Update tr.json

some fixed and translate...
pull/82/head
Murat ALTUN 2021-09-24 16:11:34 +03:00 committed by GitHub
parent e941f693cd
commit 980136e2a9
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
1 changed files with 104 additions and 103 deletions

View File

@ -1,51 +1,51 @@
{
"semantics": [
{
"label": "Quiz introduction",
"label": "Sınav (Quiz) Hakkında Bilgilendirme",
"fields": [
{
"label": "Display introduction"
"label": "Bilgilendirmeyi göster"
},
{
"label": "Title",
"description": "This title will be displayed above the introduction text."
"label": "Başlık",
"description": "Bu başlık bilgilendirme metninin başlığıdır. "
},
{
"label": "Giriş metni",
"description": "This text will be displayed before the quiz starts."
"label": "Bilgilendirme metni",
"description": "Sınav (quiz) başlamadan önce gösterlecek metin"
},
{
"label": "Start button text",
"default": "Start Quiz"
"label": "Başla butonu metni",
"default": "Sınavı başlat"
},
{
"label": "Background image",
"description": "An optional background image for the introduction."
"label": "Arka plan görseli",
"description": "Bilgilendirme bölümü için isterseniz arka plan görseli ekleyebilirsiniz."
}
]
},
{
"label": "Background image",
"description": "An optional background image for the Question set."
"label": "Arka plan görseli",
"description": "Soru seti için isteğe bağlı arka plan görseli."
},
{
"label": "Progress indicator",
"description": "Question set progress indicator style.",
"label": "İlerleme göstergeleri",
"description": "Soru seti ilerleme göstergesi stili",
"options": [
{
"label": "Metin"
"label": "Metinsel"
},
{
"label": "Dots"
"label": "Noktalar"
}
]
},
{
"label": "Geçiş yüzdesi",
"description": "Quizi geçmek için gerekli toplam puan yüzdesi."
"label": "Geçme puanı (%)",
"description": "Sınavı (quiz) geçmek için gerekli toplam puan yüzdesi."
},
{
"label": "Questions",
"label": "Sorular",
"widgets": [
{
"label": "Varsayılan"
@ -54,115 +54,115 @@
"label": "Metin"
}
],
"entity": "question",
"entity": "soru",
"field": {
"label": "Question type",
"description": "Library for this question."
"label": "Soru türü",
"description": "Soru şablonlarından seçin"
}
},
{
"label": "Interface texts in quiz",
"label": "Test arayüz metinleri",
"fields": [
{
"label": "Back button",
"default": "Previous question"
"label": "Geri butonu",
"default": "Önceki soru"
},
{
"label": "Next button",
"default": "Next question"
"label": "Sonraki butonu",
"default": "Sonraki soru"
},
{
"label": "Finish button",
"label": "Bitir butonu",
"default": "Bitir"
},
{
"label": "Progress text",
"description": "Text used if textual progress is selected.",
"default": "Question: @current of @total questions"
"label": "İlerleme metni",
"description": "İlerleme göstergesi olarak metin seçildiyse kullanılacak metin.",
"default": "Soru: @current / @total"
},
{
"label": "Label for jumping to a certain question",
"description": "You must use the placeholder '%d' instead of the question number, and %total instead of total amount of questions.",
"default": "Question %d of %total"
"label": "Belirli bir soruya geçmek için etiket",
"description": "Soru numarası yerine '%d' yer tutucusunu ve toplam soru sayısı yerine de %total'ı kullanmalısınız.",
"default": "Soru %d / %total"
},
{
"label": "Copyright dialog question label",
"label": "Telif hakkı iletişim kutusu soru etiketi",
"default": "Soru"
},
{
"label": "Readspeaker progress",
"description": "May use @current and @total question variables",
"default": "Question @current of @total"
"label": "Okuyucu ilerleme durumu",
"description": "@current ve @total soru değişkenleri kullanabilir",
"default": "Soru @current / @total"
},
{
"label": "Unanswered question text",
"default": "Unanswered"
"label": "Yanıtlanmamış soru için metin",
"default": "Yanıtlanmadı"
},
{
"label": "Answered question text",
"default": "Answered"
"label": "Yanıtlanmış soru için metin,
"default": "Yanıtlandı"
},
{
"label": "Current question text",
"default": "Current question"
"label": "Geçerli soru için metin",
"default": "Geçerli soru"
}
]
},
{
"label": "Disable backwards navigation",
"description": "This option will only allow you to move forward in Question Set"
"label": "Geri gelmeyi engelle",
"description": "Bu seçenek soru setinde sadece ileri doğru gezmeye olanak verir önceki soruya dönemez."
},
{
"label": "Randomize questions",
"description": "Soruları sırasını ekranda rasgele gelmesi için etkinleştirin."
"label": "Rastgele Sorular",
"description": "Soruların ekranda rastgele bir şekilde (her seferinde farklı sıralamada) gelmesi için etkinleştirin."
},
{
"label": "Number of questions to be shown:",
"description": "Create a randomized batch of questions from the total."
"label": "Sınavda sorulacak soru sayısı:",
"description": "Soru havuzundan belirli sayıda rastgele soru seçmenizi sağlar."
},
{
"label": "Quiz finished",
"label": "Sınav (quiz) bitti",
"fields": [
{
"label": "Display results"
"label": "Sonuçları göster"
},
{
"label": "Display solution button"
"label": "Çözümü göster butonunu göster"
},
{
"label": "Display retry button"
"label": "Yeniden dene butonunu göster"
},
{
"label": "No results message",
"description": "Text displayed on end page when \"Display results\" is disabled",
"default": "Finished"
"label": "Sonuç yok mesajı",
"description": " \"Sonuçları göster\" devre dışı bırakıldığında gösterilecek metin.",
"default": "Bitti"
},
{
"label": "Feedback heading",
"default": "Your result:",
"description": "This heading will be displayed at the end of the quiz when the user has answered all questions."
"label": "Geri bildirim başlığı",
"default": "Sonucunuz:",
"description": "Bu başlık, kullanıcı tüm soruları yanıtladığında sınavın sonunda görüntülenecektir."
},
{
"label": "Overall Feedback",
"label": "Genel geri bildirim",
"fields": [
{
"widgets": [
{
"label": "Default"
"label": "Varsayılan"
}
],
"label": "Define custom feedback for any score range",
"description": "Example: 0-20% Bad score, 21-91% Average Score, 91-100% Great Score!",
"entity": "range",
"label": "Herhangi bir puan aralığı için özel geri bildirim tanımlayabilirsiniz.",
"description": "Örnek: 0-44% Geliştirilmeli, 45-70% Orta, 70-100% İyi!",
"entity": "aralık",
"field": {
"fields": [
{
"label": "Score Range"
"label": "Skor Aralığı"
},
{},
{
"label": "Feedback for defined score range",
"placeholder": "Fill in the feedback"
"label": "Tanımlanmış puan aralığı için geri bildirim",
"placeholder": "Geri bildirim için doldurun"
}
]
}
@ -170,92 +170,93 @@
]
},
{
"label": "Old Feedback",
"label": "Eski Geri Bildirim",
"fields": [
{
"label": "Quiz passed greeting",
"description": "This text will be displayed above the score if the user has successfully passed the quiz."
"label": "Sınavı geçtiniz tebrikler",
"description": "Kullanıcı sınavı başarıyla geçerse puanının üzerinde bu metin görüntülenecektir."
},
{
"label": "Passed comment",
"description": "This comment will be displayed after the score if the user has successfully passed the quiz."
"label": "Geçti yorumu",
"description": "Kullanıcı sınavı başarıyla geçtiyse puandan sonra bu yorum görüntülenecektir."
},
{
"label": "Quiz failed title",
"description": "This text will be displayed above the score if the user has failed the quiz."
"label": "Sınav başarısız başlığı",
"description": "Kullanıcı sınavda başarısız olursa puanının üzerinde bu metin görüntülenecektir."
},
{
"label": "Failed comment",
"description": "This comment will be displayed after the score if the user has failed the quiz."
"label": "Kaldı yorumu",
"description": "Kullanıcı sınavda başarısız olursa puandan sonra bu yorum görüntülenecektir."
}
]
},
{
"label": "Solution button label",
"label": "Çözümü göster butonu etiketi",
"default": "Çözümü göster",
"description": "Text for the solution button."
"description": "Çözümü göster butonu için etiket"
},
{
"label": "Yeniden dene buton etiketi",
"default": "Yeniden dene",
"description": "Text for the retry button."
"label": "Yeniden dene butonu etiketi",
"default": "Yeniden Dene",
"description": "Yeniden dene butonu için etiket"
},
{
"label": "Finish button text",
"label": "Bitir butonu için etiket",
"default": "Bitir"
},
{
"label": "Display video before quiz results"
"label": "Sınav sonuçlarından önce videoyu göster"
},
{
"label": "Enable skip video button"
"label": "Videoyu atla düğmesini etkinleştir"
},
{
"label": "Skip video button label",
"default": "Skip video"
"label": "Videoyu atla düğmesi etiketi",
"default": "Videoyu Atla"
},
{
"label": "Passed video",
"description": "This video will be played if the user successfully passed the quiz."
"label": "Geçti videosu",
"description": "Bu video, kullanıcı sınavı başarıyla geçerse oynatılacaktır."
},
{
"label": "Fail video",
"description": "This video will be played if the user fails the quiz."
"label": "Kaldı videosu",
"description": "Bu video, kullanıcı sınavda başarısız olursa oynatılacaktır."
}
]
},
{
"label": "Settings for \"Show solution\" and \"Retry\" buttons",
"label": "\"Çözümü göster\" ve \"Yeniden dene\" butonları için ayarlar",
"fields": [
{
"label": "Show \"Check\" buttons",
"description": "This option determines if the \"Check\" button will be shown for all questions."
"label": "\"Kontrol et\" butonlarını göster",
"description": "Bu seçenek, tüm sorular için \"Kontrol et\" butonunun gösterilip gösterilmeyeceğini belirler."
},
{
"label": "Override \"Show Solution\" button",
"description": "This option determines if the \"Show Solution\" button will be shown for all questions, disabled for all or configured for each question individually.",
"label": "\"Çözümü göster\" butonunu etkinleştir.",
"description": "Bu seçenek, \"Çözümü göster\" butonunun tüm sorular için gösterilip gösterilmeyeceğini, tümü için devre dışı bırakılıp bırakılmayacağını veya her soru için ayrı ayrı yapılandırılıp yapılandırılmayacağını belirler.",
"options": [
{
"label": "Enabled"
"label": "Etkinleştir"
},
{
"label": "Disabled"
"label": "Devre dışı bırak"
}
]
},
{
"label": "Override \"Retry\" button",
"description": "This option determines if the \"Retry\" button will be shown for all questions, disabled for all or configured for each question individually.",
"label": "Override \"Yeniden dene\" ",
"description": "Bu seçenek, \"Yeniden dene\" butonunun tüm sorular için gösterilip gösterilmeyeceğini, tümü için devre dışı bırakılıp bırakılmayacağını veya her soru için ayrı ayrı yapılandırılıp yapılandırılmayacağını belirler.",
"options": [
{
"label": "Enabled"
"label": "Etkinleştir"
},
{
"label": "Disabled"
"label": "Devre dışı bırak"
}
]
}
]
}
]
}
}