Merge branch 'release' into stable

pull/59/head
Paal Joergensen 2020-05-11 08:18:58 +02:00
commit 6149991aaa
9 changed files with 1040 additions and 257 deletions

261
language/bg.json Normal file
View File

@ -0,0 +1,261 @@
{
"semantics": [
{
"label": "Въведение в теста",
"fields": [
{
"label": "Показване на въведение"
},
{
"label": "Заглавие",
"description": "Това заглавие ще се показва над въвеждащия текст."
},
{
"label": "Въвеждащ текст",
"description": "Този текст ще се показва преди началото на теста."
},
{
"label": "Текст на бутона за начало",
"default": "Начало на теста"
},
{
"label": "Фоново изображение",
"description": "Незадължително фоново изображение за въведението."
}
]
},
{
"label": "Фоново изображение",
"description": "Незадължително фоново изображение за въпросите."
},
{
"label": "Индикатор на напредъка",
"description": "Стил за индикатор на напредъка.",
"options": [
{
"label": "Текстов"
},
{
"label": "Точки"
}
]
},
{
"label": "Процент за успешно преминаване",
"description": "Процент от Общия брой точки за успешно решение на теста."
},
{
"label": "Въпроси",
"widgets": [
{
"label": "По подразбиране"
},
{
"label": "Текстов"
}
],
"entity": "въпрос",
"field": {
"label": "Тип въпрос",
"description": "Бибилиотека за този въпрос."
}
},
{
"label": "Текстове в теста",
"fields": [
{
"label": "Назад",
"default": "Предишен въпрос"
},
{
"label": "Напред",
"default": "Следващ въпрос"
},
{
"label": "Бутон Край",
"default": "Край"
},
{
"label": "Текст за напредък",
"description": "Текст, който се използва в случай, че е избран да се показва напредъка.",
"default": "Въпрос: @current от @total въпроси"
},
{
"label": "Етикет за преминаване към определен въпрос",
"description": "Трябва да използвате '%d' вместо номер на въпрос и %total вместо общ брой въпроси.",
"default": "Въпрос %d от %total"
},
{
"label": "Етикет за диалогов прозорец Copyright",
"default": "Въпрос"
},
{
"label": "Readspeaker напредък",
"description": "Може да използвате променливи @current и @total за въпросите",
"default": "Въпрос @current от @total"
},
{
"label": "Текст за нерешен въпрос",
"default": "Не е даден отговор"
},
{
"label": "Текст за решен въпрос",
"default": "Даден е отговор"
},
{
"label": "Текст за настоящ въпрос",
"default": "Настоящ въпрос"
}
]
},
{
"label": "Деактивиране на придвижването назад",
"description": "Тази настройка позволява придвижването само напред в теста"
},
{
"label": "Разбъркване на въпросите",
"description": "Позволява разбъркването на въпросите при показване."
},
{
"label": "Брой въпроси, които да бъдат показани:",
"description": "Създава група от произволно подбрани въпроси."
},
{
"label": "Край на теста",
"fields": [
{
"label": "Покажи резултати"
},
{
"label": "Бутон Покажи решение"
},
{
"label": "Display retry button"
},
{
"label": "Няма съобщение за резултати",
"description": "Текст, който ще се показва на последната страница, когато \"Покажи резултати\" не е активирано",
"default": "Завършен"
},
{
"label": "Заглавие за обратна връзка",
"default": "Вашият резултат:",
"description": "Това заглавие ще се показва накрая на теста, когато ученикът е отговорил на всички въпроси."
},
{
"label": "Обща обратна връзка",
"fields": [
{
"widgets": [
{
"label": "По подразбиране"
}
],
"label": "Персонална обратна връзка за всеки диапазон от точки",
"description": "Пример: 0-20% Слаб резултат, 21-91% Среден резултат, 91-100% Отличен резултат!",
"entity": "диапазон",
"field": {
"fields": [
{
"label": "Диапазон на резултата"
},
{},
{
"label": "Обратна връзка за дефиниран диапазон на резултата",
"placeholder": "Въведете обратна връзка"
}
]
}
}
]
},
{
"label": "Стара обратна връзка",
"fields": [
{
"label": "Поздравления за успешно решен тест",
"description": "Този текст ще се показва над резултата, когато ученикът реши теста успешно."
},
{
"label": "Коментар за успешно решен тест",
"description": "Този коментар ще се показва след резултата, когато ученикът реши теста успешно."
},
{
"label": "Заглавие за неуспешно решен тест",
"description": "Този текст ще се показва над резултата, когато ученикът не се справи с теста."
},
{
"label": "Коментар за неуспешно решен тест",
"description": "Този коментар ще се показва след резултата, когато ученикът не се справи с теста."
}
]
},
{
"label": "Етикет за бутон Покажи решение",
"default": "Покажи решение",
"description": "Текст за бутон Покажи решение."
},
{
"label": "Етикет за бутон Опитай пак",
"default": "Опитай пак",
"description": "Текст за бутон Опитай пак."
},
{
"label": "Текст за бутон Край",
"default": "Край"
},
{
"label": "Показване на видео преди резултатите от теста"
},
{
"label": "Разреши бутон Пропусни видеото"
},
{
"label": "Етикет за бутон Пропусни видеото",
"default": "Пропусни видеото"
},
{
"label": "Видео при успех",
"description": "Това видео ще се покаже, когато ученикът премине теста успешно."
},
{
"label": "Видео при неуспех",
"description": "Това видео ще се покаже, когато ученикът НЕ премине теста успешно."
}
]
},
{
"label": "Настройки за бутони \"Покажи решение\" и \"Опитай пак\" ",
"fields": [
{
"label": "Покажи бутони \"Провери\" ",
"description": "Тази настройка определя дали бутон \"Провери\" да се показва за всички въпроси."
},
{
"label": "Отмяна на бутон \"Покажи решение\" ",
"description": "Тази настройка определя дали бутон \"Покажи решение\" да се показва за всички въпроси, да не се показва за всички или да се настройва индивидуално за всеки въпрос.",
"options": [
{
"label": "Активирано"
},
{
"label": "Деактивирано"
}
]
},
{
"label": "Отмяна на бутон \"Опитай пак\" ",
"description": "Тази настройка определя дали бутон \"Опитай пак\" да се показва за всички въпроси, да не се показва за всички или да се настройва индивидуално за всеки въпрос.",
"options": [
{
"label": "Активирано"
},
{
"label": "Деактивирано"
}
]
}
]
}
]
}

View File

@ -1,168 +1,168 @@
{
"semantics": [
{
"label": "Quiz introduction",
"label": "Úvod do testu",
"fields": [
{
"label": "Display introduction"
"label": "Zobrazit úvod"
},
{
"label": "Title",
"description": "This title will be displayed above the introduction text."
"label": "Nadpis",
"description": "Tento nadpis se zobrazí nad úvodním textem."
},
{
"label": "Introduction text",
"description": "This text will be displayed before the quiz starts."
"label": "Úvodní text",
"description": "Tento text se zobrazí před spuštěním testu."
},
{
"label": "Start button text",
"default": "Start Quiz"
"label": "Text tlačítka Start",
"default": "Start testu"
},
{
"label": "Background image",
"description": "An optional background image for the introduction."
"label": "Obrázek na pozadí",
"description": "Volitelný obrázek na pozadí pro úvod."
}
]
},
{
"label": "Background image",
"description": "An optional background image for the Question set."
"label": "Obrázek na pozadí",
"description": "Volitelný obrázek na pozadí pro sadu otázek."
},
{
"label": "Progress indicator",
"description": "Question set progress indicator style.",
"label": "Ukazatel průběhu",
"description": "Styl ukazatele průběhu testu.",
"options": [
{
"label": "Textual"
"label": "Textový"
},
{
"label": "Dots"
"label": "Tečky"
}
]
},
{
"label": "Pass percentage",
"description": "Percentage of Total score required for passing the quiz."
"label": "Procento úspěšnosti",
"description": "Procento z celkového skóre požadovaného pro absolvování testu."
},
{
"label": "Questions",
"label": "Otázky",
"widgets": [
{
"label": "Default"
"label": "Výchozí"
},
{
"label": "Textual"
"label": "Textové"
}
],
"entity": "question",
"entity": "otázka",
"field": {
"label": "Question type",
"description": "Library for this question."
"label": "Typ otázky",
"description": "Knihovna pro tuto otázku."
}
},
{
"label": "Interface texts in quiz",
"label": "Rozhraní v testu",
"fields": [
{
"label": "Back button",
"default": "Previous question"
"label": "Tlačítko Zpět",
"default": "Předchozí otázka"
},
{
"label": "Next button",
"default": "Next question"
"label": "Tlačítko Další",
"default": "Další otázka"
},
{
"label": "Finish button",
"default": "Finish"
"label": "Tlačítko Dokončit",
"default": "Dokončit"
},
{
"label": "Progress text",
"description": "Text used if textual progress is selected.",
"default": "Question: @current of @total questions"
"label": "Text průběhu",
"description": "Text použitý, pokud je vybrán textový průběh.",
"default": "Otázka: @current z @total otázek"
},
{
"label": "Label for jumping to a certain question",
"description": "You must use the placeholder '%d' instead of the question number, and %total instead of total amount of questions.",
"default": "Question %d of %total"
"label": "Popisek pro skok na určitou otázku",
"description": "Musíte použít zástupný symbo '%d' namísto čísla otázky, a %total namísto celkového počtu otázek.",
"default": "Otázka %d z %total"
},
{
"label": "Copyright dialog question label",
"default": "Question"
"label": "Popisek s otázkou dialogového okna autorských práv",
"default": "Otázka"
},
{
"label": "Readspeaker progress",
"description": "May use @current and @total question variables",
"default": "Question @current of @total"
"label": "Průběh čtení čtečky",
"description": "Mohou používat proměnné otázek @current a @total",
"default": "Otázka @current z @total"
},
{
"label": "Unanswered question text",
"default": "Unanswered"
"label": "Text nezodpovězené otázky",
"default": "Nezodpovězeno"
},
{
"label": "Answered question text",
"default": "Answered"
"label": "Text odpovězené otázky",
"default": "Odpovězeno"
},
{
"label": "Current question text",
"default": "Current question"
"label": "Text aktuální otázky",
"default": "Aktuální otázka"
}
]
},
{
"label": "Disable backwards navigation",
"description": "This option will only allow you to move forward in Question Set"
"label": "Zakázat navigaci zpět",
"description": "Tato možnost vám umožní postupovat v sadě otázek pouze vpřed"
},
{
"label": "Randomize questions",
"description": "Enable to randomize the order of questions on display."
"label": "Náhodné otázky",
"description": "Povolit náhodný výběr pořadí zobrazovaných otázek."
},
{
"label": "Number of questions to be shown:",
"description": "Create a randomized batch of questions from the total."
"label": "Počet otázek, které se mají zobrazit:",
"description": "Vytvořte náhodnou dávku otázek z celkového počtu."
},
{
"label": "Quiz finished",
"label": "Test skončil",
"fields": [
{
"label": "Display results"
"label": "Zobrazit výsledky"
},
{
"label": "Display solution button"
"label": "Zobrazit tlačítko řešení"
},
{
"label": "Display retry button"
"label": "Zobrazit tlačítko opakování"
},
{
"label": "No results message",
"description": "Text displayed on end page when \"Display results\" is disabled",
"default": "Finished"
"label": "Žádná zpráva o výsledcích",
"description": "Text zobrazený na konci stránky, když je zakázáno \"Display results\" ",
"default": "Dokončeno"
},
{
"label": "Feedback heading",
"default": "Your result:",
"description": "This heading will be displayed at the end of the quiz when the user has answered all questions."
"label": "Zpětná vazba",
"default": "Váš výsledek:",
"description": "Tento nadpis se zobrazí na konci testu, když uživatel odpoví na všechny otázky."
},
{
"label": "Overall Feedback",
"label": "Celková zpětná vazba",
"fields": [
{
"widgets": [
{
"label": "Default"
"label": "Výchozí"
}
],
"label": "Define custom feedback for any score range",
"description": "Example: 0-20% Bad score, 21-91% Average Score, 91-100% Great Score!",
"entity": "range",
"label": "Definujte vlastní zpětnou vazbu pro libovolný rozsah skóre",
"description": "Příklad: 0-20% špatné skóre, 21-91% průměrné skóre, 91-100% výborné skóre!",
"entity": "rozsah",
"field": {
"fields": [
{
"label": "Score Range"
"label": "Rozsah skóra"
},
{},
{
"label": "Feedback for defined score range",
"placeholder": "Fill in the feedback"
"label": "Zpětná vazba pro definovaný rozsah skóre",
"placeholder": "Vyplňte zpětnou vazbu"
}
]
}
@ -170,92 +170,92 @@
]
},
{
"label": "Old Feedback",
"label": "Stará zpětná vazba",
"fields": [
{
"label": "Quiz passed greeting",
"description": "This text will be displayed above the score if the user has successfully passed the quiz."
"label": "Pozdrav úspěšného testu",
"description": "Tento text se zobrazí nad skóre, pokud uživatel úspěšně prošel testem."
},
{
"label": "Passed comment",
"description": "This comment will be displayed after the score if the user has successfully passed the quiz."
"label": "Úspěšný komentář",
"description": "Tento komentář se zobrazí po skóre, pokud uživatel úspěšně prošel testem."
},
{
"label": "Quiz failed title",
"description": "This text will be displayed above the score if the user has failed the quiz."
"label": "Test se nezdařil",
"description": "Tento text se zobrazí nad skóre, pokud uživatel byl v testu neúspěšný."
},
{
"label": "Failed comment",
"description": "This comment will be displayed after the score if the user has failed the quiz."
"label": "Komentář při neúspěchu",
"description": "Tento komentář se zobrazí po skóre, pokud uživatel byl v testu neúspěšný."
}
]
},
{
"label": "Solution button label",
"default": "Show solution",
"description": "Text for the solution button."
"label": "Popisek tlačítka řešení",
"default": "Zobrazit řešení",
"description": "Text tlačítka řešení."
},
{
"label": "Retry button label",
"default": "Retry",
"description": "Text for the retry button."
"label": "Popisek tlačítka opakovat",
"default": "Opakovat",
"description": "Text tlačítka opakovat."
},
{
"label": "Finish button text",
"default": "Finish"
"label": "Popisek tlačítka dokončit",
"default": "Dokončit"
},
{
"label": "Display video before quiz results"
"label": "Zobrazit video před výsledky testu"
},
{
"label": "Enable skip video button"
"label": "Povolit tlačítko přeskočit video"
},
{
"label": "Skip video button label",
"default": "Skip video"
"label": "Popisek tlačítka Přeskočit video",
"default": "Přeskočit video"
},
{
"label": "Passed video",
"description": "This video will be played if the user successfully passed the quiz."
"label": "Přehrát video",
"description": "Toto video se přehraje, pokud uživatel úspěšně prošel testem."
},
{
"label": "Fail video",
"description": "This video will be played if the user fails the quiz."
"label": "Video při neúspěchu",
"description": "Toto video se přehraje, pokud uživatel byl v testu neúspěšný."
}
]
},
{
"label": "Settings for \"Show solution\" and \"Retry\" buttons",
"label": "Nastavení tlačítek \"Show solution\" a \"Retry\" ",
"fields": [
{
"label": "Show \"Check\" buttons",
"description": "This option determines if the \"Check\" button will be shown for all questions."
"label": "Zobrazit tlačítko \"Check\" ",
"description": "Tato volba určuje, zda se u všech otázek zobrazí tlačítko \"Check\" ."
},
{
"label": "Override \"Show Solution\" button",
"description": "This option determines if the \"Show Solution\" button will be shown for all questions, disabled for all or configured for each question individually.",
"label": "Přepsat tlačítko \"Show Solution\" ",
"description": "Tato volba určuje, zda se u všech otázek zobrazí tlačítko \"Show Solution\" , nebo bude zakázané pro všechny nebo nakonfigurované pro každou otázku samostatně.",
"options": [
{
"label": "Enabled"
"label": "Povoleno"
},
{
"label": "Disabled"
"label": "Zakázáno"
}
]
},
{
"label": "Override \"Retry\" button",
"description": "This option determines if the \"Retry\" button will be shown for all questions, disabled for all or configured for each question individually.",
"label": "Přepsat tlačítko \"Retry\" ",
"description": "Tato volba určuje, zda se u všech otázek zobrazí tlačítko \"Retry\" , nebo bude zakázané pro všechny nebo nakonfigurované pro každou otázku samostatně.",
"options": [
{
"label": "Enabled"
"label": "Povoleno"
},
{
"label": "Disabled"
"label": "Zakázáno"
}
]
}
]
}
]
}
}

261
language/es-mx.json Normal file
View File

@ -0,0 +1,261 @@
{
"semantics": [
{
"label": "Introducción al Examen",
"fields": [
{
"label": "Mostrar introducción"
},
{
"label": "Título",
"description": "Este título será mostrado arriba del texto introductorio."
},
{
"label": "Texto introductorio",
"description": "Este texto será mostrado antes de que inicie el examen."
},
{
"label": "Texto botón Comenzar",
"default": "Comenzar Examen"
},
{
"label": "Imagen de Fondo",
"description": "Una imagen de fondo opcional para la introducción."
}
]
},
{
"label": "Imagen de fondo",
"description": "Una imagen de fondo opcional para el Conjunto de pregunta."
},
{
"label": "Indicador del Progreso",
"description": "Estilo del indicador del progreso de Conjunto de pregunta.",
"options": [
{
"label": "Textual"
},
{
"label": "Puntos"
}
]
},
{
"label": "Porcentaje aprobatorio",
"description": "Percentaje del puntaje total requerido para pasar el examen."
},
{
"label": "Preguntas",
"widgets": [
{
"label": "Predeterminado"
},
{
"label": "Textual"
}
],
"entity": "pregunta",
"field": {
"label": "Tipo de pregunta",
"description": "Librería para esta pregunta."
}
},
{
"label": "Textos de interfase en examen",
"fields": [
{
"label": "Botón de retroceso",
"default": "Pregunta anterior"
},
{
"label": "Botón siguiente",
"default": "Pregunta siguiente"
},
{
"label": "Botón terminar",
"default": "Terminar"
},
{
"label": "Texto del progreso",
"description": "Texto usado si progreso textual es seleccionado.",
"default": "Pregunta: @current de @total preguntas"
},
{
"label": "Etiqueta para saltar a una pregunta dada",
"description": "Usted debe usar el remplazable '%d' en sustitución del número de la pregunta, y %total en lugar de cantidad total de preguntas.",
"default": "Pregunta %d de %total"
},
{
"label": "Etiqueta de diálogo de Copyright de pregunta",
"default": "Pregunta"
},
{
"label": "Progreso para Lector de voz",
"description": "Puede usar @current y @total como variables de preguntas",
"default": "Pregunta @current de @total"
},
{
"label": "Texto de pregunta no contestada",
"default": "No contestada"
},
{
"label": "Texto de pregunta contestada",
"default": "Contestada"
},
{
"label": "Texto de pregunta actual",
"default": "Pregunta actual"
}
]
},
{
"label": "Deshabilitar navegación hacia atrás",
"description": "Esta opción solamente le permitirá mover hacia adelante en Conjunto de pregunta"
},
{
"label": "Barajear preguntas",
"description": "Habilitar aleatorizar el orden de preguntas mostradas."
},
{
"label": "Número de preguntas a mostrar:",
"description": "Crear un lote aleatorizado de preguntas a partir del total."
},
{
"label": "Examen terminado",
"fields": [
{
"label": "Mostrar resultados"
},
{
"label": "Mostrar botón Solución"
},
{
"label": "Mostrar botón Reintentar"
},
{
"label": "Mensaje para Sin resultados",
"description": "Texto mostrado en página final cuando está deshabilitado el \"Mostrar resultados\" ",
"default": "Terminado"
},
{
"label": "Encabezado de Retroalimentación",
"default": "Su resultado:",
"description": "Este encabezado será mostrado al final del examen cuando el usuario haya contestado todas las preguntas."
},
{
"label": "Retroalimentación Global",
"fields": [
{
"widgets": [
{
"label": "Predeterminado"
}
],
"label": "Definir retroalimentación personalizada para cualquier rango de puntaje",
"description": "Ejemplo: 0-20% Mal Puntaje, 21-91% Puntaje Promedio, 91-100% ¡Magnífico Puntaje!",
"entity": "rango",
"field": {
"fields": [
{
"label": "Rango de Puntaje"
},
{},
{
"label": "Retroalimentación para rango definido de puntaje",
"placeholder": "Escriba la retroalimentación"
}
]
}
}
]
},
{
"label": "Retroalimentación antigua",
"fields": [
{
"label": "Felicitación examen pasado",
"description": "Este texto será mostrado arriba del puntaje si el usuario ha pasado exitosamente el examen."
},
{
"label": "Comentario para Pasado",
"description": "Este comentario será mostrado después del puntaje si el usuario ha pasado exitosamente el examen."
},
{
"label": "Título para examen reprobado",
"description": "Este texto será mostrado arriba del puntaje si el usuario ha reprobado el examen."
},
{
"label": "Comentario para Reprobado",
"description": "Este comentario será mostrado después del puntaje si el usuario ha reprobado el examen."
}
]
},
{
"label": "Etiqueta botón Solución",
"default": "Mostrar solución",
"description": "Texto para el botón de Solución."
},
{
"label": "Etiqueta botón Reintentar",
"default": "Reintentar",
"description": "Texto para el botón Reintentar."
},
{
"label": "Texto botón Terminar",
"default": "Terminar"
},
{
"label": "Mostrar video antes de resultados del examen"
},
{
"label": "Botón habilitar saltar video"
},
{
"label": "Etiqueta botón Saltar video",
"default": "Saltar video"
},
{
"label": "Video pasado",
"description": "Este video será reproducido si el usuario ha pasado exitosamente el examen."
},
{
"label": "Video reprobado",
"description": "Este video será reproducido si el usuario reprueba el examen."
}
]
},
{
"label": "Configuraciones para botones \"Mostrar solución\" y \"Reintentar\" ",
"fields": [
{
"label": "Botones Mostrar \"Revisar\" ",
"description": "Esta opción determina si el botón para \"Revisar\" será mostrado para todas las preguntas."
},
{
"label": "Ocultar el botón \"Mostrar solución\"",
"description": "Esta opción determina si el botón \"Mostrar solución\" se muestra en todas las preguntas, se desactiva para todas, o se configura para cada pregunta individualmente.",
"options": [
{
"label": "Habilitado"
},
{
"label": "Deshabilitado"
}
]
},
{
"label": "Ocultar el botón de \"Reintentar\"",
"description": "Esta opción determina si el botón \"Reintentar\" se muestra en todas las preguntas, se desactiva para todas, o se configura para cada pregunta individualmente.",
"options": [
{
"label": "Habilitado"
},
{
"label": "Deshabilitado"
}
]
}
]
}
]
}

View File

@ -1,51 +1,51 @@
{
"semantics": [
{
"label": "Quiz introduction",
"label": "Introducción al Examen",
"fields": [
{
"label": "Display introduction"
"label": "Mostrar introducción"
},
{
"label": "Título",
"description": "This title will be displayed above the introduction text."
"description": "Este título será mostrado arriba del texto introductorio."
},
{
"label": "Introduction text",
"description": "This text will be displayed before the quiz starts."
"label": "Texto introductorio",
"description": "Este texto será mostrado antes de que inicie el examen."
},
{
"label": "Start button text",
"default": "Start Quiz"
"label": "Texto botón Comenzar",
"default": "Comenzar Examen"
},
{
"label": "Background image",
"description": "An optional background image for the introduction."
"label": "Imagen de Fondo",
"description": "Una imagen de fondo opcional para la introducción."
}
]
},
{
"label": "Background image",
"description": "An optional background image for the Question set."
"label": "Imagen de fondo",
"description": "Una imagen de fondo opcional para el Conjunto de pregunta."
},
{
"label": "Progress indicator",
"description": "Question set progress indicator style.",
"label": "Indicador del Progreso",
"description": "Estilo del indicador del progreso de Conjunto de pregunta.",
"options": [
{
"label": "Textual"
},
{
"label": "Dots"
"label": "Puntos"
}
]
},
{
"label": "Pass percentage",
"description": "Percentage of Total score required for passing the quiz."
"label": "Porcentaje aprobatorio",
"description": "Percentaje del puntaje total requerido para pasar el examen."
},
{
"label": "Questions",
"label": "Preguntas",
"widgets": [
{
"label": "Predeterminado"
@ -54,115 +54,115 @@
"label": "Textual"
}
],
"entity": "question",
"entity": "pregunta",
"field": {
"label": "Question type",
"description": "Library for this question."
"label": "Tipo de pregunta",
"description": "Librería para esta pregunta."
}
},
{
"label": "Interface texts in quiz",
"label": "Textos de interfase en examen",
"fields": [
{
"label": "Botón de retroceso",
"default": "Previous question"
"default": "Pregunta anterior"
},
{
"label": "Next button",
"default": "Next question"
"label": "Botón siguiente",
"default": "Pregunta siguiente"
},
{
"label": "Finish button",
"default": "Finish"
"label": "Botón terminar",
"default": "Terminar"
},
{
"label": "Progress text",
"description": "Text used if textual progress is selected.",
"default": "Question: @current of @total questions"
"label": "Texto del progreso",
"description": "Texto usado si progreso textual es seleccionado.",
"default": "Pregunta: @current de @total preguntas"
},
{
"label": "Label for jumping to a certain question",
"description": "You must use the placeholder '%d' instead of the question number, and %total instead of total amount of questions.",
"default": "Question %d of %total"
"label": "Etiqueta para saltar a una pregunta dada",
"description": "Usted debe usar el remplazable '%d' en sustitución del número de la pregunta, y %total en lugar de cantidad total de preguntas.",
"default": "Pregunta %d de %total"
},
{
"label": "Copyright dialog question label",
"default": "Question"
"label": "Etiqueta de diálogo de Copyright de pregunta",
"default": "Pregunta"
},
{
"label": "Readspeaker progress",
"description": "May use @current and @total question variables",
"default": "Question @current of @total"
"label": "Progreso para Lector de voz",
"description": "Puede usar @current y @total como variables de preguntas",
"default": "Pregunta @current de @total"
},
{
"label": "Unanswered question text",
"default": "Unanswered"
"label": "Texto de pregunta no contestada",
"default": "No contestada"
},
{
"label": "Answered question text",
"default": "Answered"
"label": "Texto de pregunta contestada",
"default": "Contestada"
},
{
"label": "Current question text",
"default": "Current question"
"label": "Texto de pregunta actual",
"default": "Pregunta actual"
}
]
},
{
"label": "Disable backwards navigation",
"description": "This option will only allow you to move forward in Question Set"
"label": "Deshabilitar navegación hacia atrás",
"description": "Esta opción solamente le permitirá mover hacia adelante en Conjunto de pregunta"
},
{
"label": "Randomize questions",
"description": "Enable to randomize the order of questions on display."
"label": "Barajear preguntas",
"description": "Habilitar aleatorizar el orden de preguntas mostradas."
},
{
"label": "Number of questions to be shown:",
"description": "Create a randomized batch of questions from the total."
"label": "Número de preguntas a mostrar:",
"description": "Crear un lote aleatorizado de preguntas a partir del total."
},
{
"label": "Quiz finished",
"label": "Examen terminado",
"fields": [
{
"label": "Display results"
"label": "Mostrar resultados"
},
{
"label": "Display solution button"
"label": "Mostrar botón Solución"
},
{
"label": "Display retry button"
"label": "Mostrar botón Reintentar"
},
{
"label": "No results message",
"description": "Text displayed on end page when \"Display results\" is disabled",
"default": "Finished"
"label": "Mensaje para Sin resultados",
"description": "Texto mostrado en página final cuando está deshabilitado el \"Mostrar resultados\" ",
"default": "Terminado"
},
{
"label": "Feedback heading",
"default": "Your result:",
"description": "This heading will be displayed at the end of the quiz when the user has answered all questions."
"label": "Encabezado de Realimentación",
"default": "Su resultado:",
"description": "Este encabezado será mostrado al final del examen cuando el usuario haya contestado todas las preguntas."
},
{
"label": "Overall Feedback",
"label": "Realimentación Global",
"fields": [
{
"widgets": [
{
"label": "Default"
"label": "Predeterminado"
}
],
"label": "Define custom feedback for any score range",
"description": "Example: 0-20% Bad score, 21-91% Average Score, 91-100% Great Score!",
"entity": "range",
"label": "Definir realimentación personalizada para cualquier rango de puntaje",
"description": "Ejemplo: 0-20% Mal Puntaje, 21-91% Puntaje Promedio, 91-100% ¡Magnífico Puntaje!",
"entity": "rango",
"field": {
"fields": [
{
"label": "Score Range"
"label": "Rango de Puntaje"
},
{},
{
"label": "Feedback for defined score range",
"placeholder": "Fill in the feedback"
"label": "Realimentación para rango definido de puntaje",
"placeholder": "Escriba la realimentación"
}
]
}
@ -170,66 +170,66 @@
]
},
{
"label": "Old Feedback",
"label": "Realimentación antigua",
"fields": [
{
"label": "Quiz passed greeting",
"description": "This text will be displayed above the score if the user has successfully passed the quiz."
"label": "Felicitación examen pasado",
"description": "Este texto será mostrado arriba del puntaje si el usuario ha pasado exitosamente el examen."
},
{
"label": "Passed comment",
"description": "This comment will be displayed after the score if the user has successfully passed the quiz."
"label": "Comentario para Pasado",
"description": "Este comentario será mostrado después del puntaje si el usuario ha pasado exitosamente el examen."
},
{
"label": "Quiz failed title",
"description": "This text will be displayed above the score if the user has failed the quiz."
"label": "Título para examen reprobado",
"description": "Este texto será mostrado arriba del puntaje si el usuario ha reprobado el examen."
},
{
"label": "Failed comment",
"description": "This comment will be displayed after the score if the user has failed the quiz."
"label": "Comentario para Reprobado",
"description": "Este comentario será mostrado después del puntaje si el usuario ha reprobado el examen."
}
]
},
{
"label": "Solution button label",
"label": "Etiqueta botón Solución",
"default": "Mostrar solución",
"description": "Text for the solution button."
"description": "Texto para el botón de Solución."
},
{
"label": "Retry button label",
"label": "Etiqueta botón Reintentar",
"default": "Reintentar",
"description": "Text for the retry button."
"description": "Texto para el botón Reintentar."
},
{
"label": "Finish button text",
"default": "Finish"
"label": "Texto botón Terminar",
"default": "Terminar"
},
{
"label": "Display video before quiz results"
"label": "Mostrar video antes de resultados del examen"
},
{
"label": "Enable skip video button"
"label": "Botón habilitar saltar video"
},
{
"label": "Skip video button label",
"default": "Skip video"
"label": "Etiqueta botón Saltar video",
"default": "Saltar video"
},
{
"label": "Passed video",
"description": "This video will be played if the user successfully passed the quiz."
"label": "Video pasado",
"description": "Este video será reproducido si el usuario ha pasado exitosamente el examen."
},
{
"label": "Fail video",
"description": "This video will be played if the user fails the quiz."
"label": "Video reprobado",
"description": "Este video será reproducido si el usuario reprueba el examen."
}
]
},
{
"label": "Settings for \"Show solution\" and \"Retry\" buttons",
"label": "Configuraciones para botones \"Mostrar solución\" y \"Reintentar\" ",
"fields": [
{
"label": "Show \"Check\" buttons",
"description": "This option determines if the \"Check\" button will be shown for all questions."
"label": "Botones Mostrar \"Revisar\" ",
"description": "Esta opción determina si el botón para \"Revisar\" será mostrado para todas las preguntas."
},
{
"label": "Ocultar el botón \"Mostrar solución\"",
@ -258,4 +258,4 @@
]
}
]
}
}

261
language/ga.json Normal file
View File

@ -0,0 +1,261 @@
{
"semantics": [
{
"label": "Quiz introduction",
"fields": [
{
"label": "Display introduction"
},
{
"label": "Title",
"description": "This title will be displayed above the introduction text."
},
{
"label": "Introduction text",
"description": "This text will be displayed before the quiz starts."
},
{
"label": "Start button text",
"default": "Tosaigh Tráth na gCeist."
},
{
"label": "Background image",
"description": "An optional background image for the introduction."
}
]
},
{
"label": "Background image",
"description": "An optional background image for the Question set."
},
{
"label": "Progress indicator",
"description": "Question set progress indicator style.",
"options": [
{
"label": "Textual"
},
{
"label": "Dots"
}
]
},
{
"label": "Pass percentage",
"description": "Percentage of Total score required for passing the quiz."
},
{
"label": "Questions",
"widgets": [
{
"label": "Default"
},
{
"label": "Textual"
}
],
"entity": "question",
"field": {
"label": "Question type",
"description": "Library for this question."
}
},
{
"label": "Interface texts in quiz",
"fields": [
{
"label": "Back button",
"default": "Previous question"
},
{
"label": "Next button",
"default": "Next question"
},
{
"label": "Finish button",
"default": "Críochnaigh"
},
{
"label": "Progress text",
"description": "Text used if textual progress is selected.",
"default": "Ceist: @current as @total"
},
{
"label": "Label for jumping to a certain question",
"description": "You must use the placeholder '%d' instead of the question number, and %total instead of total amount of questions.",
"default": "Question %d of %total"
},
{
"label": "Copyright dialog question label",
"default": "Question"
},
{
"label": "Readspeaker progress",
"description": "May use @current and @total question variables",
"default": "Question @current of @total"
},
{
"label": "Unanswered question text",
"default": "Unanswered"
},
{
"label": "Answered question text",
"default": "Freagartha"
},
{
"label": "Current question text",
"default": "An cheist seo"
}
]
},
{
"label": "Disable backwards navigation",
"description": "This option will only allow you to move forward in Question Set"
},
{
"label": "Randomize questions",
"description": "Enable to randomize the order of questions on display."
},
{
"label": "Number of questions to be shown:",
"description": "Create a randomized batch of questions from the total."
},
{
"label": "Quiz finished",
"fields": [
{
"label": "Display results"
},
{
"label": "Display solution button"
},
{
"label": "Display retry button"
},
{
"label": "No results message",
"description": "Text displayed on end page when \"Display results\" is disabled",
"default": "Críochnaighe"
},
{
"label": "Feedback heading",
"default": "Do thoradh:",
"description": "This heading will be displayed at the end of the quiz when the user has answered all questions."
},
{
"label": "Overall Feedback",
"fields": [
{
"widgets": [
{
"label": "Default"
}
],
"label": "Define custom feedback for any score range",
"description": "Example: 0-20% Bad score, 21-91% Average Score, 91-100% Great Score!",
"entity": "range",
"field": {
"fields": [
{
"label": "Score Range"
},
{},
{
"label": "Feedback for defined score range",
"placeholder": "Fill in the feedback"
}
]
}
}
]
},
{
"label": "Old Feedback",
"fields": [
{
"label": "Quiz passed greeting",
"description": "This text will be displayed above the score if the user has successfully passed the quiz."
},
{
"label": "Passed comment",
"description": "This comment will be displayed after the score if the user has successfully passed the quiz."
},
{
"label": "Quiz failed title",
"description": "This text will be displayed above the score if the user has failed the quiz."
},
{
"label": "Failed comment",
"description": "This comment will be displayed after the score if the user has failed the quiz."
}
]
},
{
"label": "Solution button label",
"default": "Taispeáin an freagra",
"description": "Text for the solution button."
},
{
"label": "Retry button label",
"default": "Triail arís",
"description": "Text for the retry button."
},
{
"label": "Finish button text",
"default": "Críochnaigh"
},
{
"label": "Display video before quiz results"
},
{
"label": "Enable skip video button"
},
{
"label": "Skip video button label",
"default": "Scipeáil físeán"
},
{
"label": "Passed video",
"description": "This video will be played if the user successfully passed the quiz."
},
{
"label": "Fail video",
"description": "This video will be played if the user fails the quiz."
}
]
},
{
"label": "Settings for \"Seiceáil\", \"Taispeáin an freagra\" and \"Retry\" buttons",
"fields": [
{
"label": "Show \"Seiceáil\" buttons",
"description": "This option determines if the \"Seiceáil\" button will be shown for all questions."
},
{
"label": "Override \"Taispeáin an freagra\" button",
"description": "This option determines if the \"Taispeáin an freagra\" button will be shown for all questions, disabled for all or configured for each question individually.",
"options": [
{
"label": "Enabled"
},
{
"label": "Disabled"
}
]
},
{
"label": "Override \"Retry\" button",
"description": "This option determines if the \"Retry\" button will be shown for all questions, disabled for all or configured for each question individually.",
"options": [
{
"label": "Enabled"
},
{
"label": "Disabled"
}
]
}
]
}
]
}

View File

@ -1,36 +1,36 @@
{
"semantics": [
{
"label": "Introduzione al quiz",
"label": "Introduzione al compito",
"fields": [
{
"label": "Visualizza l'introduzione"
"label": "Mostra introduzione"
},
{
"label": "Titolo",
"description": "Questo titolo sarà visualizzato sopra il testo introduttivo."
"description": "Questo titolo sarà visualizzato sopra il testo introduttivo"
},
{
"label": "Testo di introduzione",
"description": "Questo testo sarà visualizzato prima dell'inizio del quiz."
"description": "Questo testo sarà visualizzato prima dell'inizio della prova"
},
{
"label": "Testo del pulsante di avvio",
"default": "Inizia il quiz"
"default": "Inizia la prova"
},
{
"label": "Immagine di sfondo",
"description": "Immagine di sfondo facoltativa per l'introduzione."
"description": "Immagine di sfondo facoltativa per l'introduzione"
}
]
},
{
"label": "Immagine di sfondo",
"description": "Immagine di sfondo facoltativa per il gruppo di domande."
"description": "Immagine di sfondo facoltativa per il gruppo di domande"
},
{
"label": "Indicatore di avanzamento",
"description": "Stile dell'indicatore di avanzamento del gruppo di domande.",
"description": "Stile dell'indicatore di avanzamento del gruppo di domande",
"options": [
{
"label": "Testuale"
@ -42,7 +42,7 @@
},
{
"label": "Percentuale di superamento della prova",
"description": "Percentuale del punteggio totale richiesto per passare il quiz."
"description": "Percentuale del punteggio totale richiesto per superare la prova"
},
{
"label": "Domande",
@ -57,11 +57,11 @@
"entity": "domanda",
"field": {
"label": "Tipo di domanda",
"description": "Libreria per questa domanda."
"description": "Libreria per questa domanda"
}
},
{
"label": "Testi di interfaccia nel quiz",
"label": "Testi di interfaccia nel compito",
"fields": [
{
"label": "Pulsante indietro",
@ -77,12 +77,12 @@
},
{
"label": "Testo di avanzamento",
"description": "Testo usato se il testo di avanzamento è selezionato.",
"description": "Testo usato se è selezionato l'avanzamento testuale",
"default": "Domanda: @current di @total domande totali"
},
{
"label": "Etichetta per saltare a una determinata domanda",