
"default": "No sha respost"
},
{
"label": "Answered question text",
"default": "Answered"
"label": "Text de la pregunta resposta",
"default": "Respost"
},
{
"label": "Current question text",
"default": "Current question"
"label": "Text de la pregunta actual",
"default": "Pregunta actual"
}
]
},
{
"label": "Disable backwards navigation",
"description": "This option will only allow you to move forward in Question Set"
"label": "Desactiva la possibilitat de navegar enrere",
"description": "Aquesta opció només us permetrà avançar pel conjunt de preguntes"
},
{
"label": "Randomize questions",
"description": "Enable to randomize the order of questions on display."
"label": "Distribueix les preguntes aleatòriament",
"description": "Permeteu que les preguntes es distribueixin aleatòriament a la pantalla."
},
{
"label": "Number of questions to be shown:",
"description": "Create a randomized batch of questions from the total."
"label": "Nombre de preguntes a mostrar:",
"description": "Creeu un conjunt aleatori de preguntes extret del total de preguntes."
},
{
"label": "Quiz finished",
"label": "El qüestionari ha finalitzat",
"fields": [
{
"label": "Display results"
"label": "Mostra els resultats"
},
{
"label": "Display solution button"
"label": "Mostra el botó \"Solució\""
},
{
"label": "Display retry button"
"label": "Mostra el botó per tornar-ho a provar"
},
{
"label": "No results message",
"description": "Text displayed on end page when \"Display results\" is disabled",
"default": "Finished"
"label": "Missatge \"Sense resultats\"",
"description": "Text que es mostra a lúltima pàgina quan lopció \"Mostra els resultats\" està desactivada",
"default": "Finalitzat"
},
{
"label": "Feedback heading",
"default": "Your result:",
"description": "This heading will be displayed at the end of the quiz when the user has answered all questions."
"label": "Encapçalament de la retroacció",
"default": "El seu resultat:",
"description": "Aquest títol es mostrarà al final del qüestionari quan lusuari hagi respost a totes les preguntes."
},
{
"label": "Overall Feedback",
"label": "Suggeriment general",
"fields": [
{
"widgets": [
{
"label": "Default"
"label": "Opció predeterminada"
}
],
"label": "Define custom feedback for any score range",
"description": "Example: 0-20% Bad score, 21-91% Average Score, 91-100% Great Score!",
"entity": "range",
"label": "Defineix una valoració per cada rang de puntuació",
"description": "Exemple: 0-20% per a puntuació baixa, 21-91% per a puntuació mitjana, 91-100% per a puntuació excel·lent.",
"entity": "rang",
"field": {
"fields": [
{
"label": "Score Range"
"label": "Rang de puntuació"
},
{},
{
"label": "Feedback for defined score range",
"placeholder": "Fill in the feedback"
"label": "Suggeriment per al rang de puntuació definit",
"placeholder": "Introduïu el suggeriment"
}
]
}
@ -170,92 +170,92 @@
]
},
{
"label": "Old Feedback",
"label": "Suggeriments antics",
"fields": [
{
"label": "Quiz passed greeting",
"description": "This text will be displayed above the score if the user has successfully passed the quiz."
"label": "Lenhorabona per a qüestionari superat",
"description": "Aquest text es mostrarà a sobre de la puntuació, si lusuari ha superat el qüestionari."
},
{
"label": "Passed comment",
"description": "This comment will be displayed after the score if the user has successfully passed the quiz."
"label": "Comentari per a qüestionari superat",
"description": "Aquest comentari es mostrarà després de la puntuació si lusuari ha superat el qüestionari correctament."
},
{
"label": "Quiz failed title",
"description": "This text will be displayed above the score if the user has failed the quiz."
"label": "Títol de qüestionari no superat",
"description": "Aquest text es mostrarà a sobre de la puntuació, si lusuari no ha superat el qüestionari."
},
{
"label": "Failed comment",
"description": "This comment will be displayed after the score if the user has failed the quiz."
"label": "Ha fallat el comentari",
"description": "Aquest comentari es mostrarà després de la puntuació, si lusuari no ha superat el qüestionari."
}
]
},
{
"label": "Solution button label",
"default": "Mostrar solució",
"description": "Text for the solution button."
"label": "Etiqueta del botó \"Solució\"",
"default": "Mostra la solució",
"description": "Text per al botó de solució."
},
{
"label": "Etiqueta del botó \"Tornar-ho a provar\"",
"default": "Tornar-ho a provar",
"description": "Text for the retry button."
"label": "Etiqueta del botó \"Torna-ho a provar\"",
"default": "Torna-ho a provar",
"description": "Text del botó \"Torna-ho a provar\"."
},
{
"label": "Finish button text",
"default": "Acabar"
"label": "Text del botó \"Finalitza\"",
"default": "Finalitza"
},
{
"label": "Display video before quiz results"
"label": "Mostra el vídeo abans dels resultats del qüestionari"
},
{
"label": "Enable skip video button"
"label": "Activa el botó de saltar el vídeo"
},
{
"label": "Skip video button label",
"default": "Skip video"
"label": "Etiqueta del botó \"Omet el vídeo\"",
"default": "Omet el vídeo"
},
{
"label": "Passed video",
"description": "This video will be played if the user successfully passed the quiz."
"label": "Vídeo per a qüestionari superat",
"description": "Aquest vídeo es reproduirà si lusuari supera el qüestionari."
},
{
"label": "Fail video",
"description": "This video will be played if the user fails the quiz."
"label": "Vídeo fallit",
"description": "Aquest vídeo es reproduirà si lusuari falla el qüestionari."
}
]
},
{
"label": "Settings for \"Show solution\" and \"Retry\" buttons",
"label": "Configuració dels botons \"Mostra la solució\" i \"Torna-ho a provar\"",
"fields": [
{
"label": "Show \"Check\" buttons",
"description": "This option determines if the \"Check\" button will be shown for all questions."
"label": "Mostra els botons \"Comprova\"",
"description": "Aquesta opció determina si es mostrarà el botó \"Comprovar\" per a totes les preguntes."
},
{
"label": "Override \"Show Solution\" button",
"description": "This option determines if the \"Show Solution\" button will be shown for all questions, disabled for all or configured for each question individually.",
"label": "Substitueix el botó \"Mostra la solució\"",
"description": "Aquesta opció determina si el botó \"Mostra la solució\" es mostrarà per a totes les preguntes, es desactivarà per a totes o es configurarà per a cada pregunta individualment.",
"options": [
{
"label": "Enabled"
"label": "Activat"
},
{
"label": "Disabled"
"label": "Desactivat"
}
]
},
{
"label": "Override \"Retry\" button",
"description": "This option determines if the \"Retry\" button will be shown for all questions, disabled for all or configured for each question individually.",
"label": "Substitueix el botó \"Torna-ho a provar\"",
"description": "Aquesta opció determina si es mostrarà el botó \"Torna-ho a provar\" per a totes les preguntes, es desactivarà per a totes o es configurarà per a cada pregunta individualment.",
"options": [
{
"label": "Enabled"
"label": "Activat"
},
{
"label": "Disabled"
"label": "Desactivat"
}
]
}
]
}
]
}
}

View File

@ -8,29 +8,29 @@
},
{
"label": "כותרת",
"description": "כותרת זו תוצג מעל תיאור המבוא"
"description": "כותרת זו תוצג מעל תיאור המבוא."
},
{
"label": "תיאור מבוא",
"description": "תיאור זה יוצג לפני שהחידון מתחיל"
"description": "תיאור זה יוצג לפני שהחידון מתחיל."
},
{
"label": "תיאור כפתור ההתחלה ",
"label": "תיאור כפתור ההתחלה",
"default": "התחילו את החידון"
},
{
"label": "תמונת רקע",
"description": "תמונת רקע אפשרית למבוא"
"description": "תמונת רקע אפשרית למבוא."
}
]
},
{
"label": "תמונת רקע",
"description": "תמונת רקע אפשרית עבור הגדרות השאלה"
"description": "תמונת רקע אפשרית עבור הגדרות השאלה."
},
{
"label": "מחוון התקדמות",
"description": "הגדרות שאלה מסוג מחוון התקדמות",
"description": "הגדרות שאלה מסוג מחוון התקדמות.",
"options": [
{
"label": "מילולי"
@ -57,7 +57,7 @@
"entity": "שאלה",
"field": {
"label": "סוג שאלה",
"description": "ספריה עבור שאלה זו"
"description": "ספריה עבור שאלה זו."
}
},
{
@ -77,8 +77,8 @@
},
{
"label": "תוכן מתקדם",
"description": "תוכן שבו נעשה שימוש אם תוכן מתקדם נבחר",
"default": ""
"description": "תוכן שבו נעשה שימוש אם תוכן מתקדם נבחר.",
"default": "שאלה: current@ מתוך total@ שאלות"
},
{
"label": "תווית עבור קפיצה לשאלה מסוימת",
@ -91,7 +91,7 @@
},
{
"label": "Readspeaker progress",
"description": "May use @current and @total question variables",
"description": "ניתן להשתמש במשתני השאלה current@ ו- total@",
"default": "שאלה @current מתוך @total"
},
{
@ -110,15 +110,15 @@
},
{
"label": "ניווט קדימה בלבד",
"description": "הגדרה מאפשרת התקדמות ומעבר לשאלה הבאה בלבד."
"description": "הגדרה מאפשרת התקדמות ומעבר לשאלה הבאה בלבד"
},
{
"label": "שאלות אקראיות",
"description": "מאפשר תצוגת סדר השאלות באופן אקראי"
"description": "מאפשר תצוגת סדר השאלות באופן אקראי."
},
{
"label": "מספר השאלות שיוצגו:",
"description": "יצירת סדרה של שאלות אקראיות מסך כל השאלות"
"description": "יצירת סדרה של שאלות אקראיות מסך כל השאלות."
},
{
"label": "החידון הסתיים",
@ -130,7 +130,7 @@
"label": "כפתור הצגת הפתרון"
},
{
"label": "Display retry button"
"label": "הצגת כפתור \"נסו שוב\""
},
{
"label": "אין הודעת תוצאות",
@ -140,7 +140,7 @@
{
"label": "כותרת המשוב",
"default": "התוצאה שלכם:",
"description": "כותרת זו תוצג בסיום החידון כאשר הנבחן ענה על כל השאלות"
"description": "כותרת זו תוצג בסיום החידון כאשר הנבחן ענה על כל השאלות."
},
{
"label": "משוב כולל",
@ -152,7 +152,7 @@
}
],
"label": "יש להגדיר משוב מותאם אישית לכל טווח ניקוד",
"description": "לדוגמא:0-20% ציון לא טוב,21-91% ציון ממוצע,91-100% ציון מעולה!\"",
"description": "לדוגמא:0-20% ציון לא טוב,21-91% ציון ממוצע,91-100% ציון מעולה!",
"entity": "טווח",
"field": {
"fields": [
@ -174,31 +174,31 @@
"fields": [
{
"label": "ברכת הצלחה בחידון",
"description": "תוכן זה יוצג מעל הניקוד אם הנבחן עבר בהצלחה את החידון"
"description": "תוכן זה יוצג מעל הניקוד אם הנבחן עבר בהצלחה את החידון."
},
{
"label": "הערה עבור הצלחה בחידון ",
"description": "הערה זו תוצג מעל הניקוד, אם הנבחן עבר בהצלחה את החידון"
"label": "הערה עבור הצלחה בחידון",
"description": "הערה זו תוצג מעל הניקוד, אם הנבחן עבר בהצלחה את החידון."
},
{
"label": "כותרת כשלון בחידון",
"description": "תוכן זה יוצג מעל הניקוד אם הנבחן נכשל בחידון"
"description": "תוכן זה יוצג מעל הניקוד אם הנבחן נכשל בחידון."
},
{
"label": "הערה עבור כשלון בחידון",
"description": "הערה זו תוצג מעל הניקוד, אם הנבחן נכשל בחידון"
"description": "הערה זו תוצג מעל הניקוד, אם הנבחן נכשל בחידון."
}
]
},
{
"label": "\"תווית כפתור \"הפתרון",
"default": "הציגו פתרון",
"description": "\"תוכן עבור כפתור \"הפתרון"
"description": "תאור עבור כפתור \"הפתרון\"."
},
{
"label": "תווית כפתור נסו שוב",
"default": "נסו בשנית",
"description": "\"תוכן עבור כפתור \"נסו שוב"
"description": "תוכן עבור כפתור \"נסו שוב\"."
},
{
"label": "\"תוכן כפתור \"סיום",
@ -216,11 +216,11 @@
},
{
"label": "וידאו של הצלחה בחידון",
"description": "וידאו זה יופעל במידה והנבחן יעבור בהצלחה את החידון"
"description": "וידאו זה יופעל במידה והנבחן יעבור בהצלחה את החידון."
},
{
"label": "וידאו של כישלון בחידון",
"description": "וידאו זה יופעל במידה והנבחן יכשל בחידון"
"description": "סרטון זה יופעל במידה והנבחן ייכשל בחידון."
}
]
},
@ -228,12 +228,12 @@
"label": "הגדרות עבור כפתורי \"הציגו פתרון\" ו \"נסו בשנית\"",
"fields": [
{
"label": "הציגו כפתורי \"נבחר\" ",
"label": "הציגו כפתורי \"נבחר\"",
"description": "אפשרות זו קובעת אם הכפתור \"נבחר\" יוצג עבור כל השאלות."
},
{
"label": "עדכון כפתור \"תצוגת פתרון\"",
"description": "This option determines if the \"Show Solution\" button will be shown for all questions, disabled for all or configured for each question individually.",
"description": "אפשרות זו קובעת האם הכפתור \"הצגת פתרון\" יוצג עבור כל השאלות, יכובה לכולן או יוגדר לכל שאלה בנפרד.",
"options": [
{
"label": "פעיל"
@ -245,7 +245,7 @@
},
{
"label": "עדכון כפתור \"נסו שוב\"",
"description": "אפשרות זו קובעת אם הכפתור \"נסו שוב\" יוצג עבור כל השאלות, יושבת עבור כל השאלות או יוגדר עבור כל שאלה בנפרד.\n",
"description": "אפשרות זו קובעת אם הכפתור \"נסו שוב\" יוצג עבור כל השאלות, יושבת עבור כל השאלות או יוגדר עבור כל שאלה בנפרד.",
"options": [
{
"label": "פעיל"
@ -258,4 +258,4 @@
]
}
]
}
}

View File

@ -1,168 +1,168 @@
{
"semantics": [
{
"label": "Quiz introduction",
"label": "퀴즈 소개",
"fields": [
{
"label": "Display introduction"
"label": "소개 표시"
},
{
"label": "Title",
"description": "This title will be displayed above the introduction text."
"label": "제목",
"description": "이 제목은 소개 텍스트 위에 표시됨."
},
{
"label": "Introduction text",
"description": "This text will be displayed before the quiz starts."
"label": "소개 글",
"description": "이 텍스트는 퀴즈가 시작하기 전에 표시됨."
},
{
"label": "Start button text",
"default": "Start Quiz"
"label": "시작 단추 텍스트",
"default": "퀴즈 시작"
},
{
"label": "Background image",
"description": "An optional background image for the introduction."
"label": "배경 이미지",
"description": "소개 배경 이미지(선택사항)"
}
]
},
{
"label": "Background image",
"description": "An optional background image for the Question set."
"label": "배경 이미지",
"description": "문제 세트 배경 이미지(선택사항)"
},
{
"label": "Progress indicator",
"description": "Question set progress indicator style.",
"label": "진행률 표시",
"description": "문제 세트 진행률 표시 스타일.",
"options": [
{
"label": "Textual"
"label": "텍스트 유형"
},
{
"label": "Dots"
"label": "점 유형"
}
]
},
{
"label": "Pass percentage",
"description": "Percentage of Total score required for passing the quiz."
"label": "통과 백분율",
"description": "퀴즈 통과에 필요한 총점 백분율."
},
{
"label": "Questions",
"label": "문제",
"widgets": [
{
"label": "Default"
"label": "기본값"
},
{
"label": "Textual"
"label": "텍스트 유형"
}
],
"entity": "question",
"entity": "문제",
"field": {
"label": "Question type",
"description": "Library for this question."
"label": "문제 유형",
"description": "이 문제에 대한 라이브러리."
}
},
{
"label": "Interface texts in quiz",
"label": "퀴즈의 인터페이스 텍스트",
"fields": [
{
"label": "Back button",
"default": "Previous question"
"label": "뒤로 버튼",
"default": "이전 질문"
},
{
"label": "Next button",
"default": "Next question"
"label": "다음 버튼",
"default": "다음 질문"
},
{
"label": "Finish button",
"default": "Finish"
"label": "완료 단추",
"default": "완료"
},
{
"label": "Progress text",
"description": "Text used if textual progress is selected.",
"default": "Question: @current of @total questions"
"label": "진행률 텍스트",
"description": "텍스트형 진행률을 선택한 경우 사용되는 글자.",
"default": "Question: 총 @total 질문 중 현재 @current"
},
{
"label": "Label for jumping to a certain question",
"description": "You must use the placeholder '%d' instead of the question number, and %total instead of total amount of questions.",
"default": "Question %d of %total"
"label": "특정 문제로 이동을 위한 라벨",
"description": "문항 번호 대신 자리 표시자 '%d'를 사용해야 하며, 총 문제 수 대신 %total을 사용해야 한다.",
"default": "%total 중 %d 문제"
},
{
"label": "Copyright dialog question label",
"default": "Question"
"label": "저작권 대화 문제 라벨",
"default": "문제"
},
{
"label": "Readspeaker progress",
"description": "May use @current and @total question variables",
"default": "Question @current of @total"
"label": "자동 문장 읽어 주기 기능에서 진행율",
"description": "@current 및 @total 문제 변수를 사용할 수 있음",
"default": "총 @total 중 현재 @current 질문"
},
{
"label": "Unanswered question text",
"default": "Unanswered"
"label": "미답변 문제 텍스트",
"default": "답변되지 않음"
},
{
"label": "Answered question text",
"default": "Answered"
"label": "답변 문제 텍스트",
"default": "답변됨"
},
{
"label": "Current question text",
"default": "Current question"
"label": "현재 질문 텍스트",
"default": "현재 질문"
}
]
},
{
"label": "Disable backwards navigation",
"description": "This option will only allow you to move forward in Question Set"
"label": "뒤로 돌아가기 비활성화",
"description": "이 옵션은 문제 세트에서 앞으로만 이동할 수 있도록 함"
},
{
"label": "Randomize questions",
"description": "Enable to randomize the order of questions on display."
"label": "문제 무작위화",
"description": "표시된 문제 순서를 무작위 순서로 변경할 수 있음."
},
{
"label": "Number of questions to be shown:",
"description": "Create a randomized batch of questions from the total."
"label": "표시할 질문 수:",
"description": "전체 문제에서 무작위화로 문제 세트를 만들기 만드세요."
},
{
"label": "Quiz finished",
"label": "퀴즈 완료",
"fields": [
{
"label": "Display results"
"label": "결과 표시"
},
{
"label": "Display solution button"
"label": "해답 버튼 표시"
},
{
"label": "Display retry button"
"label": "재시도 버튼 표시"
},
{
"label": "No results message",
"description": "Text displayed on end page when \"Display results\" is disabled",
"default": "Finished"
"label": "결과 메시지 없음",
"description": "\"Display results\"가 비활성화된 경우 끝 페이지에 표시되는 텍스트",
"default": "완료"
},
{
"label": "Feedback heading",
"default": "Your result:",
"description": "This heading will be displayed at the end of the quiz when the user has answered all questions."
"label": "피드백 제목",
"default": "결과:",
"description": "이 제목은 사용자가 모든 질문에 답했을 때 퀴즈 끝에 표시됨."
},
{
"label": "Overall Feedback",
"label": "전반적인 피드백",
"fields": [
{
"widgets": [
{
"label": "Default"
"label": "기본값"
}
],
"label": "Define custom feedback for any score range",
"description": "Example: 0-20% Bad score, 21-91% Average Score, 91-100% Great Score!",
"entity": "range",
"label": "점수 범위에 대한 사용자 피드백 정의",
"description": "예: 0-20% 낮은 점수, 21-91% 평균 점수, 91-100% 높은 점수!",
"entity": "범위",
"field": {
"fields": [
{
"label": "Score Range"
"label": "점수 범위"
},
{},
{
"label": "Feedback for defined score range",
"placeholder": "Fill in the feedback"
"label": "정의된 점수 범위에 대한 피드백",
"placeholder": "피드백 작성"
}
]
}
@ -170,92 +170,92 @@
]
},
{
"label": "Old Feedback",
"label": "피드백",
"fields": [
{
"label": "Quiz passed greeting",
"description": "This text will be displayed above the score if the user has successfully passed the quiz."
"label": "통과한 퀴즈에 대한 메시지",
"description": "이 텍스트는 사용자가 퀴즈를 성공적으로 통과하면 점수 위에 표시됨."
},
{
"label": "Passed comment",
"description": "This comment will be displayed after the score if the user has successfully passed the quiz."
"label": "통과에 대한 코멘트",
"description": "이 코멘트는 사용자가 퀴즈를 성공적으로 통과했다면 점수 뒤에 표시됨."
},
{
"label": "Quiz failed title",
"description": "This text will be displayed above the score if the user has failed the quiz."
"label": "실패한 퀴즈 텍스트",
"description": "이 텍스트는 사용자가 퀴즈에 실패했을 때 점수 위에 표시됨."
},
{
"label": "Failed comment",
"description": "This comment will be displayed after the score if the user has failed the quiz."
"label": "퀴즈를 실패한 경우 코멘트",
"description": "이 코멘트는 사용자가 퀴즈에 실패했을 때 점수 뒤에 표시됨."
}
]
},
{
"label": "Solution button label",
"default": "Show solution",
"description": "Text for the solution button."
"label": "해답 버튼 레이블",
"default": "해답 보이기",
"description": "해답 버튼에 대한 텍스트."
},
{
"label": "Retry button label",
"default": "Retry",
"description": "Text for the retry button."
"label": "재시도 버튼 라벨",
"default": "재시도",
"description": "재시도 버튼에 대한 텍스트."
},
{
"label": "Finish button text",
"default": "Finish"
"label": "완료 버튼 텍스트",
"default": "완료"
},
{
"label": "Display video before quiz results"
"label": "퀴즈 결과 전에 비디오 표시"
},
{
"label": "Enable skip video button"
"label": "비디오 건너뛰기 버튼 사용"
},
{
"label": "Skip video button label",
"default": "Skip video"
"label": "비디오 건너뛰기 버튼 레이블",
"default": "비디오 건너뛰기"
},
{
"label": "Passed video",
"description": "This video will be played if the user successfully passed the quiz."
"label": "통과한 경우 비디오",
"description": "이 동영상은 사용자가 퀴즈를 성공적으로 통과하면 재생됨."
},
{
"label": "Fail video",
"description": "This video will be played if the user fails the quiz."
"label": "실패한 경우 비디오",
"description": "이 동영상은 사용자가 퀴즈에 실패하면 재생됨."
}
]
},
{
"label": "Settings for \"Show solution\" and \"Retry\" buttons",
"label": "\"Show solution\" 및 \"Retry\" 버튼 설정",
"fields": [
{
"label": "Show \"Check\" buttons",
"description": "This option determines if the \"Check\" button will be shown for all questions."
"label": "\"Check\"버튼 표시",
"description": "이 옵션은 모든 질문에 \"Check\" 버튼이 표시될지 여부를 결정함."
},
{
"label": "Override \"Show Solution\" button",
"description": "This option determines if the \"Show Solution\" button will be shown for all questions, disabled for all or configured for each question individually.",
"label": "\"Sow Solution\" 버튼 재정의",
"description": "이 옵션은 모든 질문에 대해 \"Show Solution\" 버튼을 표시할지 또는 각 질문에 대해 개별적으로 구성할지 결정",
"options": [
{
"label": "Enabled"
"label": "활성화"
},
{
"label": "Disabled"
"label": "비활성화"
}
]
},
{
"label": "Override \"Retry\" button",
"description": "This option determines if the \"Retry\" button will be shown for all questions, disabled for all or configured for each question individually.",
"label": "\"Retry\"버튼 재정의",
"description": "이 옵션은 모든 질문에 대해 \"Retry\"버튼을 표시할지 아니면 모든 질문에 대해 개별적으로 구성할지 결정",
"options": [
{
"label": "Enabled"
"label": "활성화"
},
{
"label": "Disabled"
"label": "비활성화"
}
]
}
]
}
]
}
}

View File

@ -130,7 +130,7 @@
"label": "Przycisk wyświetlania wyników"
},
{
"label": "Display retry button"
"label": "Wyświetl przycisk powtórzenia"
},
{
"label": "Informacja dla braku wyników",
@ -258,4 +258,4 @@
]
}
]
}
}

View File

@ -1,7 +1,7 @@
{
"semantics": [
{
"label": "Quiz introduktion",
"label": "Introduktion",
"fields": [
{
"label": "Visa introduktion"
@ -220,7 +220,7 @@
},
{
"label": "Ej godkänt-video",
"description": "Denna video kommer att visas om användaren har misslyckats med att nå godkänt på denna quiz."
"description": "Denna video kommer att spelas upp om användaren misslyckas med denna quiz."
}
]
},
@ -244,7 +244,7 @@
]
},
{
"label": "Ignorera knapp \"Försök igen\" ",
"label": "Ignorera knapp \"Försök igen\"",
"description": "Denna inställning avgör om knappen \"Försök igen\" ska visas på alla frågor, vara inaktiverad för alla frågor, eller konfigureras individuellt per fråga",
"options": [
{