Mahdi SARMADI RAD <mahdisarmadirad@gmail.com> updated Persian translation using Weblate @ translate-h5p.tk.

Translate-URL: https://translate-h5p.tk/weblate/projects/h5p/h5p-question-set/fa/

Mahdi SARMADI RAD <mahdisarmadirad@gmail.com> updated Persian translation using Weblate @ translate-h5p.tk.

 Translate-URL: https://translate-h5p.tk/weblate/projects/h5p/h5p-question-set/fa/

Mahdi SARMADI RAD <mahdisarmadirad@gmail.com> updated Persian translation using Weblate @ translate-h5p.tk.

 Translate-URL: https://translate-h5p.tk/weblate/projects/h5p/h5p-question-set/fa/

Mahdi SARMADI RAD <mahdisarmadirad@gmail.com> updated Persian translation using Weblate @ translate-h5p.tk.

 Translate-URL: https://translate-h5p.tk/weblate/projects/h5p/h5p-question-set/fa/

Mahdi SARMADI RAD <mahdisarmadirad@gmail.com> updated Persian translation using Weblate @ translate-h5p.tk.

 Translate-URL: https://translate-h5p.tk/weblate/projects/h5p/h5p-question-set/fa/

Co-authored-by: Weblate <noreply@weblate.org>
pull/69/head
Weblate 2021-04-15 19:49:55 +00:00
parent 1ae0769874
commit 7aa5d0eeee
1 changed files with 94 additions and 94 deletions

View File

@ -1,168 +1,168 @@
{
"semantics": [
{
"label": "راهنمای سوال",
"label": "مقدمه آزمون",
"fields": [
{
"label": "نمایش راهنما"
"label": "نمایش مقدمه"
},
{
"label": "عنوان",
"description": "این عنوان در بالای خلاصه نمایش داده میشود."
"description": "این عنوان در بالای متن مقدمه نمایش داده خواهد شد."
},
{
"label": "خلاصه متن",
"description": "این متن قبل از شروع آزمون نمایش داده میشود"
"label": "متن مقدمه",
"description": "این متن قبل از شروع آزمون نمایش داده خواهد شد."
},
{
"label": "متن دکمه شروع",
"default": "شروع آزمون"
},
{
"label": "تصویر پس زمینه",
"description": "یک تصویر انتخابی برای قرارگرفتن در پس زمینه خلاصه"
"label": "تصویر پسزمینه",
"description": "یک تصویر انتخابی برای قرارگرفتن در پس‌زمینه مقدمه."
}
]
},
{
"label": "تصویر پس زمینه",
"description": "یک تصویر انتخابی برای قرار گرفتن در پس زمینه گروه سوالات"
"label": "تصویر پسزمینه",
"description": "یک تصویر انتخابی برای قرار گرفتن در پس‌زمینه مجموعه سوالات."
},
{
"label": "جداکننده فرآیند",
"description": "حالت نمایش جداکننده سوالات",
"label": "شاخص پیشرفت",
"description": "حالت نمایش شاخص پیشرفت مجموعه سؤالات.",
"options": [
{
"label": "متنی"
},
{
"label": "نقطه ای"
"label": "نقطهای"
}
]
},
{
"label": "درصد پاس شدن",
"description": "درصدی که برای پاس شدن این آزمون مورد نیاز است"
"label": "درصد قبولی",
"description": "درصد از نمره کل که برای قبولی در این آزمون مورد نیاز است."
},
{
"label": والات",
"label": ؤالات",
"widgets": [
{
"label": "Default"
"label": "پیش‌فرض"
},
{
"label": "متنی"
}
],
"entity": "question",
"entity": "سؤال",
"field": {
"label": "نوع سوال",
"description": "کتابخانه برای این سوال"
"description": "کتابخانه برای این سؤال."
}
},
{
"label": "متن نمایشی برای این آزمون",
"label": "متون نمایشی برای آزمون",
"fields": [
{
"label": "دکمه بازگشت",
"default": "Previous question"
"label": "دکمه برگشت",
"default": "سؤال قبل"
},
{
"label": "دکمه بعدی",
"default": "Next question"
"default": "سؤال بعدی"
},
{
"label": "دکمه پایان",
"default": "Finish"
"default": "پایان"
},
{
"label": "متن پیشرفت",
"description": "متن مورد استفاده در صورتی که پیشرفت متنی انتخاب شده باشد",
"default": "Question: @current of @total questions"
"description": "متن مورد استفاده در صورتی که پیشرفت متنی انتخاب شده باشد.",
"default": "سؤال: @current از @total سؤال"
},
{
"label": "متن برای پریدن به یک سوال خاص",
"description": "You must use the placeholder '%d' instead of the question number, and %total instead of total amount of questions.",
"default": "Question %d of %total"
"description": "شما باید به جای شماره سؤال، از جانگه‌دار '%d' استفاده کنید، و به جای تعداد کل سؤالات از %total استفاده کنید.",
"default": "سؤال %d از %total"
},
{
"label": "Copyright dialog question label",
"default": "Question"
"label": "برچسب سؤال دیالوگ حق نشر",
"default": "سؤال"
},
{
"label": "Readspeaker progress",
"description": "May use @current and @total question variables",
"default": "Question @current of @total"
"label": "پیشرفت تبدیل متن به گفتار",
"description": "می‌توان از متغیرهای سؤال @current و @total استفاده کرد",
"default": "سؤال @current از @total"
},
{
"label": "متن سوالات پاسخ داده نشده",
"label": "متن سؤال پاسخ داده نشده",
"default": "بدون پاسخ"
},
{
"label": "متن سوالات پاسخ داده شده",
"label": "متن سؤال پاسخ داده شده",
"default": "پاسخ داده شده"
},
{
"label": "متن سوال فعلی",
"default": "Current question"
"label": "متن سؤال فعلی",
"default": "سؤال کنونی"
}
]
},
{
"label": "غیرفعال کردن دکمه بازگشت",
"description": "این گزینه به شما اجازه میدهد که در فقط در سوالات به جلو بروید"
"label": "غیرفعال کردن پیمایش به عقب",
"description": "این گزینه به شما اجازه می‌دهد که در مجموعه سؤالات به جلو بروید"
},
{
"label": "سوالات تصادفی",
"description": "با انتخاب این گزینه سوالات به صورت تصادفی نمایش داده میشود"
"label": "تصادفی کردن سؤالات",
"description": "با انتخاب این گزینه سؤالات به صورت تصادفی نمایش داده میشوند."
},
{
"label": "تعداد سوالاتی که باید نمایش داده شود:",
"description": "تعدادی از سوالات بالا را به صورت تصادفی در آزمون نمایش میدهد"
"label": "تعداد سؤالاتی که باید نمایش داده شوند:",
"description": "دسته‌ای از سؤالات را به صورت تصادفی در آزمون نمایش میدهد."
},
{
"label": "آزمون به پایان رسیده",
"label": "آزمون به پایان رسید",
"fields": [
{
"label": "نمایش نتایج"
},
{
"label": "دکمه نمایش راه حل"
"label": "نمایش دکمه پاسخ صحیح"
},
{
"label": "Display retry button"
"label": "نمایش دکمه تلاش مجدد"
},
{
"label": "پیام عدم وجود نتایج",
"description": "Text displayed on end page when \"Display results\" is disabled",
"default": "Finished"
"description": "متن نمایش داده شده در صفحه آخر، وقتی «نمایش نتایج» غیرفعال است",
"default": "به پایان رسید"
},
{
"label": "Feedback heading",
"default": "Your result:",
"description": "This heading will be displayed at the end of the quiz when the user has answered all questions."
"label": "سرصفحه بازخورد",
"default": "نتیجه شما:",
"description": "این سرصفحه در انتهای آزمون، وقتی کاربر به همه سؤالات پاسخ داد، نمایش داده خواهد شد."
},
{
"label": "Overall Feedback",
"label": "بازخورد سراسری",
"fields": [
{
"widgets": [
{
"label": "Default"
"label": "پیش‌فرض"
}
],
"label": "Define custom feedback for any score range",
"description": "Example: 0-20% Bad score, 21-91% Average Score, 91-100% Great Score!",
"entity": "range",
"label": "برای هر بازه نمره، بازخورد سفارشی تعریف کن",
"description": "مثال: ۰ - ۲۰ ٪ نمره بد، ۲۱ - ۹۱٪ نمره متوسط، ۹۱ - ۱۰۰ ٪ نمره عالی!",
"entity": "بازه",
"field": {
"fields": [
{
"label": "Score Range"
"label": "بازه نمره"
},
{},
{
"label": "Feedback for defined score range",
"placeholder": "Fill in the feedback"
"label": "بازخورد برای بازه نمره تعریف شده",
"placeholder": "بازخورد را پر کنید"
}
]
}
@ -170,88 +170,88 @@
]
},
{
"label": "Old Feedback",
"label": "بازخورد پیشین",
"fields": [
{
"label": "Quiz passed greeting",
"description": "This text will be displayed above the score if the user has successfully passed the quiz."
"label": "تبریک قبولی در آزمون",
"description": "اگر کاربر با موفقیت در آزمون قبول شده باشد، این متن در بالای نمره نمایش خواهد شد."
},
{
"label": "Passed comment",
"description": "This comment will be displayed after the score if the user has successfully passed the quiz."
"label": "یادداشت قبولی",
"description": "اگر کاربر با موفقیت در آزمون قبول شده باشد، این یادداشت بعد از نمره نمایش داده خواهد شد."
},
{
"label": "Quiz failed title",
"description": "This text will be displayed above the score if the user has failed the quiz."
"label": "عنوان مردودی در آزمون",
"description": "اگر کاربر در آزمون مردود شود، این متن بالای نمره نمایش داده خواهد شد."
},
{
"label": "Failed comment",
"description": "This comment will be displayed after the score if the user has failed the quiz."
"label": "یادداشت مردودی",
"description": "اگر کاربر در آزمون مردود شده باشد، این یادداشت بعد از نمره نمایش داده خواهد شد."
}
]
},
{
"label": "Solution button label",
"default": "Show solution",
"description": "Text for the solution button."
"label": "برچسب دکمه پاسخ صحیح",
"default": "پاسخ صحیح را نشان بده",
"description": "متن برای دکمه پاسخ صحیح."
},
{
"label": "Retry button label",
"default": "Retry",
"description": "Text for the retry button."
"label": "برچسب دکمه تلاش مجدد",
"default": "تلاش مجدد",
"description": "متن برای دکمه تلاش مجدد."
},
{
"label": "Finish button text",
"default": "Finish"
"label": "متن دکمه پایان",
"default": "پایان"
},
{
"label": "Display video before quiz results"
"label": "ویدئو را پیش از نتایج آزمون نمایش بده"
},
{
"label": "Enable skip video button"
"label": "دکمه پرش از ویدئو را فعال کن"
},
{
"label": "Skip video button label",
"default": "Skip video"
"label": "برچسب دکمه پرش از ویدئو",
"default": "پرش از ویدئو"
},
{
"label": "Passed video",
"description": "This video will be played if the user successfully passed the quiz."
"label": "ویدئو قبولی",
"description": "اگر کاربر با موفقیت در آزمون قبول شود، این ویدئو پخش خواهد شد."
},
{
"label": "Fail video",
"description": "This video will be played if the user fails the quiz."
"label": "ویدئو مردودی",
"description": "اگر کاربر در آزمون مردود شود، این ویدئو پخش خواهد شد."
}
]
},
{
"label": "Settings for \"Show solution\" and \"Retry\" buttons",
"label": "تنظیمات برای «نمایش پاسخ صحیح» و «تلاش مجدد»",
"fields": [
{
"label": "Show \"Check\" buttons",
"description": "This option determines if the \"Check\" button will be shown for all questions."
"label": "نمایش دکمه «بررسی»",
"description": "این گزینه تعیین می‌کند که آیا دکمه «بررسی» برای همه سؤال‌ها نمایش داده خواهد شد."
},
{
"label": "Override \"Show Solution\" button",
"description": "This option determines if the \"Show Solution\" button will be shown for all questions, disabled for all or configured for each question individually.",
"label": "حذف دکمه «نمایش پاسخ صحیح»",
"description": "این گزینه تعیین می‌کند که آیا دکمه «نمایش پاسخ صحیح» برای همه سؤال‌ها نشان داده خواهد شد، برای همه غیرفعال خواهد شد یا برای هر سؤال تنظیم خواهد شد.",
"options": [
{
"label": "Enabled"
"label": "فعال"
},
{
"label": "Disabled"
"label": "غیرفعال"
}
]
},
{
"label": "Override \"Retry\" button",
"description": "This option determines if the \"Retry\" button will be shown for all questions, disabled for all or configured for each question individually.",
"label": "حذف دکمه «تلاش مجدد»",
"description": "این گزینه تعیین می‌کند که آیا دکمه «تلاش مجدد» برای همه سؤال‌ها نشان داده خواهد شد، برای همه غیرفعال خواهد شد یا برای هر سؤال تنظیم خواهد شد.",
"options": [
{
"label": "Enabled"
"label": "فعال"
},
{
"label": "Disabled"
"label": "غیرفعال"
}
]
}