Update nl.json

Dutch translations added
pull/31/head
René Breedveld 2018-06-28 10:24:42 +02:00 committed by GitHub
parent 91010e14cb
commit 345c39e9ca
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
1 changed files with 89 additions and 89 deletions

View File

@ -1,51 +1,51 @@
{
"semantics": [
{
"label": "Quiz introduction",
"label": "Quiz introductie",
"fields": [
{
"label": "Display introduction"
"label": "Toon de introductie"
},
{
"label": "Titel",
"description": "This title will be displayed above the introduction text."
"description": "Deze titel zal boven de inleidende tekst worden getoond."
},
{
"label": "Inleidende tekst",
"description": "This text will be displayed before the quiz starts."
"description": "Deze tekst zal worden getoond voordat de quiz begint."
},
{
"label": "Start button text",
"default": "Start Quiz"
"label": "Tekst van de startknop",
"default": "Start"
},
{
"label": "Achtergrondafbeelding",
"description": "An optional background image for the introduction."
"description": "Een optionele achtergrondafbeelding voor de introductie."
}
]
},
{
"label": "Achtergrondafbeelding",
"description": "An optional background image for the Question set."
"description": "Een optionele achtergrondafbeelding voor de vragenreeks."
},
{
"label": "Progress indicator",
"description": "Question set progress indicator style.",
"label": "Voortgangsindicator",
"description": "Lay-out voortgangsindicator van de vragenreeks.",
"options": [
{
"label": "Tekstueel"
"label": "Tekst"
},
{
"label": "Dots"
"label": "Punten"
}
]
},
{
"label": "Slagingspercentage",
"description": "Percentage van de Totale score die vereist is om te slagen."
"description": "Percentage van de totale score dat vereist is om te slagen."
},
{
"label": "Questions",
"label": "Vragen",
"widgets": [
{
"label": "Standaard"
@ -54,112 +54,112 @@
"label": "Tekstueel"
}
],
"entity": "question",
"entity": "vraag",
"field": {
"label": "Question type",
"description": "Library for this question."
"label": "Type vraag",
"description": "Bibliotheek voor deze vraag."
}
},
{
"label": "Interface texts in quiz",
"label": "Interface teksten in de quiz",
"fields": [
{
"label": "Terugknop",
"default": "Previous question"
"label": "Vorige-knop",
"default": "Vorige vraag"
},
{
"label": "Next button",
"default": "Next question"
"label": "Volgende-knop",
"default": "Volgende vraag"
},
{
"label": "Finish button",
"default": "Beëindigen"
"label": "Beëindigings-knop",
"default": "Klaar"
},
{
"label": "Tekst bij voortgang",
"description": "Text used if textual progress is selected.",
"default": "Question: @current of @total questions"
"description": "Deze tekst wordt gebruikt als 'Tekst' als voortgangsindicator is geselecteerd.",
"default": "Vraag: @current van @total vragen"
},
{
"label": "Label for jumping to a certain question",
"description": "You must use the placeholder '%d' instead of the question number, and %total instead of total amount of questions.",
"default": "Question %d of %total"
"label": "Label voor naar een bepaalde vraag te springen",
"description": "Je moet de plaatsaanduiding '%d' gebruiken in plaats van het vraagnummer, en %total in plaats van het totaal aantal vragen.",
"default": "Vraag %d van %total"
},
{
"label": "Copyright dialog question label",
"label": "Label van copyright dialoogvraag",
"default": "Vraag"
},
{
"label": "Readspeaker progress",
"description": "May use @current and @total question variables",
"default": "Question @current of @total"
"label": "Readspeaker voortgang",
"description": "Je mag @current gebruiken en @total als vraagvariabelen",
"default": "Vraag @current van @total"
},
{
"label": "Unanswered question text",
"default": "Unanswered"
"label": "Tekst van de onbeantwoorde vraag",
"default": "Onbeantwoord"
},
{
"label": "Answered question text",
"default": "Answered"
"label": "Tekst van de beantwoorde vraag",
"default": "Beantwoord"
},
{
"label": "Current question text",
"default": "Current question"
"label": "Tekst van de huidige vraag",
"default": "Huidige vraag"
}
]
},
{
"label": "Achteruit navigeren uitschakelen",
"description": "This option will only allow you to move forward in Question Set"
"description": "Deze optie staat je alleen toe voorwaarts te navigeren in de vragenreeks"
},
{
"label": "Randomize questions",
"label": "Vragen willekeurig indelen",
"description": "Vragen in willekeurige volgorde inschakelen."
},
{
"label": "Number of questions to be shown:",
"description": "Create a randomized batch of questions from the total."
"label": "Het aantal te tonen vragen:",
"description": "Creëer een willekeurig aantal vragen van het totaal."
},
{
"label": "Quiz finished",
"label": "Quiz voltooid",
"fields": [
{
"label": "Display results"
"label": "Toon de resultaten"
},
{
"label": "Display solution button"
"label": "Toon de oplossings-knop"
},
{
"label": "No results message",
"description": "Text displayed on end page when \"Display results\" is disabled",
"default": "Finished"
"label": "Geen resultaten bericht",
"description": "De getoonde tekst op de eindpagina wanneer \"Toon resultaten\" is uitgeschakeld",
"default": "Voltooid"
},
{
"label": "Feedback heading",
"default": "Your result:",
"description": "This heading will be displayed at the end of the quiz when the user has answered all questions."
"label": "Feedback koptekst",
"default": "Je resultaat:",
"description": "Deze koptekst verschijnt aan het einde van de test wanneer de deelnemer alle vragen heeft beantwoord."
},
{
"label": "Overall Feedback",
"label": "Algehele feedback",
"fields": [
{
"widgets": [
{
"label": "Default"
"label": "Standaard"
}
],
"label": "Define custom feedback for any score range",
"description": "Example: 0-20% Bad score, 21-91% Average Score, 91-100% Great Score!",
"entity": "range",
"label": "Definieer aangepaste feedback voor elke scorereeks",
"description": "Voorbeeld: 0-20% Onvoldoende score, 21-91% Gemiddelde score, 91-100% Uitstekende score!",
"entity": "reeks",
"field": {
"fields": [
{
"label": "Score Range"
"label": "Scorereeks"
},
{},
{
"label": "Feedback for defined score range",
"placeholder": "Fill in the feedback"
"label": "Feedback voor de gedefinieerde scorereeks",
"placeholder": "Vul de aangepaste feedback in"
}
]
}
@ -167,66 +167,66 @@
]
},
{
"label": "Old Feedback",
"label": "Oude feedback",
"fields": [
{
"label": "Quiz passed greeting",
"description": "This text will be displayed above the score if the user has successfully passed the quiz."
"label": "Begroeting bij een geslaagde quiz",
"description": "Deze tekst wordt boven de score weergegeven als de deelnemer de test met goed gevolg heeft afgelegd."
},
{
"label": "Passed comment",
"description": "This comment will be displayed after the score if the user has successfully passed the quiz."
"label": "Commentaar bij geslaagd",
"description": "Deze opmerking wordt weergegeven na de score als de deelnemer de test met goed gevolg heeft afgelegd."
},
{
"label": "Quiz failed title",
"description": "This text will be displayed above the score if the user has failed the quiz."
"label": "Titel bij niet behaalde quiz",
"description": "Deze tekst wordt boven de score getoond als de deelnemer de test niet heeft gehaald."
},
{
"label": "Failed comment",
"description": "This comment will be displayed after the score if the user has failed the quiz."
"label": "Commentaar bij niet behaald",
"description": "Deze opmerking wordt weergegeven na de score als de deelnemer de test niet heeft gehaald."
}
]
},
{
"label": "Solution button label",
"label": "Label van de oplossings-knop",
"default": "Toon oplossing",
"description": "Text for the solution button."
"description": "Tekst voor de oplossings-knop."
},
{
"label": "Tekst van de Opnieuw proberen knop",
"label": "Label van de opnieuw proberen-knop",
"default": "Opnieuw proberen",
"description": "Text for the retry button."
"description": "Tekst voor de opnieuw proberen-knop."
},
{
"label": "Finish button text",
"default": "Beëindigen"
"label": "Tekst voor de beëindigings-knop",
"default": "Klaar"
},
{
"label": "Display video before quiz results"
"label": "Toon video voor de quizresultaten"
},
{
"label": "Enable skip video button"
"label": "Activeer sla de video over-knop"
},
{
"label": "Skip video button label",
"default": "Skip video"
"label": "Label sla de video over-knop",
"default": "Sla de video over"
},
{
"label": "Passed video",
"description": "This video will be played if the user successfully passed the quiz."
"label": "Video bij een geslaagde quiz",
"description": "Deze video wordt afgespeeld als de deelnemer de test met succes heeft afgerond."
},
{
"label": "Fail video",
"description": "This video will be played if the user failes the quiz."
"label": "Video bij een niet behaalde quiz",
"description": "Deze video wordt afgespeeld als de deelnemer de test niet heeft gehaald."
}
]
},
{
"label": "Settings for \"Show solution\" and \"Retry\" buttons",
"label": "Instellingen voor \"Toon oplossing\" en \"Opnieuw\" -knoppen",
"fields": [
{
"label": "Show \"Check\" buttons",
"description": "This option determines if the \"Check\" button will be shown for all questions."
"label": "Toon \"Controleer\"-knoppen",
"description": "Deze optie bepaalt of de knop \"Controleer\" wordt getoond voor alle vragen."
},
{
"label": "\"Toon oplossing\" knop instellen",
@ -241,8 +241,8 @@
]
},
{
"label": "\"Opnieuw proberen\" knop instellen",
"description": "Deze optie bepaalt of de \"Opnieuw proberen\" knop voor alle vragen wordt getoond, uitgeschakeld of voor iedere vraag afzonderlijk wordt geconfigureerd.",
"label": "\"Opnieuw proberen\"-knop instellen",
"description": "Deze optie bepaalt of de \"Opnieuw proberen\"-knop voor alle vragen wordt getoond, uitgeschakeld of voor iedere vraag afzonderlijk wordt geconfigureerd.",
"options": [
{
"label": "Ingeschakeld"
@ -255,4 +255,4 @@
]
}
]
}
}