Merge branch 'master' into release

pull/41/head
Paal Joergensen 2019-04-09 14:49:12 +02:00
commit 045143d06d
4 changed files with 424 additions and 424 deletions

View File

@ -1,165 +1,165 @@
{
"semantics": [
{
"label": "Quiz introduction",
"label": "Viktoriini tutvustus",
"fields": [
{
"label": "Display introduction"
"label": "Kuva tutvustus"
},
{
"label": "Title",
"description": "This title will be displayed above the introduction text."
"label": "Pealkiri",
"description": "Seda pealkirja näidatakse tutvustusteksti kohal."
},
{
"label": "Introduction text",
"description": "This text will be displayed before the quiz starts."
"label": "Tutvustustekst",
"description": "Seda teksti näidatakse enne viktoriini algust."
},
{
"label": "Start button text",
"default": "Start Quiz"
"label": "Alusta nupu tekst",
"default": "Alusta viktoriini"
},
{
"label": "Background image",
"description": "An optional background image for the introduction."
"label": "Taustapilt",
"description": "Valikuline taustapilt tutvustusele."
}
]
},
{
"label": "Background image",
"description": "An optional background image for the Question set."
"label": "Taustapilt",
"description": "Valikuline taustapilt küsimustikule."
},
{
"label": "Progress indicator",
"description": "Question set progress indicator style.",
"label": "Edenemise osuti",
"description": "Küsimustiku edenemisosuti stiil.",
"options": [
{
"label": "Textual"
"label": "Tekstiline"
},
{
"label": "Dots"
"label": "Punktid"
}
]
},
{
"label": "Pass percentage",
"description": "Percentage of Total score required for passing the quiz."
"label": "Läbimise protsent",
"description": "Protsent viktoriini läbimiseks vajalikust punktisummast."
},
{
"label": "Questions",
"label": "Küsimused",
"widgets": [
{
"label": "Default"
"label": "Vaikimisi"
},
{
"label": "Textual"
"label": "Tekstiline"
}
],
"entity": "question",
"entity": "küsimus",
"field": {
"label": "Question type",
"description": "Library for this question."
"label": "Küsimuse liik",
"description": "Selle küsimuse teek."
}
},
{
"label": "Interface texts in quiz",
"label": "Viktoriini kasutajaliidese tekstid",
"fields": [
{
"label": "Back button",
"default": "Previous question"
"label": "Tagasi nupp",
"default": "Eelmine küsimus"
},
{
"label": "Next button",
"default": "Next question"
"label": "Edasi nupp",
"default": "Järgmine küsimus"
},
{
"label": "Finish button",
"default": "Finish"
"label": "Lõpeta nupp",
"default": "Valmis"
},
{
"label": "Progress text",
"description": "Text used if textual progress is selected.",
"default": "Question: @current of @total questions"
"label": "Edenemise tekst",
"description": "Test, mida kasutatakse, kui valitud on tekstiline edenemisosuti.",
"default": "Küsimus: @current kokku @total küsimusest"
},
{
"label": "Label for jumping to a certain question",
"description": "You must use the placeholder '%d' instead of the question number, and %total instead of total amount of questions.",
"default": "Question %d of %total"
"label": "Silt kindlale küsimusele hüppamiseks",
"description": "Pead kasutama küsimuse numbri asemel kohatäitjat '%d', ja küsimuste koguarvu asemel kohatäitjat %total.",
"default": "Küsimus %d kokku %total küsimusest"
},
{
"label": "Copyright dialog question label",
"label": "Autoriõiguse dialoogi küsimuse silt",
"default": "Küsimus"
},
{
"label": "Readspeaker progress",
"description": "May use @current and @total question variables",
"default": "Question @current of @total"
"label": "Tekstilugeri edenemine",
"description": "Võib kasutada @current ja @total küsimuse muutujaid",
"default": "Küsimus @current kokku @total küsimusest"
},
{
"label": "Unanswered question text",
"default": "Unanswered"
"label": "Vastamata küsimuse tekst",
"default": "Vastamata"
},
{
"label": "Answered question text",
"default": "Answered"
"label": "Vastatud küsimuse tekst",
"default": "Vastatud"
},
{
"label": "Current question text",
"default": "Current question"
"label": "Jooksva küsimuse tekst",
"default": "Jooksev küsimus"
}
]
},
{
"label": "Disable backwards navigation",
"description": "This option will only allow you to move forward in Question Set"
"label": "Keela tagasi liikumine",
"description": "Selle valikuga saab kasutaja küsimustikus vaid edasi liikuda"
},
{
"label": "Randomize questions",
"description": "Enable to randomize the order of questions on display."
"label": "Järjesta küsimused juhuslikult",
"description": "Luba näidatavate küsimuste juhuslik järjekord."
},
{
"label": "Number of questions to be shown:",
"description": "Create a randomized batch of questions from the total."
"label": "Näidatavate küsimuste arv:",
"description": "Loo kõigist küsimustest kogum juhuslikult järjestatud küsimusi."
},
{
"label": "Quiz finished",
"label": "Viktoriin on lõppenud",
"fields": [
{
"label": "Display results"
"label": "Näita tulemusi"
},
{
"label": "Display solution button"
"label": "Näita lahendust nupp"
},
{
"label": "No results message",
"description": "Text displayed on end page when \"Display results\" is disabled",
"default": "Finished"
"label": "Tulemusi ei ole sõnum",
"description": "Tekst, mida näidatakse lehe lõpus, kui \"Näita tulemusi\" on keelatud",
"default": "Lõppenud"
},
{
"label": "Feedback heading",
"default": "Your result:",
"description": "This heading will be displayed at the end of the quiz when the user has answered all questions."
"label": "Tagasiside pealkiri",
"default": "Sinu tulemus:",
"description": "Seda pealkirja näidatakse viktoriini lõpus, kui kasutaja on kõik küsimused vastanud."
},
{
"label": "Overall Feedback",
"label": "Üldine tagasiside",
"fields": [
{
"widgets": [
{
"label": "Default"
"label": "Vaikimisi"
}
],
"label": "Define custom feedback for any score range",
"description": "Example: 0-20% Bad score, 21-91% Average Score, 91-100% Great Score!",
"entity": "range",
"label": "Määratle kohandatud tagasiside iga punktisumma vahemiku jaoks",
"description": "Näiteks: 0-20% halb tulemus, 21-91% keskmine tulemus, 91-100% suurepärane tulemus!",
"entity": "vahemik",
"field": {
"fields": [
{
"label": "Score Range"
"label": "Punktisumma vahemik"
},
{},
{
"label": "Feedback for defined score range",
"placeholder": "Fill in the feedback"
"label": "Määratletud punktisummavahemiku tagasiside",
"placeholder": "Sisesta tagasiside"
}
]
}
@ -167,88 +167,88 @@
]
},
{
"label": "Old Feedback",
"label": "Vana tagasiside",
"fields": [
{
"label": "Quiz passed greeting",
"description": "This text will be displayed above the score if the user has successfully passed the quiz."
"label": "Viktoriin läbitud sõnum",
"description": "Seda teksti näidatakse punktisumma kohal, kui kasutaja on edukalt viktoriini läbinud."
},
{
"label": "Passed comment",
"description": "This comment will be displayed after the score if the user has successfully passed the quiz."
"label": "Läbitud kommentaar",
"description": "Seda kommentaari näidatakse punktisumma järel peale seda, kui kasutaja on viktoriini edukalt läbinud."
},
{
"label": "Quiz failed title",
"description": "This text will be displayed above the score if the user has failed the quiz."
"label": "Viktoriin ebaõnnestus pealkiri",
"description": "Seda teksti näidatakse punktisumma kohal, kui kasutajal ebaõnnestus viktoriini täitmine."
},
{
"label": "Failed comment",
"description": "This comment will be displayed after the score if the user has failed the quiz."
"label": "Ebaõnnestus kommentaar",
"description": "Seda kommentaari näidatakse punktisumma järel siis, kui kasutajal ebaõnnestus viktoriini täitmine."
}
]
},
{
"label": "Solution button label",
"label": "Lahendus nupu silt",
"default": "Õige vastus",
"description": "Text for the solution button."
"description": "Lahendus nupu tekst."
},
{
"label": "Proovi uuesti nupu silt",
"default": "Proovi uuesti",
"description": "Text for the retry button."
"description": "Tekst Proovi uuesti nupule."
},
{
"label": "Finish button text",
"default": "Finish"
"label": "Valmis nupu tekst",
"default": "Valmis"
},
{
"label": "Display video before quiz results"
"label": "Kuva videot enne viktoriini tulemusi"
},
{
"label": "Enable skip video button"
"label": "Luba video vahelejätmise nupp"
},
{
"label": "Skip video button label",
"default": "Skip video"
"label": "Jäta video vahele nupu silt",
"default": "Jäta video vahele"
},
{
"label": "Passed video",
"description": "This video will be played if the user successfully passed the quiz."
"label": "Läbitud video",
"description": "Seda videot mängitakse, kui kasutaja on viktoriini edukalt läbinud."
},
{
"label": "Fail video",
"description": "This video will be played if the user failes the quiz."
"label": "Ebaõnnestunud video",
"description": "Seda videot näidatakse, kui kasutajal ebaõnnestus viktoriini täitmine."
}
]
},
{
"label": "Settings for \"Show solution\" and \"Retry\" buttons",
"label": "\"Näita lahendust\" ja \"Proovi uuesti\" nuppude seadistused",
"fields": [
{
"label": "Show \"Check\" buttons",
"description": "This option determines if the \"Check\" button will be shown for all questions."
"label": "Näita \"Kontrolli\" nuppu",
"description": "See valik määrab, kas \"Kontrolli\" nuppu näidatakse kõigi küsimuste juures."
},
{
"label": "Override \"Show Solution\" button",
"description": "This option determines if the \"Show Solution\" button will be shown for all questions, disabled for all or configured for each question individually.",
"label": "\"Näita lahendust\" nupu käitumine",
"description": "See valik määrab, kas \"Show Solution\" nuppu näidatakse kõigi küsimuste juures, on kõigil küsimustel keelatud või häälestatakse igal küsimusel eraldi.",
"options": [
{
"label": "Enabled"
"label": "Lubatud"
},
{
"label": "Disabled"
"label": "Keelatud"
}
]
},
{
"label": "Override \"Retry\" button",
"description": "This option determines if the \"Retry\" button will be shown for all questions, disabled for all or configured for each question individually.",
"label": "\"Proovi uuesti\" nupu käitumine",
"description": "See valik määrab, kas \"Proovi uuesti\" nuppu näidatakse kõigi küsimuste juures, on kõigil küsimustel keelatud või häälestatakse igal küsimusel eraldi.",
"options": [
{
"label": "Enabled"
"label": "Lubatud"
},
{
"label": "Disabled"
"label": "Keelatud"
}
]
}

View File

@ -1,165 +1,165 @@
{
"semantics": [
{
"label": "Quiz introduction",
"label": "Plansza wprowadzająca",
"fields": [
{
"label": "Display introduction"
"label": "Wyświetl planszę"
},
{
"label": "Title",
"description": "This title will be displayed above the introduction text."
"label": "Tytuł",
"description": "Ten tytuł zostanie wyświetlony nad treścią planszy."
},
{
"label": "Introduction text",
"description": "This text will be displayed before the quiz starts."
"label": "Treść planszy",
"description": "Ten tekst zostanie wyświetlony przed rozpoczęciem quizu."
},
{
"label": "Start button text",
"default": "Start Quiz"
"label": "Napis na przycisku Start",
"default": "Rozpocznij quiz"
},
{
"label": "Background image",
"description": "An optional background image for the introduction."
"label": "Tło planszy",
"description": "Tło planszy wprowadzającej (opcjonalne)."
}
]
},
{
"label": "Background image",
"description": "An optional background image for the Question set."
"label": "Tło quizu",
"description": "Tło dla wszystkich pytań w quizie (opcjonalne)."
},
{
"label": "Progress indicator",
"description": "Question set progress indicator style.",
"label": "Wskaźnik postępu",
"description": "W jaki sposób ma być pokazywany postęp.",
"options": [
{
"label": "Textual"
"label": "Tekstowo"
},
{
"label": "Dots"
"label": "Kropkami"
}
]
},
{
"label": "Pass percentage",
"description": "Percentage of Total score required for passing the quiz."
"label": "Procent zaliczający",
"description": "Procent poprawnych odpowiedzi wymagany do zaliczenia quizu."
},
{
"label": "Questions",
"label": "Pytania",
"widgets": [
{
"label": "Default"
"label": "Tryb domyślny"
},
{
"label": "Textual"
"label": "Tryb tekstowy"
}
],
"entity": "question",
"entity": "pytanie",
"field": {
"label": "Question type",
"description": "Library for this question."
"label": "Typ pytania",
"description": "Wybierz bibliotekę z listy."
}
},
{
"label": "Interface texts in quiz",
"label": "Opisy interfejsu w quizie",
"fields": [
{
"label": "Back button",
"default": "Previous question"
"label": "Przycisk cofania",
"default": "Poprzednie pytanie"
},
{
"label": "Next button",
"default": "Next question"
"label": "Przycisk dalej",
"default": "Kolejne pytanie"
},
{
"label": "Finish button",
"default": "Finish"
"label": "Przycisk zakończenia",
"default": "Zakończ"
},
{
"label": "Progress text",
"description": "Text used if textual progress is selected.",
"default": "Question: @current of @total questions"
"label": "Tekst postępu",
"description": "Ten tekst zostanie wyświetlony, jeśli wybrana zostanie opcja wyświetlania postępu tekstowo.",
"default": "Pytanie @current z @total"
},
{
"label": "Label for jumping to a certain question",
"description": "You must use the placeholder '%d' instead of the question number, and %total instead of total amount of questions.",
"default": "Question %d of %total"
"label": "Etykieta przeskoku do konkretnego pytania",
"description": "Wstaw '%d' w miejsce numeru pytania oraz %total w miejscu liczby wszystkich pytań.",
"default": "Pytanie %d z %total"
},
{
"label": "Copyright dialog question label",
"default": "Question"
"label": "Etykieta informacji o prawach autorskich",
"default": "Pytanie"
},
{
"label": "Readspeaker progress",
"description": "May use @current and @total question variables",
"default": "Question @current of @total"
"label": "Postęp dla czytnika ekranu",
"description": "Można użyć zmiennych @current (numer bieżącego pytania) i @total (liczba wszystkich pytań)",
"default": "Pytanie @current z @total"
},
{
"label": "Unanswered question text",
"default": "Unanswered"
"label": "Etykieta pytania bez odpowiedzi",
"default": "Brak odpowiedzi"
},
{
"label": "Answered question text",
"default": "Answered"
"label": "Etykieta pytania z odpowiedzią",
"default": "Z odpowiedzią"
},
{
"label": "Current question text",
"default": "Current question"
"label": "Etykieta bieżącego pytania",
"default": "Bieżące pytanie"
}
]
},
{
"label": "Disable backwards navigation",
"description": "This option will only allow you to move forward in Question Set"
"label": "Wyłącz cofanie do poprzedniego pytania",
"description": "Po włączeniu tej opcji będzie możliwe tylko przechodzenie do kolejnego pytania quizu"
},
{
"label": "Randomize questions",
"description": "Enable to randomize the order of questions on display."
"label": "Losuj pytania",
"description": "Włącz tę opcję, aby pytania pojawiały się w losowej kolejności."
},
{
"label": "Number of questions to be shown:",
"description": "Create a randomized batch of questions from the total."
"label": "Ile pytań pokazać:",
"description": "Wylosuj i pokaż określoną liczbę pytań spośród wszystkich dostępnych."
},
{
"label": "Quiz finished",
"label": "Quiz zakończony",
"fields": [
{
"label": "Display results"
"label": "Pokaż wyniki"
},
{
"label": "Display solution button"
"label": "Przycisk wyświetlania wyników"
},
{
"label": "No results message",
"description": "Text displayed on end page when \"Display results\" is disabled",
"default": "Finished"
"label": "Informacja dla braku wyników",
"description": "Tekst wyświetlany na ekranie końcowym, gdy wyłączona jest opcja \"Pokaż wyniki\"",
"default": "Koniec"
},
{
"label": "Feedback heading",
"default": "Your result:",
"description": "This heading will be displayed at the end of the quiz when the user has answered all questions."
"label": "Nagłówek sekcji informacji zwrotnej",
"default": "Twój wynik:",
"description": "Ten nagłówek zostanie wyświetlony na ekranie końcowym po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania."
},
{
"label": "Overall Feedback",
"label": "Podsumowanie odpowiedzi",
"fields": [
{
"widgets": [
{
"label": "Default"
"label": "Domyślne"
}
],
"label": "Define custom feedback for any score range",
"description": "Example: 0-20% Bad score, 21-91% Average Score, 91-100% Great Score!",
"entity": "range",
"label": "Określ własne kryteria oceny dla wybranych zakresów poprawnych odpowiedzi",
"description": "Przykład: 0-20% Słaby wynik, 21-91% Przeciętny wynik, 91-100% Bardzo dobry wynik!",
"entity": "Zakres",
"field": {
"fields": [
{
"label": "Score Range"
"label": "Zakres"
},
{},
{
"label": "Feedback for defined score range",
"placeholder": "Fill in the feedback"
"label": "Komunikat dla danego zakresu",
"placeholder": "Wprowadź komunikat"
}
]
}
@ -167,92 +167,92 @@
]
},
{
"label": "Old Feedback",
"label": "Starsza wersja podsumowania",
"fields": [
{
"label": "Quiz passed greeting",
"description": "This text will be displayed above the score if the user has successfully passed the quiz."
"label": "Informacja o zaliczeniu quizu",
"description": "Ten tekst zostanie wyświetlony nad wynikiem użytkownika, który zaliczył quiz."
},
{
"label": "Passed comment",
"description": "This comment will be displayed after the score if the user has successfully passed the quiz."
"label": "Komentarz do zaliczenia quizu",
"description": "Ten komentarz zostanie wyświetlony pod wynikiem użytkownika, który zaliczył quiz."
},
{
"label": "Quiz failed title",
"description": "This text will be displayed above the score if the user has failed the quiz."
"label": "Informacja o niezaliczeniu quizu",
"description": "Ten tekst zostanie wyświetlony nad wynikiem użytkownika, który nie zaliczył quizu."
},
{
"label": "Failed comment",
"description": "This comment will be displayed after the score if the user has failed the quiz."
"label": "Komentarz do niezaliczenia quizu",
"description": "Ten komentarz zostanie wyświetlony pod wynikiem użytkownika, który nie zaliczył quizu."
}
]
},
{
"label": "Solution button label",
"default": "Show solution",
"description": "Text for the solution button."
"label": "Etykieta przycisku pokazywania poprawnej odpowiedzi",
"default": "Pokaż odpowiedź",
"description": "Opis przycisku pokazywania poprawnej odpowiedzi."
},
{
"label": "Retry button label",
"default": "Retry",
"description": "Text for the retry button."
"label": "Etykieta przycisku ponowienia próby odpowiedzi",
"default": "Powtórz",
"description": "Opis przycisku ponowienia."
},
{
"label": "Finish button text",
"default": "Finish"
"label": "Etykieta przycisku zakończenia",
"default": "Zakończ"
},
{
"label": "Display video before quiz results"
"label": "Odtwórz wideo przed ekranem wyników"
},
{
"label": "Enable skip video button"
"label": "Pozwól na pominięcie wideo"
},
{
"label": "Skip video button label",
"default": "Skip video"
"label": "Opis przycisku pominięcia",
"default": "Pomiń wideo"
},
{
"label": "Passed video",
"description": "This video will be played if the user successfully passed the quiz."
"label": "Wideo po zaliczeniu",
"description": "To wideo zostanie odtworzone użytkownikowi, który zaliczył quiz."
},
{
"label": "Fail video",
"description": "This video will be played if the user failes the quiz."
"label": "Wideo po niezaliczeniu",
"description": "To wideo zostanie odtworzone użytkownikowi, który nie zaliczył quizu."
}
]
},
{
"label": "Settings for \"Show solution\" and \"Retry\" buttons",
"label": "Ustawienia przycisków pokazywania odpowiedzi i ponownej próby",
"fields": [
{
"label": "Show \"Check\" buttons",
"description": "This option determines if the \"Check\" button will be shown for all questions."
"label": "Pokaż przycisk \"Sprawdź\"",
"description": "Włącz tę opcję, jeśli przycisk \"Sprawdź\" ma być wyświetlany pod każdym pytaniem."
},
{
"label": "Override \"Show Solution\" button",
"description": "This option determines if the \"Show Solution\" button will be shown for all questions, disabled for all or configured for each question individually.",
"label": "Globalne ustawienie dla przycisku \"Pokaż odpowiedź\"",
"description": "Ta opcja określa, czy przycisk \"Pokaż odpowiedź\" ma być wyświetlany pod każdym pytaniem, niewyświetlany pod żadnym, czy jego wyświetlanie ma być ustalane indywidualnie.",
"options": [
{
"label": "Enabled"
"label": "Włączone"
},
{
"label": "Disabled"
"label": "Wyłączone"
}
]
},
{
"label": "Override \"Retry\" button",
"description": "This option determines if the \"Retry\" button will be shown for all questions, disabled for all or configured for each question individually.",
"label": "Globalne ustawienie dla przycisku \"Powtórz\"",
"description": "Ta opcja określa, czy przycisk \"Powtórz\" ma być wyświetlany pod każdym pytaniem, niewyświetlany pod żadnym, czy jego wyświetlanie ma być ustalane indywidualnie.",
"options": [
{
"label": "Enabled"
"label": "Włączone"
},
{
"label": "Disabled"
"label": "Wyłączone"
}
]
}
]
}
]
}
}

View File

@ -1,165 +1,165 @@
{
"semantics": [
{
"label": "Quiz introduction",
"label": "Введение в тест",
"fields": [
{
"label": "Display introduction"
"label": "Показать введение"
},
{
"label": "Title",
"description": "This title will be displayed above the introduction text."
"label": "Заголовок",
"description": "Этот заголовок будет отображаться над вводным текстом."
},
{
"label": "Introduction text",
"description": "This text will be displayed before the quiz starts."
"label": "Вводный текст",
"description": "Этот текст будет показан перед началом теста."
},
{
"label": "Start button text",
"default": "Start Quiz"
"label": "Текст кнопки начала",
"default": "Начать тест"
},
{
"label": "Background image",
"description": "An optional background image for the introduction."
"label": "Фоновое изображение",
"description": "Дополнительное фоновое изображение для введения."
}
]
},
{
"label": "Background image",
"description": "An optional background image for the Question set."
"label": "Фоновое изображение",
"description": "Необязательное фоновое изображение для набора вопросов."
},
{
"label": "Progress indicator",
"description": "Question set progress indicator style.",
"label": "Индикатор прогресса",
"description": "Установите стиль индикатора прогресса для набора вопросов.",
"options": [
{
"label": "Textual"
"label": "Текстовый"
},
{
"label": "Dots"
"label": "Точечный"
}
]
},
{
"label": "Pass percentage",
"description": "Percentage of Total score required for passing the quiz."
"label": "Проходной процент",
"description": "Процент от общего количества баллов, необходимых для прохождения теста."
},
{
"label": "Questions",
"label": "Вопросы",
"widgets": [
{
"label": "Default"
"label": "По умолчанию"
},
{
"label": "Textual"
"label": "Текстовый"
}
],
"entity": "question",
"field": {
"label": "Question type",
"description": "Library for this question."
"label": "Тип вопроса",
"description": "Библиотека для этого вопроса."
}
},
{
"label": "Interface texts in quiz",
"label": "Интерфейс текстов в тесте",
"fields": [
{
"label": "Back button",
"default": "Previous question"
"label": "Кнопка Назад",
"default": "Предыдущий вопрос"
},
{
"label": "Next button",
"default": "Next question"
"label": "Кнопка Далее",
"default": "Следующий вопрос"
},
{
"label": "Finish button",
"default": "Finish"
"label": "Кнопка Завершить",
"default": "Завершить"
},
{
"label": "Progress text",
"description": "Text used if textual progress is selected.",
"default": "Question: @current of @total questions"
"label": "Текст прогресса",
"description": "Текст, используемый, если выбран текстовый прогресс.",
"default": "Вопрос: @current из @total вопросов"
},
{
"label": "Label for jumping to a certain question",
"description": "You must use the placeholder '%d' instead of the question number, and %total instead of total amount of questions.",
"default": "Question %d of %total"
"label": "Надпись для перехода к определенному вопросу",
"description": "Вы должны использовать заполнитель '%d' вместо номера вопроса, и %total вместо общего количества вопросов.",
"default": "Вопрос %d из %total"
},
{
"label": "Copyright dialog question label",
"default": "Question"
"label": "Надпись диалогового окна об авторском праве вопроса",
"default": "Вопрос"
},
{
"label": "Readspeaker progress",
"description": "May use @current and @total question variables",
"default": "Question @current of @total"
"label": "Воспроизведение прогресса",
"description": "Можно использовать @current и @total вопрос(ов) переменные",
"default": "Вопрос @current из @total"
},
{
"label": "Unanswered question text",
"default": "Unanswered"
"label": "Текст неотвеченных вопросов",
"default": "Неотвечено"
},
{
"label": "Answered question text",
"default": "Answered"
"label": "Текст отвеченных вопросов",
"default": "Отвечено"
},
{
"label": "Current question text",
"default": "Current question"
"label": "Текст текущего вопроса",
"default": "Текущий вопрос"
}
]
},
{
"label": "Disable backwards navigation",
"description": "This option will only allow you to move forward in Question Set"
"label": "Отключить обратную навигацию",
"description": "Эта опция позволит вам только двигаться вперед в наборе вопросов"
},
{
"label": "Randomize questions",
"description": "Enable to randomize the order of questions on display."
"label": "Случайные вопросы",
"description": "Включить случайный порядок вопросов для отображения."
},
{
"label": "Number of questions to be shown:",
"description": "Create a randomized batch of questions from the total."
"label": "Количество вопросов, которые будут показаны:",
"description": "Создать группу случайных вопросов из общего количества."
},
{
"label": "Quiz finished",
"label": "Тест завершен",
"fields": [
{
"label": "Display results"
"label": "Показать результаты"
},
{
"label": "Display solution button"
"label": "Кнопка показа ответов"
},
{
"label": "No results message",
"description": "Text displayed on end page when \"Display results\" is disabled",
"default": "Finished"
"label": "Сообщение об отсутствии результатов",
"description": "Текст, отображаемый на конечной странице, когда \"Показать результаты\" отключено",
"default": "Завершен"
},
{
"label": "Feedback heading",
"default": "Your result:",
"description": "This heading will be displayed at the end of the quiz when the user has answered all questions."
"label": "Заголовок обратной связи",
"default": "Ваш результат:",
"description": "Этот заголовок будет отображаться в конце теста, когда пользователь ответит на все вопросы."
},
{
"label": "Overall Feedback",
"label": "Общий отзыв",
"fields": [
{
"widgets": [
{
"label": "Default"
"label": "По умолчанию"
}
],
"label": "Define custom feedback for any score range",
"description": "Example: 0-20% Bad score, 21-91% Average Score, 91-100% Great Score!",
"label": "Определение произвольных отзывов для каждого диапазона оценок",
"description": "Например: 0-20% Плохая оценка, 21-91% Средняя оценка, 91-100% Отличная оценка!",
"entity": "range",
"field": {
"fields": [
{
"label": "Score Range"
"label": "Диапазон баллов"
},
{},
{
"label": "Feedback for defined score range",
"placeholder": "Fill in the feedback"
"label": "Обратная связь для определенного диапазона оценок",
"placeholder": "Заполните отзыв"
}
]
}
@ -167,92 +167,92 @@
]
},
{
"label": "Old Feedback",
"label": "Старый отзыв",
"fields": [
{
"label": "Quiz passed greeting",
"description": "This text will be displayed above the score if the user has successfully passed the quiz."
"label": "Приветствие прошедшего теста",
"description": "Этот текст будет отображаться над оценкой, если пользователь успешно прошел тест."
},
{
"label": "Passed comment",
"description": "This comment will be displayed after the score if the user has successfully passed the quiz."
"label": "Комментарий для пройденного теста",
"description": "Этот комментарий будет отображаться после оценки, если пользователь успешно прошел тест."
},
{
"label": "Quiz failed title",
"description": "This text will be displayed above the score if the user has failed the quiz."
"label": "Заголовок не пройденного теста",
"description": "Этот текст будет отображаться над оценкой, если пользователь не прошел тест."
},
{
"label": "Failed comment",
"description": "This comment will be displayed after the score if the user has failed the quiz."
"label": "Комментарий не пройденного теста",
"description": "Этот комментарий будет отображаться после оценки, если пользователь не прошел тест."
}
]
},
{
"label": "Solution button label",
"label": "Надпись кнопки показа ответов",
"default": "Show solution",
"description": "Text for the solution button."
"description": "Текст для кнопки показа ответов."
},
{
"label": "Retry button label",
"default": "Retry",
"description": "Text for the retry button."
"label": "Надпись кнопки повтора",
"default": "Повторить",
"description": "Текст для кнопки повтора."
},
{
"label": "Finish button text",
"default": "Finish"
"label": "Текст кнопки завершения",
"default": "Завершить"
},
{
"label": "Display video before quiz results"
"label": "Показать видео до результатов теста"
},
{
"label": "Enable skip video button"
"label": "Включить кнопку пропуска видео"
},
{
"label": "Skip video button label",
"default": "Skip video"
"label": "Надпись кнопки пропуска видео",
"default": "Пропустить видео"
},
{
"label": "Passed video",
"description": "This video will be played if the user successfully passed the quiz."
"label": "Видео пройденного теста",
"description": "Это видео будет воспроизведено, если пользователь успешно прошел тест."
},
{
"label": "Fail video",
"description": "This video will be played if the user failes the quiz."
"label": "Видео не пройденного теста",
"description": "Это видео будет воспроизведено, если пользователь не прошел тест."
}
]
},
{
"label": "Settings for \"Show solution\" and \"Retry\" buttons",
"label": "Настройки для кнопок \"Показать ответ\" и \"Повторить\"",
"fields": [
{
"label": "Show \"Check\" buttons",
"description": "This option determines if the \"Check\" button will be shown for all questions."
"label": "Показать кнопку \"Проверить\"",
"description": "Эта опция определяет, будет ли кнопка \"Проверить\" отображаться для всех вопросов."
},
{
"label": "Override \"Show Solution\" button",
"description": "This option determines if the \"Show Solution\" button will be shown for all questions, disabled for all or configured for each question individually.",
"label": "Переопределение кнопки \"Показать ответ\"",
"description": "Этот параметр определяет, будет ли кнопка \"Показать ответ\" отображаться для всех вопросов, отключена для всех или настроена для каждого вопроса отдельно.",
"options": [
{
"label": "Enabled"
"label": "Включена"
},
{
"label": "Disabled"
"label": "Отключена"
}
]
},
{
"label": "Override \"Retry\" button",
"description": "This option determines if the \"Retry\" button will be shown for all questions, disabled for all or configured for each question individually.",
"label": "Переопредление кнопки \"Повторить\"",
"description": "Этот параметр определяет, будет ли кнопка \"Повторить\" отображаться для всех вопросов, отключена для всех или настроена для каждого вопроса отдельно.",
"options": [
{
"label": "Enabled"
"label": "Включена"
},
{
"label": "Disabled"
"label": "Отключена"
}
]
}
]
}
]
}
}

View File

@ -1,165 +1,165 @@
{
"semantics": [
{
"label": "Quiz introduction",
"label": "Quiz introduktion",
"fields": [
{
"label": "Display introduction"
"label": "Visa introduktion"
},
{
"label": "Title",
"description": "This title will be displayed above the introduction text."
"label": "Titel",
"description": "Denna titel kommer att visas ovanför introduktionstexten."
},
{
"label": "Introduction text",
"description": "This text will be displayed before the quiz starts."
"label": "Introduktionstext",
"description": "Denna text kommer att visas före testet startar."
},
{
"label": "Start button text",
"default": "Start Quiz"
"label": "Text på startknapp",
"default": "Starta quiz"
},
{
"label": "Background image",
"description": "An optional background image for the introduction."
"label": "Bakgrundsbild",
"description": "En valfri bakgrundsbild för introduktionen."
}
]
},
{
"label": "Background image",
"description": "An optional background image for the Question set."
"label": "Bakgrundsbild",
"description": "En valfri bakgrundsbild för uppsättningen av frågor."
},
{
"label": "Progress indicator",
"description": "Question set progress indicator style.",
"label": "Framstegsindikator",
"description": "Stil på framstegsindikator för fråge-uppsättningen.",
"options": [
{
"label": "Textual"
"label": "Textuell"
},
{
"label": "Dots"
"label": "Prickar"
}
]
},
{
"label": "Pass percentage",
"description": "Percentage of Total score required for passing the quiz."
"label": "Procent för godkänt",
"description": "Procent av total poäng som krävs för att få godkänt på denna quiz."
},
{
"label": "Questions",
"label": "Frågor",
"widgets": [
{
"label": "Default"
"label": "Standard"
},
{
"label": "Textual"
"label": "Textuell"
}
],
"entity": "question",
"entity": "fråga",
"field": {
"label": "Question type",
"description": "Library for this question."
"label": "Frågetyp",
"description": "Välj frågetyp för denna fråga."
}
},
{
"label": "Interface texts in quiz",
"label": "Ledtexter i quiz",
"fields": [
{
"label": "Back button",
"default": "Previous question"
"label": "Tillbaka-knapp",
"default": "Föregående fråga"
},
{
"label": "Next button",
"default": "Next question"
"label": "Nästa-knapp",
"default": "Nästa fråga"
},
{
"label": "Finish button",
"default": "Finish"
"label": "Avsluta-knapp",
"default": "Avsluta"
},
{
"label": "Progress text",
"description": "Text used if textual progress is selected.",
"default": "Question: @current of @total questions"
"label": "Text för framsteg",
"description": "Text som används om textuella framsteg är valt.",
"default": "Fråga: @current av @total frågor"
},
{
"label": "Label for jumping to a certain question",
"description": "You must use the placeholder '%d' instead of the question number, and %total instead of total amount of questions.",
"default": "Question %d of %total"
"label": "Etikett för att hoppa till en viss fråga",
"description": "Du måste använda variabel '%d' istället för frågenummer, och %total istället för totalt antal frågor.",
"default": "Fråga %d av %total"
},
{
"label": "Copyright dialog question label",
"default": "Question"
"label": "Upphovsrätt fråge-etikett",
"default": "Fråga"
},
{
"label": "Readspeaker progress",
"description": "May use @current and @total question variables",
"default": "Question @current of @total"
"label": "Skärmläsarframsteg",
"description": "Kan använda @current och @total frågevariabler",
"default": "Fråga @current av @total"
},
{
"label": "Unanswered question text",
"default": "Unanswered"
"label": "Text för obesvarad fråga",
"default": "Obesvarad"
},
{
"label": "Answered question text",
"default": "Answered"
"label": "Text för besvarad fråga",
"default": "Besvarad"
},
{
"label": "Current question text",
"default": "Current question"
"label": "Text för nuvarande fråga",
"default": "Nuvarande fråga"
}
]
},
{
"label": "Disable backwards navigation",
"description": "This option will only allow you to move forward in Question Set"
"label": "Inaktivera navigation bakåt",
"description": "Denna inställning tillåter endast navigation framåt i uppsättningen av frågor"
},
{
"label": "Randomize questions",
"description": "Enable to randomize the order of questions on display."
"label": "Slumpa frågor",
"description": "Aktivera för att slumpa ordningsföljden på frågorna som visas."
},
{
"label": "Number of questions to be shown:",
"description": "Create a randomized batch of questions from the total."
"label": "Antal frågor som ska visas:",
"description": "Skapa ett slumpmässig urval av frågor."
},
{
"label": "Quiz finished",
"label": "Quiz avslutat",
"fields": [
{
"label": "Display results"
"label": "Visa resultat"
},
{
"label": "Display solution button"
"label": "Visa rätt svar-knapp"
},
{
"label": "No results message",
"description": "Text displayed on end page when \"Display results\" is disabled",
"default": "Finished"
"label": "Meddelande vid inget resultat",
"description": "Text som visas på slutsida när \"Visa resultat\" är inaktiverat",
"default": "Avslutat"
},
{
"label": "Feedback heading",
"default": "Your result:",
"description": "This heading will be displayed at the end of the quiz when the user has answered all questions."
"label": "Rubrik för feedback",
"default": "Ditt resultat:",
"description": "Denna rubrik visas på slutet av denna quiz när användaren har svarat på alla frågor."
},
{
"label": "Overall Feedback",
"label": "Samlad feedback",
"fields": [
{
"widgets": [
{
"label": "Default"
"label": "Standard"
}
],
"label": "Define custom feedback for any score range",
"description": "Example: 0-20% Bad score, 21-91% Average Score, 91-100% Great Score!",
"entity": "range",
"label": "Definiera anpassad feedback för valfria poängintervall",
"description": "Exempel: 0-20% Inte så bra, 21-91% Medel, 91-100% Jättebra!",
"entity": "intervall",
"field": {
"fields": [
{
"label": "Score Range"
"label": "Poängintervall"
},
{},
{
"label": "Feedback for defined score range",
"placeholder": "Fill in the feedback"
"label": "Feedback för definierat poängintervall",
"placeholder": "Fyll i feedback"
}
]
}
@ -167,92 +167,92 @@
]
},
{
"label": "Old Feedback",
"label": "Gammal Feedback",
"fields": [
{
"label": "Quiz passed greeting",
"description": "This text will be displayed above the score if the user has successfully passed the quiz."
"label": "Titel vid godkänd quiz",
"description": "Denna text kommer att visas ovanför poängen om användaren har lyckats få godkänt."
},
{
"label": "Passed comment",
"description": "This comment will be displayed after the score if the user has successfully passed the quiz."
"label": "Kommentar vid godkänt",
"description": "Denna kommentar kommer att visas efter poängen om användaren har lyckats få godkänt."
},
{
"label": "Quiz failed title",
"description": "This text will be displayed above the score if the user has failed the quiz."
"label": "Titel vid ej godkänd quiz",
"description": "Denna text kommer att visas ovanför poängen om användaren har missyckats med att nå godkänt."
},
{
"label": "Failed comment",
"description": "This comment will be displayed after the score if the user has failed the quiz."
"label": "Kommentar vid ej godkänt",
"description": "Denna kommentar kommer att visas efter poängen om användaren har misslyckats med att nå godkänt."
}
]
},
{
"label": "Solution button label",
"default": "Show solution",
"description": "Text for the solution button."
"label": "Etikett för Visa rätt svar",
"default": "Visa rätt svar",
"description": "Text för knappen Visa rätt svar."
},
{
"label": "Retry button label",
"default": "Försök på nytt",
"description": "Text for the retry button."
"label": "Etikett för knappen Försök igen",
"default": "Försök igen",
"description": "Text för knappen Försök igen."
},
{
"label": "Finish button text",
"default": "Finish"
"label": "Text för knappen Avsluta",
"default": "Avsluta"
},
{
"label": "Display video before quiz results"
"label": "Visa video före resultat från denna quiz"
},
{
"label": "Enable skip video button"
"label": "Aktivera knapp för Hoppa över video"
},
{
"label": "Skip video button label",
"default": "Skip video"
"label": "Etikett för knapp Hoppa över video",
"default": "Hoppa över video"
},
{
"label": "Passed video",
"description": "This video will be played if the user successfully passed the quiz."
"label": "Godkänt-video",
"description": "Denna video kommer att visas om användaren har lyckats få godkänt på denna quiz."
},
{
"label": "Fail video",
"description": "This video will be played if the user failes the quiz."
"label": "Ej godkänt-video",
"description": "Denna video kommer att visas om användaren har misslyckats med att nå godkänt på denna quiz."
}
]
},
{
"label": "Settings for \"Show solution\" and \"Retry\" buttons",
"label": "Inställningar för knapparna \"Visa rätt svar\" och \"Försök igen\"",
"fields": [
{
"label": "Show \"Check\" buttons",
"description": "This option determines if the \"Check\" button will be shown for all questions."
"label": "Visa \"Rätta\" knappar",
"description": "Denna inställning avgör om knappen \"Rätta\" ska visas på alla frågor."
},
{
"label": "Override \"Show Solution\" button",
"description": "This option determines if the \"Show Solution\" button will be shown for all questions, disabled for all or configured for each question individually.",
"label": "Ignorera knapp \"Visa rätt svar\"",
"description": "Denna inställning avgör om knappen \"Visa rätt svar\" ska visas på alla frågor, vara inaktiverad för alla frågor, eller konfigureras individuellt per fråga.",
"options": [
{
"label": "Enabled"
"label": "Aktiverad"
},
{
"label": "Disabled"
"label": "Inaktiverad"
}
]
},
{
"label": "Override \"Retry\" button",
"description": "This option determines if the \"Retry\" button will be shown for all questions, disabled for all or configured for each question individually.",
"label": "Ignorera knapp \"Försök igen\" ",
"description": "Denna inställning avgör om knappen \"Försök igen\" ska visas på alla frågor, vara inaktiverad för alla frågor, eller konfigureras individuellt per fråga",
"options": [
{
"label": "Enabled"
"label": "Aktiverad"
},
{
"label": "Disabled"
"label": "Inaktiverad"
}
]
}
]
}
]
}
}